Luke 4

Seten Jisas nop mɨnɨm tom agak

Kaun Sɨŋ ak Jisas nop ap ran jakɨl, nop poŋɨd dɨl ñɨg Jodan okok nɨb dad amek, Jisas karɨp lɨm bin bɨ ma mɨdelɨgɨpal, mɨñ mab kab nep mɨdolɨgɨp nab okok mɨdek. Seten ne Jisas tap si tap tɨmel ognap gɨnɨmɨŋ aka mer gɨ nɨŋlɨg gɨ, gɨ gɨ gek, ñɨn aknɨb ñɨn juɨl omal (40) amnak. Jisas tap magɨl ñɨbɨl mer, nop yuan kɨb lak.

Nop yuan kɨb lek, Seten agak, “Nak ‘God Ñɨ ne mɨdebin,’ apan ak, kab sɨŋ aul agek, bred rek laŋ,” agak.

Agek, Jisas pen agak, “God Mɨnɨm ak ñu kɨl tɨkɨl aglak, ‘Bin bɨ okok, bred nep ñɨbɨl komɨŋ ma mɨdenɨgal,’ aglak,” agak.

Agek, Seten Jisas nop dam dɨm kɨb alap ar alaŋ amɨl, karɨp lɨm tep tep kiŋ ke ke kodpal okok magɨlsek, magɨl nɨbak nep, Jisas nop yomɨl agak, “Karɨp lɨm tep tep sɨŋ aul nɨŋan! Bin bɨ ke ke kodpal. Yad me karɨp lɨm nɨb okok magɨlsek kod mɨdebin rek, bɨ alap nop agnɨg, agnɨgain. Nɨb ak, nak yɨp kogɨm yɨmɨl sobok genɨgan ak, karɨp lɨm nɨb sɨŋ aul magɨlsek nepe agen, nak kod mɨdenɨgan,” agak.

Agek, Jisas pen agak, “God Mɨnɨm ak ñu kɨl tɨkɨl aglak, ‘God Bɨ Kɨb nɨbi ak ageb rek nep gɨl yɨb ne nep agem ar amnaŋ,’ aglak,” agak.

Jisas nɨb agek, Seten ne Jisas nop poŋɨd dɨl Jerusalem amɨl, dam God sobok gep karɨp i ar alaŋ gɨ lɨlak ar ak amɨl agak, “Nak, ‘God Ñɨ ne mɨdebin,’ apan ak, preŋɨd lɨm wagɨn eyaŋ yowan. 10 God Mɨnɨm ak ñu kɨl tɨkɨl aglak,

‘God ejol ne okok agek,
nep kod mɨdenɨgal.
Ap yap paknɨg genɨgan ak,
nep ñɨnmagɨl kɨri dɨnɨgal nɨŋlɨg
kab tob nep ak pɨŋɨl ma gɨnɨgab,’ aglak,” agak.
12 Seten nɨb agek, Jisas pen agak, “God Mɨnɨm ak mɨnɨm ognap sek ñu kɨl tɨkɨl aglak, ‘God Bɨ Kɨb ak, ne bɨ nɨŋɨd agep aka bɨ tom agep, agɨl ma agnɨmɨb,’ aglak,” agak.

13 Kɨjeki Jisas nop mɨnɨm tom ag mer nɨŋɨl, kɨrɨg amnin, agɨl, gos ne okok nep nɨŋak, “Mɨñi mer pen kɨsen ñɨn ognap apɨl mɨnɨm ognap sek tom agɨl agnɨm,” agɨl, kɨrɨg amnak.

Jisas karɨp lɨm Galili wagɨn gɨl mɨnɨm ag ñak

(Mat 4:1-11; Mak 1:12-13)

14 Pen God Kaun Jisas nop kɨlɨs ñek, Jisas ne adɨk gɨ apɨl karɨp lɨm Galili mɨdek nɨŋlɨg gɨ, bin bɨ okok, mɨnɨm ne ak nɨŋɨl, dam karɨp lɨm Galili nab sɨŋak magɨlsek dɨ amnɨlak. 15 Ne Juda mogɨm gep karɨp okok amɨl, mɨnɨm ag ñɨ tep gek, bin bɨ okok ne bɨ tep yɨb, agɨl, mɨñ mɨñ yɨb gɨlak.

Nasaret bin bɨ Jisas nop ma nɨŋ dɨlak

(Mat 13:53-58; Mak 6:1-6)

16 Pen Jisas ne karɨp lɨm Galili nab okok gɨ tag juɨl, Nasaret am mɨdek. Taun nɨbak ne ned mɨdɨl kɨb gak. Juda God nop sobok gep ñɨn kɨri ak apek, ne per golɨgɨp rek, mogɨm gep karɨp ak amɨl, warɨkɨl, God Mɨnɨm ak udɨn lɨ nɨŋɨl agnɨg gek. 17 Bɨ God mɨnɨm agep Aisaia ñu kɨl tɨkak mɨj ak nop dap ñel, dɨ pɨs gɨl, mɨnɨm agnɨg gek dai ak udɨn lɨ nɨŋɨl kɨrop agak,

18 “Bɨ Kɨb ak yɨp, wög yad gɨnɨmɨn, agɨl,
Kaun ne ag yokek yad eip mɨdeb.
Nɨb ak, bin bɨ cɨb gep rek mɨdebal okok
kɨrop mɨnɨm tep ak ag ñen, nɨŋ tep gɨnɨgal.
Bin bɨ nagɨman rek mɨdebal okok
kɨrop wɨsɨb yoken, komɨŋ amnɨgal.
Bin bɨ udɨn kwoi gɨp rek mɨdebal okok
kɨrop gen, udɨn ñɨl nɨŋnɨgal.
Bin bɨ koslam mɨdebal okok
kɨrop dɨ tep gen, mɨd tep gɨnɨgal.
19 Pen, Bɨ Kɨb bin bɨ dɨnɨgab ñɨn tep ak mɨñi owɨp, agɨl,
bin bɨ okok kɨrop ag ñɨnɨgain,” agak.
20 Jisas mɨnɨm kɨl nɨbak udɨn lɨ nɨŋ ag juɨl, mɨj bad ak dɨ kom kam gɨl, bɨ mɨj kod mɨdolɨgɨp ak nop adɨk ñɨl bɨsɨgek nɨŋlɨg gɨ, bin bɨ mogɨm gep karɨp ñɨlɨk mɨdelak okok magɨlsek udɨn juɨl nop nɨŋ i sek lɨlak. 21 Nɨg nɨŋelak, Jisas kɨrop agak, “God Mɨnɨm dai nɨbak dɨ udɨn lɨ nɨŋ nɨbep agen nɨŋesɨm nɨbak, mɨñi nɨg aknɨb rek nep gɨp.

22 Nɨb agek, mɨnɨm tep yɨb agak ak nɨŋɨl, bin bɨ nop mɨñ mɨñ gɨl, wal aglak. Pen gos alap nɨŋɨl, “Bɨ nɨbaul Josep ñɨ ne nep aka?” agɨl, kɨb gaul gɨlak.

23 Nɨb agel, Jisas kɨrop agak, “Pen yad nɨpin, yɨp agnɨgabɨm, ‘Nak soi komeb bɨ, nak ke gɨnɨmɨn tap nak ke gɨp ak komɨŋ lɨnɨgab. Nak taun sɨkol Kapaneam am mɨdɨl, tap ma gep rek genak, yɨd acmal tagosɨp nɨpɨn ak rek, mɨñi karɨp lɨm nak ke sɨŋaul abe gek yɨd acmal tagek nɨŋɨn,’ agnɨgabɨm. 24 Pen nɨbep nɨŋɨd agebin, bɨ God mɨnɨm agep okok, karɨp lɨm ke okok amɨl, mɨnɨm tep ak agel, nɨŋɨd agebal, agɨl, dɨnɨgal. Pen karɨp lɨm kɨri ke ak apɨl agel, bɨ cɨn okok ke agebal, agɨl, mɨnɨm kɨrop ma dɨnɨgal. 25 Pen nɨŋɨm! Bɨ God mɨnɨm agep Ilaija mɨdek ñɨn ak, bin kaŋɨl koŋai nep Isrel sɨŋak mɨdelɨgɨpal. Mɨ omal nokɨm takɨn aknɨb kagol oŋɨd ak, mɨñab ma pakek, tap magɨl ma tanek, yuan kɨb yɨb gak. 26 Isrel bin kaŋɨl ognap yuan lak okok koŋai yɨb nep mɨdelak sɨŋak, pen God Ilaija nop ag yokek, am taun sɨkol Sarepat karɨp lɨm taun kɨb Saidon ulep sɨŋak amɨl, tap ma gep rek gek, bin kaŋɨl alap tap magɨl ne koŋai nep mɨdek. 27 Pen ar nɨbak rek, kɨsen bɨ God mɨnɨm agep Ilaisa mɨdek ñɨn ak, Isrel bin bɨ ognap soi kɨsak lak okok koŋai yɨb nep mɨdelak sɨŋak, pen kɨrop ognap gek komɨŋ ma lak; Ilaisa bɨ Neman karɨp lɨm par kɨb Siria nɨb ak nop nep gek, komɨŋ lak,” agak.

28 Jisas nɨb agek, Juda bin bɨ mogɨm gep karɨp ñɨlɨk mɨdelak okok nɨŋel mɨlɨk kal yɨb yapek, 29 nop yɨk gɨ dam mɨdɨŋ yokon kɨmaŋ, agɨl, yɨk gɨ dam amnɨlak ak pen Jisas ne adɨk gɨl nab kɨri sɨŋak amɨl amnak.

Jisas kɨjeki kɨyob ñɨlɨk ag söŋ yokak

31 Jisas taun sɨkol Kapaneam, karɨp lɨm Galili sɨŋak am mɨdɨl, Juda kai God nop sobok gep ñɨn ak bin bɨ kɨrop mɨnɨm ag ñak. 32 God Mɨnɨm ak, Jisas kɨlɨs tɨmel gɨl yɨpɨd gɨl nep agek, kɨri nɨŋɨl wal yɨb aglak. 33 Pen Juda mogɨm gep karɨp ñɨlɨk nab nɨb sɨŋak, bɨ kɨjeki abaŋ ñagak alap ap mɨdek. Ne meg mɨgan dap ranɨl sɨk par agɨl agak, 34 “Bɨ Jisas Nasaret nɨb! Nak tari gɨnɨg opan? Cɨnop gɨ tɨmel gɨnɨg opan aka? Yad nep nɨpin. God Bɨ Sɨŋ ne ak nep opan,” agak.

35 Pen Jisas kɨjeki abaŋ ñag mɨdek nɨbak nop ag gɨl agak, “Mɨnɨm ma agnɨmɨn! Bɨ ak nop kɨrɨg gɨl söŋ amnoŋ!” agak. Jisas agek, kɨjeki kɨyob ñɨlɨk söŋ amlɨg gɨ bɨ nɨbak nop, bin bɨ mɨdelak nab sɨŋak dɨ yokɨl amnak. Pen nop tapɨn magɨl ma pakak; komɨŋ amnak.

36 Nɨg gek, bin bɨ nɨŋ mɨdelak okok kɨri ke ag nɨŋ ag nɨŋ gɨl aglak, “Bɨ kɨlɨs yɨb nɨbaul, mɨnɨm nɨbak akal nɨb dapɨl agek, kɨjeki okok söŋ ambal?” aglak. 37 Pen Jisas gak mɨnɨm nɨbak karɨp lɨm nɨb okok magɨlsek yɨg dad amnɨlak.

Jisas bin bɨ koŋai nep gek komɨŋ lak

(Mat 8:14-15; Mak 1:29-31)

38 Pen Jisas Juda mogɨm gep karɨp ak kɨrɨg gɨl Saimon karɨp ak amnak. Saimon nɨbor ne ak tap gek, mɨb goŋ ne okok magɨlsek mab rek yɨnek me, bin bɨ okok apɨl Jisas nop aglak, “Onɨmɨn, nak Saimon nɨbor nop gek warɨk amnaŋ,” aglak. 39 Agelak, ne bin tap gek kɨm mɨdek ulep sɨŋak apɨl, tap gek nɨbak ag gek nɨŋlɨg gɨ, magɨl nɨbak nep nop kɨrɨg gɨl amnak. Nop komɨŋ lek, warɨkɨl, bin bɨ ap mɨdelak okok kɨrop tap magɨl bɨlok ñak.

40 Bin bɨ nɨb sɨŋak mɨdelak okok, mɨnɨm nɨbak nɨŋɨl, pɨb paŋɨd amnak magɨl ak, bin bɨ kɨri mɨñak gak okok magɨlsek dap Jisas mɨdek sɨŋak dolak. Dapelak, Jisas kɨrop nokɨm nokɨm dɨ nɨŋek komɨŋ lak. 41 Pen bin bɨ kɨjeki kɨyob ñɨlɨk tap okok abaŋ ñag mɨdek okok ag yokek, söŋ amlɨg gɨ sɨk gaul gɨlɨg gɨ aglak, “Nak God Ñɨ ne!” aglak. Kɨri Jisas ne Krais ak nɨŋɨl nɨb agelak nɨŋɨl Jisas ne kɨrop ag gɨl agak, “Mɨnɨm alap ma agnɨmɨb,” agek, agak rek nɨŋlak.

Jisas karɨp lɨm mɨgan ognap amɨl kɨrop mɨnɨm ag ñak

(Mak 1:35-39)

42 Mɨnek kɨslɨm sek, Jisas karɨp lɨm nɨbak kɨrɨg gɨl, ke am mɨden, agɨl, mɨñ mab nep nab okok amnak. Amnak pen bin bɨ okok kɨsen amɨl, nop pɨyo nɨŋɨl aglak, “Okok ma amnɨmɨn; cɨn eip mɨdon,” aglak. 43 Nɨb agelak Jisas agak, “God yɨp ag yokek onek ak, yad amɨl bin bɨ ke mɨgan ognap sek kɨrop ak rek nep God bin bɨ dɨl kod mɨdenɨgab mɨnɨm tep ak ag ñɨnɨgain,” agak.

44 Nɨb agɨl, Jisas Juda bin bɨ karɨp lɨm kɨri okok magɨlsek gɨ ajlɨg gɨ, am Juda mogɨm gep karɨp okok amɨl, mɨnɨm tep nɨbak kɨrop ag ñolɨgɨp.

Copyright information for `KMHM