Luke 5

Jisas agek kɨbsal koŋai nep dɨlak

(Mat 4:18-22; Mak 1:16-20)

Jisas ñɨn alap am Ñɨg Cöb Genesaret gol sɨŋak mɨdɨl, God Mɨnɨm ak ag ñek nɨŋlɨg gɨ, bin bɨ koŋai yɨb, mɨnɨm tep nɨbak nɨŋɨn, agɨl, cɨrok cɨrok ñɨlɨg gɨ olak. Nɨg gɨl apel nɨŋlɨg gɨ, Jisas nɨŋak, bɨ kɨbsal dep okok ñɨg magöb omal dap ñɨg cöb gol nɨb sɨŋak lɨl, kɨbsal dep uben okok acɨp dɨ yoklɨg gɨ mɨdelak. Jisas ne Saimon ñɨg magöb adek ak preŋɨd lɨl agak, “Yɨp dɨ neb neb gek, ñɨg cöb nab ulep sɨŋ adaŋ amnin,” agak. Agek, Saimon ñɨg magöb ak dɨ neb neb gek, Jisas ñɨg cöb nab ulep sɨŋak amɨl ñɨg magöb ar nɨbak bɨsɨg gɨ mɨdɨl, bin bɨ okok kɨrop mɨnɨm ag ñak.

Mɨnɨm ag mɨbɨl juɨl, Jisas Saimon nop agak, “Ñɨg magöb aul ñɨg kas pɨrɨk gɨ dam ñɨg cöb nab kɨb sɨŋ adaŋ amɨl, uben yokɨl kɨbsal dɨm,” agak.

Agek, Saimon pen agak, “Bɨ Kɨb, mɨñi kɨslɨm eyaŋ nep cɨn kɨbsal nɨŋ tag tag tag, karɨp sek tɨk dam lɨp pen cɨn kɨbsal ognap ma dɨpɨn. Pen nak nɨb apan rek, uben ak abramek dɨ yok nɨŋɨn,” agak. Nɨb agɨl kɨri uben dɨ yokel nɨŋlɨg gɨ, kɨbsal koŋai nep ap uben mɨgan ak amel, uben okok ap ran jakɨl, pɨg rɨknɨg rek gak. Nɨg gak nɨŋlɨg gɨ, nɨmam sɨkop ñɨg magöb ar alap mɨdelak okok kɨrop ñɨn owan gel, kɨri apɨl kɨbsal nɨb okok dɨl, ñɨg magöb nɨb omal lel, pɨs nep ap ran jakɨl, ñɨg magöb omal pɨge yonɨg rek gak.

Nɨg gak nɨŋɨl, Saimon Pita bɨ ne eip ñɨg magöb ar mɨdelak okok, kɨbsal koŋai yɨb dɨlak okok nɨŋɨl, gos par nep nɨŋlak. Pen Sebedi ñɨ ne Jems eip Jon eip, ñɨg magöb alap dɨl Saimon eip wög jɨm ñɨl gölɨgɨpir bɨ omal, ak rek nep gos par nɨŋrek. Pen Saimon amɨl Jisas mɨdek ulep sɨŋak kogɨm yɨmɨl agak, “Bɨ Kɨb, yad bɨ tap si tap tɨmel gɨpin ak, nak ke okok amnoŋ,” agak. Agek Jisas agak, “Nak ma pɨrɨknɨmɨn. Mɨñi ñɨn aul tɨkɨl, bɨ kɨbsal dep ak kɨrɨg gɨl, bin bɨ dɨl God nop dowep bɨ mɨdenɨgan,” agak.

11 Jisas nɨb agek, ñɨg magöb omal dam ñɨg gol sɨŋak lɨl, kɨbsal tap okok kɨrɨg gɨl, Jisas eip amnɨlak.

Jisas, bɨ soi sapeb lak alap gek, komɨŋ lak

12 Pen kɨsen Jisas am taun alap mɨdek, bɨ mɨb goŋ ne okok magɨlsek soi sapeb bɨrbɨr gak bɨ alap apɨl, Jisas mɨdek ulep sɨŋak kogɨm yɨmɨl nabɨc kɨyan gɨl, agak, “Nak yɨp gek komɨŋ lɨnɨg, gek komɨŋ lɨnɨmɨŋ,” agak.

13 Nɨb agek, Jisas agak, “Yau, yad gen, nep komɨŋ lɨnɨmɨŋ,” agak. Nɨb agɨl, Jisas ñɨnmagɨl ne parsek lɨl bɨ nɨbak dɨ nɨŋek, magɨl nɨbak nep soi sapeb okok pɨs nep kɨrɨg gak. 14 Soi sapeb okok kɨr gek, Jisas bɨ nɨbak nop agak, “Yad nep dɨ nɨŋen komɨŋ lɨp ak bin bɨ okok ma agnɨmɨn. Pen bɨ Mosɨs bɨrarɨk nep ñu kɨl tɨkɨl agak rek, soi sapeb yɨp ak komɨŋ lɨp, agɨl, ne amɨl bɨ God nop tap sobok gɨpal okok kɨrop yomɨl, tap sobok gep ak kɨrop ñɨl agnɨmɨn, ‘Yɨp komɨŋ lɨp rek, tap aul God nop sobok gɨm,’ agnɨmɨn. Nak nɨg genɨgan, bin bɨ nɨŋɨl agnɨgal, ‘Ne komɨŋ lɨp rek nɨg gɨp,’ agnɨgal,” agak.

15 Pen Jisas mɨnɨm ne ak, karɨp lɨm okok magɨlsek tɨgoŋ tɨgoŋ amek, bin bɨ koŋai nep, nop nɨŋɨn, agɨl, cɨrok marok ñɨlɨg gɨ apelɨgɨpal. Bin bɨ nɨb okok, ognap mɨnɨm tep ne ak nɨŋnɨg apelɨgɨpal; ognap cɨnop gek komɨŋ laŋ agɨl apelɨgɨpal. 16 Pen ñɨn ognap Jisas am ke mɨgan alap mɨdɨl, Nap nop sobok golɨgɨp.

Jisas, bɨ ñɨnmagɨl tob kalau gak alap gek, komɨŋ lak

17 Ñɨn alap Jisas bin bɨ okok kɨrop mɨnɨm ag ñɨ mɨdek. Perisi bɨ ognap abe, lo mɨnɨm ag ñeb bɨ ognap abe, karɨp lɨm Galili nab sɨŋak karɨp tɨrɨg tɨroŋ magɨlsek okok nɨb abe, karɨp lɨm Judia nab sɨŋak karɨp tɨrɨg tɨroŋ magɨlsek okok nɨb abe, Jerusalem nɨb abe apɨl, Jisas mɨnɨm ag ñɨ mɨdek sɨŋak bɨsɨg mɨdelak. Pen Bɨ Kɨb kɨlɨs ne eip mɨdek ak me, Jisas bin bɨ tap gak okok kɨrop gek komɨŋ lak. 18 Pen bɨ ognap, bɨ ñɨnmagɨl tob kalau gak alap yɨr lɨ dapɨl, Jisas nop gek komɨŋ laŋ, agɨl, nop Jisas mɨdeb karɨp ñɨlɨk mɨgan ak dad amnɨn, ag gos nɨŋlak. 19 Pen Jisas mɨdek karɨp ak nɨŋlak, bin bɨ okok karɨp ñɨlɨk mɨgan nɨbak pɨs nep tɨbɨk dak. Nɨg gek, cɨp yɨr lɨ dolak nɨbak dam karɨp ar alaŋ amɨl, karɨp ak tɨg mɨgan juɨl, nag lɨl, Jisas mɨdek nab sɨŋak kɨyan yoklak. 20 Kɨri gos nɨŋlak, Jisas gek komɨŋ lɨnɨmɨŋ rek lɨp, agɨl nɨŋelak rek, Jisas gos kɨri ak nɨŋɨl, bɨ ñɨnmagɨl tob kalau gak ak nop agak, “Bɨ nɨŋeb yad, tap si tap tɨmel gɨpan okok nɨŋɨl kɨrɨg gebin,” agak. 21 Jisas nɨb agek, bɨ Perisi okok abe, bɨ lo mɨnɨm ag ñeb bɨ okok abe, gos nab kɨri okok nep ke nɨŋɨl aglak, “Bɨ nɨbaul bɨ an? Ne God nop ag julɨg gɨ ageb. God ne nokɨm nep me tap si tap tɨmel gɨpal okok nɨŋɨl kɨrɨg gɨnɨmɨŋ rek lɨp,” agɨl, gos kɨri ak nep nɨŋlak.

22 Pen gos nɨŋelak nɨbak, Jisas ke tɨk nɨŋɨl agak, “Nɨbi tari gɨnɨg yɨp gos tɨmel nɨŋebɨm? 23 Bɨ alap bɨ alap nop agnɨgab, ‘Tap si tap tɨmel gɨpan okok nɨŋɨl kɨrɨg gebin,’ agnɨgab ak, nɨbi titi gɨl nɨŋnɨgabɨm ne mɨnɨm nɨŋɨd ageb aka mɨnɨm tom ageb? Pen bɨ ñɨnmagɨl tob kalau gɨp alap mɨdenɨgab, bɨ alap nop agnɨgab, ‘Nak mɨñi nep warɨk amnoŋ,’ agnɨgab ak, nɨbi titi gɨl nɨŋnɨgabɨm ne mɨnɨm nɨŋɨd ageb aka mɨnɨm tom ageb? 24 Bɨ Ñɨ ne bin bɨ lɨm dai ar wagɨn aul tap si tap tɨmel gɨpal okok nɨŋɨl kɨrɨg gɨnɨmɨŋ rek lɨp ak, nɨbi mɨnɨm nɨbak mɨnɨm nɨŋɨd agɨl nɨŋ dɨnɨmɨb, agɨl, yad mɨnɨm nɨg gɨl agnɨg gebin,” agak. Nɨb agɨl, Jisas bɨ ñɨnmagɨl tob kalau gak ak nop agak, “Nak mɨñi nep warɨkɨl, nep yɨr lɨ dopal abañ bad ak dɨl, adɨk gɨ karɨp nak amnoŋ,” agak. 25 Jisas nɨb agek, bin bɨ okok nɨŋ mɨdel nɨŋlɨg gɨ, bɨ nɨbak magɨl nɨbak nep warɨkɨl, nop yɨr lɨ dolak abañ bad nɨbak dɨl, God nop tep aglɨg gɨ, karɨp ne amnak. 26 Nɨg gek, bin bɨ nɨŋ mɨdelak okok magɨlsek pak ju dɨlɨg gɨ, God yɨb ak dap ranlɨg gɨ aglak, “Mɨñi tap ke nɨb yɨb alap gosɨp nɨpɨn,” agɨl, kɨb gaul gɨlak.

Jisas bɨ ne Lipai nop dak

(Mat 9:9-13; Mak 2:13-17)

27 Pen kɨsen Jisas amɨl nɨŋak, bɨ takɨs dep alap takɨs ñeb karɨp ñɨlɨk mɨgan ak bɨsɨg mɨdek. Yɨb ne ak Lipai. Jisas nop nɨŋɨl agak, “Nak owan, yad eip amnɨr,” agak. 28 Agek, Lipai warɨkɨl, wög golɨgɨp ak kɨrɨg gɨl, tap ne okok magɨlsek kɨrɨg gɨl, Jisas eip amnɨrek.

29 Pen Lipai mɨñ mɨñ gɨl, Jisas nop tap magɨl kɨb karɨp ne ak dagɨl lɨl, bɨ takɨs dep ognap, bin bɨ ognap koŋai nep sɨk agek, apɨl Jisas eip bɨsɨg gɨl tap magɨl ñɨbelak. 30 Pen Jisas kɨri eip tap magɨl ñɨbek ak nɨŋɨl, bɨ Perisi ognap abe, bɨ lo mɨnɨm ag ñeb bɨ kɨri ognap abe apɨl, Jisas bɨ ne okok kɨrop aglak, “Nɨbi tari gɨnɨg bin bɨ tap si tap tɨmel gɨpal okok abe, bɨ takɨs dep okok abe eip bɨsɨgɨl tap ñɨbebɨm?” aglak.

31 Nɨb agel, Jisas mɨnɨm nɨbak nɨŋɨl kɨrop pen agɨl agak, “Bin bɨ komɨŋ mɨdobɨn apal bin bɨ okok, soi ñon gep bɨ sɨk ma apal; bin bɨ tap gɨp okok nep, cɨnop gek komɨŋ laŋ, agɨl, soi ñon gep bɨ sɨk apal. 32 Nɨb aknɨb rek nep, yad bin bɨ, mɨd tep gɨpɨn, agɨl gos nɨpal bin bɨ okok, kɨrop agnɨg ma opin; bin bɨ, cɨn tap si tap tɨmel gɨl, mɨd tep ma gɨpɨn, agɨl gos nɨpal bin bɨ okok, kɨrop agnɨg opin. Yad kɨrop mɨnɨm tep ag ñen, kɨri mɨnɨm yad ak nɨŋ dɨl, tap tɨmel gɨpal okok, tari gɨnɨg nɨg gɨpɨn agɨl, kɨrɨg gɨl, God ageb rek nep gɨnɨmel,” agɨl opin.

God nop sobok gep gos ak nep nɨŋɨl tap magɨl ma ñɨŋlak

(Mat 9:14-17; Mak 2:18-22)

33 Pen kɨri ognap Jisas nop aglak, “Jon bɨ ne okok abe, Perisi bɨ kɨri okok abe ñɨn ognap, God nop nep gos nokɨm nɨŋɨn, agɨl, tap magɨl ma ñɨbɨl yuan nep mɨdɨl, God nop sobok gɨpal. Pen bɨ nak okok tap magɨl ñɨblɨg gɨ, ñɨg ñɨblɨg gɨ nep mɨdebal,” aglak.

34 Nɨb agelak, Jisas kɨrop pen agak, “Bɨ alap bin dɨl, bin bɨ ne okok eip tap kɨb ñɨŋnɨgal ak, bɨ ognap warɨkɨl, tari gɨnɨg nɨg gebɨm agɨl ma agnɨgal. 35 Pen kɨsen bɨ ognap apɨl bɨ nɨbak dad amel, ñɨn nɨbak bin bɨ ne okok cɨb gek, tap magɨl ma ñɨŋnɨgal,” agak.

36 Pen Jisas mɨnɨm sɨd tɨkɨl kɨrop agak, “Walɨj ned nɨb alap gɨ rɨk genɨgab ak, walɨj kɨsen nɨb alap dɨ gɨ rɨk gɨl, dap ñag dör gel, adɨp adɨp ma lɨnɨgab. Ke ke yɨb lɨl, omalgɨl tɨmel yɨb gɨnɨgab. 37 Pen ñɨg wain ak, ak rek nep. Ñɨg wain komɨŋ ak dɨl, kaj meme wak mɨlep mɨgan eyaŋ soŋ ma lɨpal. Tari gɨnɨg: soŋ lɨl sɨmjen ñel, tan ap ranɨl, bɨŋ tɨmel yɨb agɨl pɨg gɨ rɨkɨl soŋ gek, kaj meme wak ak abe tɨmel gɨnɨgab. 38 Gos nɨbak nɨŋɨl me, ñɨg wain komɨŋ dɨl, kaj meme wak komɨŋ mɨgan ak nep soŋ lep. 39 Pen bin bɨ ñɨg wain ned nɨb bɨr ñɨbal okok, kɨsen ñɨg wain komɨŋ kɨsen nɨb ak ñɨbel kɨrop tep ma gɨnɨgab; ‘Ñɨg wain ned nɨb ak tep,’ agnɨgal,” agak.

Copyright information for `KMHM