Mark 11

Jisas Jerusalem kiŋ rek amnak

(Mat 21:1-11; Luk 19:28-40; Jon 12:12-19)

Jisas bɨ ne okok eip amɨl amɨl Jerusalem ulep ulep gɨlɨg gɨ, Olip Dɨm, karɨp tɨrɨg tɨroŋ Betpagi Betani amjakɨl, Jisas bɨ ne omal agɨl agak, “Karɨp lɨm mɨgan kɨdadaŋ amɨl nɨŋnɨgair, kaj donki marɨp bin bɨ dad ma tapal alap ñon gɨ lel mɨdenɨgab. Nɨŋɨl, wɨsɨb donɨmir. Bin bɨ ognap nɨrep tari gɨnɨg nɨg gebir, agenɨmel, agnɨmir, ‘Bɨ Kɨb wög alap gɨl, kauyaŋ yokek, onɨgab,’ agnɨmir,” agak. Nɨb agek, amɨl nɨŋrek, kaj donki marɨp alap kanɨb sɨŋak karɨp kɨjoŋ wagɨn gol sɨŋak nag ñon gɨ lel mɨdek. Mɨñ wɨsɨber nɨŋlɨg gɨ, bin bɨ yokop ulep nɨb sɨŋak mɨdelak okok aglak, “Tari gɨnɨg kaj donki marɨp nɨbak mɨñ wɨsɨbebir?” aglak. Agelak, Jisas agak rek nep agerek, yau agel, kaj donki marɨp nɨbak dam Jisas mɨdek sɨŋak apɨl, walɨj par kɨb kɨri tɨg juɨl, kaj donki ar alaŋ lɨrek, Jisas ar nɨbak bɨsɨgɨl amnak. Bin bɨ okok koŋai nep, walɨj parsek kɨri okok tɨg juɨl, kanɨb kɨb ar sɨŋak lɨlak; ognap mab kas okok tɨb rɨk dap lɨlak. Nɨg gɨl, bin bɨ nop ned gɨlak okok abe, nop kɨsen gɨlak okok abe, sɨk aglɨg gɨ aglak,

“God yɨb ne agon ar amnaŋ!
Bɨ Kɨb bɨ ne ag yokek apeb aul;
God nop kod mɨd tep gɨnɨmɨŋ.
10 Based Depid kiŋ mɨdɨl, bin bɨ kod mɨdolɨgɨp rek,
ne cɨnop ak rek nep kod mɨdenɨgab!
God yɨb ne agon ar amnaŋ!” aglak.
11 Jisas nɨg gɨl, Jerusalem amɨl, God sobok gep karɨp mɨgan ak amɨl, tap okok nɨŋ tagek nɨŋlɨg gɨ, pɨb paŋɨd amek nɨŋlɨg gɨ, bɨ ne aknɨb umɨgan alaŋ okok eip karɨp tɨrɨg tɨroŋ Betani amnɨlak.

Mab ñɨŋeb alap magɨl ma pɨlak

(Mat 21:18-19)

12 Mɨnek pen, Betani nɨb adɨk gɨl kanɨb nab sɨŋak aplɨg gɨ, Jisas nop yuan lak. 13 Yuan lek, par yɨpɨd nɨŋak mab uɫem alap mɨdek. Magɨl ognap pɨlɨl mɨdeb aka agɨl, amɨl nɨŋak, magɨl ma pɨlak; mab kas nep mɨdek. Pen tari: magɨl pɨlep ñɨn ak ma owak. 14 Nɨg gek, Jisas mab nɨbak agak, “Kɨsen bin bɨ ognap mab magɨl nak ak ma ñɨŋnɨgal,” agak. Bɨ ne okok mɨnɨm agak nɨbak nɨŋlak.

God sobok gep karɨp tap sɨkim gelak okok, Jisas kɨrop yɨk söŋ yokak

(Mat 21:12-17; Luk 19:45-48; Jon 2:13-22)

15 Jisas bɨ ne okok poŋ dɨl, Jerusalem amɨl, God sobok gep karɨp mɨgan amɨl nɨŋak, bin bɨ okok sɨkim gɨlɨg gɨ, mani yɨmjɨklɨg gɨ mɨdelak. Nɨg gelak, mani yɨmjɨk gelak abañ bad okok tɨg adɨk gɨl, yakɨr dap lel taulɨg gɨ mɨdelak mab bog okok tɨg adɨk gɨl, bin bɨ sɨkim gɨlɨg gɨ, tap taulɨg gɨ, karɨp mɨgan nɨbak mɨdelak okok, kɨrop yɨk gɨ mɨs yokak. 16 Yɨk gɨ mɨs yokɨl agak, “Tap ognap dap God sobok gep karɨp kab wari kɨs kɨs gɨl mɨdeb nab aul ma padɨknɨmɨb,” agak. 17 Nɨb agɨl agak, “God Mɨnɨm ak ñu kɨl tɨkɨl aglak, ‘God agɨp, “Karɨp yad ak, bin bɨ karɨp lɨm tɨgoŋ tɨgoŋ magɨlsek apɨl, yɨp sobok gɨnɨgal,” agɨp,’ aglak. Pen nɨbi nɨg gesɨm, bɨ tap si dɨ we gɨl mɨdebal karɨp alap rek lɨp,” agak.

18 Nɨb agek, bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb okok abe, bɨ lo mɨnɨm ag ñeb bɨ okok abe, mɨnɨm nɨbak nɨŋɨl, nop ñag pak lɨn, aglak. Pen bin bɨ okok magɨlsek mɨnɨm nop ak nɨŋɨl wal aglak rek me, Jisas nop pɨrɨkɨl, titi gɨl nop ñag pak lɨn, agɨl, gos ak pɨyo nɨŋ mɨdelak. 19 Kɨslɨm gak magɨl ak, Jisas bɨ ne okok eip Jerusalem kɨrɨg gɨl amnɨlak.

God nop gos nokɨm nɨŋɨl ag nɨŋem, ag nɨŋnɨgabɨm rek gɨnɨgab

(Mat 21:20-22)

20 Mɨnek kɨslɨm sek kanɨb nab sɨŋak kauyaŋ amlɨg gɨ nɨŋlak, mab uɫem Jisas ag gak ak wagɨn sek pɨs nep mɨlep gɨl mɨdek. 21 Nɨg gek nɨŋlɨg gɨ Pita agak, “Mɨnɨm ag ñeb bɨ, nɨŋan! Mab uɫem tol ag genak aul mɨlep gɨ yowɨp!” agak. 22 Agek, Jisas agak, “God nop nɨŋ dɨnɨmɨb. 23 Yad nɨbep nɨŋɨd agebin, cɨn agon God ak rek nep gɨnɨmɨŋ, agɨl, gos omal mer, gos nokɨm nɨŋɨl, dɨm gol nɨbaul ‘Ñɨg solwara nab sɨŋak adaŋ gɨ dam pakan,’ agenɨgabɨm ak, agnɨgabɨm rek gɨnɨgab. 24 Nɨb ak me, God nop ag nɨŋnɨgabɨn rek gɨnɨgab, agɨl, gos nokɨm nɨŋɨl ag nɨŋem, ag nɨŋnɨgabɨm rek gɨnɨgab. 25 Pen God nop sobok gɨnɨg gebɨm ak, bin bɨ ognap nɨbep gɨ tɨmel gɨpal okok nɨŋɨl kɨrɨg gɨnɨmɨb, nɨŋɨl Nap nɨbi seb kab ar alaŋ mɨdeb ak, tap si tap tɨmel nɨbi gɨpɨm okok nɨŋɨl kɨrɨg gɨnɨgab. 26 Pen bin bɨ ognap nɨbep gɨ tɨmel gɨpal okok nɨŋɨl ma kɨrɨg gɨnɨgabɨm ak, Nap nɨbi seb kab ar alaŋ mɨdeb ak, tap si tap tɨmel nɨbi gɨpɨm okok ak rek nep nɨŋɨl ma kɨrɨg gɨnɨgab.

“Nep bɨ an agek nɨg gɨ ajeban?” aglak

(Mat 21:23-27; Luk 20:1-8)

27 Pen Jisas bɨ ne okok eip kauyaŋ Jerusalem apjakɨl, ne God sobok gep karɨp mɨgan okok gɨ tagek nɨŋlɨg gɨ, bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb okok abe, bɨ lo mɨnɨm ag ñeb okok abe, bɨ mɨnɨm tɨg bɨlokep okok abe, Jisas mɨdek sɨŋak apɨl aglak, 28 “Nep bɨ an, nɨg gɨnɨmɨn, agek, nɨg gɨlɨg gɨ ajeban?” aglak. 29 Agelak, Jisas pen agak, “Yad nɨbep mɨnɨm alap ag nɨŋen, yɨp ag ñenɨgabɨm ak, yad pen yad bɨ an agek nɨg gɨ ajebin ak, nɨbep ag ñɨnɨgain. 30 Jon bin bɨ okok kɨrop ñɨg pak ñak ak, God agek ñɨg pak ñak aka gos ne ke nɨŋɨl ñɨg pak ñak? Yɨp agem nɨŋin!” agak.

31 Nɨb agek, kɨri ke ag nɨŋ ag nɨŋ gɨl aglak, “Cɨn agnɨgabɨn, ‘God agek, Jon bin bɨ okok kɨrop ñɨg pak ñak,’ agenɨgabɨn ak, cɨnop agnɨgab, ‘Nɨb ak, tari gɨnɨg Jon mɨnɨm nop ak ma nɨŋ dɨpɨm?’ agnɨgab. 32 Pen cɨn agnɨgabɨn, ‘Jon gos ne ke nɨŋɨl kɨrop ñɨg pak ñak,’ agnɨgabɨn ak, cɨnop tari gɨnɨgab?” aglak. Pen tari: bin bɨ okok magɨlsek, God agek, Jon wög ne golɨgɨp ag gos nɨŋölɨgɨpal ak me, Juda bɨ kɨb nɨb okok pɨrɨkɨl mɨnɨm ke alap ma aglak. 33 Gos nɨbak nɨŋɨl aglak, “Cɨn ma nɨpɨn,” aglak. Nɨb agelak, Jisas kɨrop pen agak, “Nɨbi yɨp pen ma ag ñɨbɨm rek, yad bɨ an agek gɨ ajebin ak, nɨbep ak rek nep pen ma ag ñɨnɨgain,” agak.

Copyright information for `KMHM