Matthew 27

Jisas nop dam gapna Pailot nop ñɨlak

(Mak 15:1; Luk 23:1-2; Jon 18:28-32)

Karɨp kɨsen tɨkak nɨŋɨl, God nop tap sobok gep bɨ kɨb okok abe, bɨ mɨnɨm tɨg bɨlokep okok abe, mɨnɨm ag nɨŋ ag nɨŋ gɨl, mɨnɨm ag ar nokɨm lɨl, Jisas nop ñag pak lɨn, aglak. Nɨb ak, Jisas nop nag lɨl, damɨl gapman bɨ kɨb gapna Pailot nop ñɨlak.

Judas mɨñ ñɨŋak

(Apo 1:18-19)

Pen Jisas nop mɨnɨm kɨb agɨl, ñag pak lɨnɨg gelak nɨŋɨl, Judas, tari gɨnɨg Jisas nop mɨmɨg nɨpin, agɨl, kab magɨl dak ak, bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb okok abe, bɨ mɨnɨm tɨg bɨlokep okok abe, kɨrop ju dam ñɨnɨm, agɨl, God sobok gep karɨp ak amnak. Amɨl, kab magɨl nɨb okok kɨrop ñɨlɨg gɨ agak, “Jisas gɨ tɨmel ma gɨp ak pen yad nop mɨmɨg nɨpin ak, mɨdak kɨmnɨgab. Nɨb ak, yad tap si tap tɨmel gɨpin,” agak. Agek, kɨri aglak, “Ak tap cɨn mer. Nak ke nep nɨg gɨpan,” aglak. Agelak, Judas kab magɨl ñɨlak nɨbak God sobok gep karɨp mɨgan ak dɨ yokɨl, amɨl mɨñ ñɨŋak.

Bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb okok, kab magɨl nɨbak dɨl aglak, “Kab magɨl nɨbaul, bɨ ñag pak lɨn, agɨl, mɨmɨg gɨnok ak me, God nop ñɨjɨn rek ma lɨp,” aglak. Nɨb agɨl, mɨnɨm ag nɨŋ ag nɨŋ gɨl aglak, “Bɨ par okok nɨb apɨl kɨmel, dam tɨgel gɨjɨn ak, lɨm dai mɨgan alap tauɨl tɨgel gɨn,” agɨl, am bɨ alap makjak dɨl tin cög golɨgɨp lɨm dai mɨgan nɨbak taulak. Lɨm dai mɨgan nɨbak, mɨmɨg pɨŋɨl ñɨlak kab magɨl ak dɨl taulak ak me, kɨsen bin bɨ lɨm dai mɨgan nɨbak, yɨb “Lɨm Mɨgan Lakañ Sek” aglak. Mɨñi ak rek nep lɨm dai mɨgan nɨbak, yɨb “Lɨm Mɨgan Lakañ Sek” apal.

Pen kɨri lɨm dai taulak nɨbak, bɨ God mɨnɨm agep Jeremaia ned agɨl ñu kɨl tɨkak rek nep gɨlak. Ne God Mɨnɨm ak dai alap ñu kɨl tɨkɨl agak, “Kɨri kab magɨl silpa ñɨn juɨl nokɨm alap adɨk gɨ dam aknɨb wajrem alaŋ (30) ak, Juda bɨ aglak kab magɨl ak yɨg damɨl, 10 bɨ makjak dɨl tin cög golɨgɨp lɨm dai mɨgan nɨbak taulak. Bɨ Kɨb yɨp agak rek nep gɨlak,” agak.

Gapna Pailot Jisas nop ag nɨŋak

(Mak 15:2-5; Luk 23:3-5; Jon 18:33-38)

11 Jisas nop damɨl, gapman bɨ kɨb Pailot mɨdek sɨŋak amel nɨŋlɨg gɨ, gapna Pailot Jisas nop agak, “Nak Juda kai kiŋ kɨb kɨri mɨdeban aka?” agak. Agek, Jisas pen agak, “Me nak ageban me ak,” agak. 12 Pen bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb okok abe, bɨ mɨnɨm tɨg bɨlokep okok abe, nop mɨnɨm ognap agelak, ne pen mɨnɨm alap ma agak. 13 Nɨg gek, gapman bɨ kɨb Pailot nop agak, “Mɨnɨm pen pen agɨl, mɨnɨm ke ke agebal ak, nak ma nɨpan ar?” agak. 14 Agek, Jisas mɨnɨm pen alap ma agek, Pailot gos par yɨb nɨŋak.

Juda bin bɨ okok, Jisas nop ñag pak lɨm, aglak

(Mak 15:6-15; Luk 23:13-25; Jon 18:39—19:16)

15 Pen Pailot ne bɨ kɨb mɨnɨm tɨg bɨlokep sea ar ak bɨsɨg mɨdek nɨŋlɨg gɨ, bine mɨnɨm alap agek, apek agak, “Yad mɨdarɨk nep kɨslɨm eyaŋ wɨsɨn nɨpin, bɨ mɨnɨm kɨb ageban bɨ ak bɨ tep. Nop mɨnɨm kɨlɨs ma agnɨmɨn. Yad wɨsɨn nɨpin nɨbak, gos par yɨb nɨŋebin,” agak. Pen Pailot gos ne ke okok nep nɨŋak, Jisas tap tɨmel alap ma gak; bɨ kɨb okok nep nop nɨŋel mɨlɨk yowɨp dopal. Nɨb ak, yad titi gɨl, nop ag yoken amnaŋ, agɨl, gos ak nɨŋak.

Pen Rom gapna bɨ kɨb ak per mɨ nokɨm nokɨm Juda kai Pasopa ñɨn kɨb ak, kɨrop bɨ nagɨman kɨri ke ag nɨŋölɨgɨpal ak, yokop wɨsɨb yokolɨgɨp. Ñɨn nɨbak, bɨ tɨmel yɨb alap mɨñ mɨdek; yɨb ne ak Barabas. Bin bɨ koŋai nep ap mogɨm gelak okok, Pailot kɨrop agak, “Nɨbep bɨ akal yokop ag yoknɨm? Jisas, Mesaia apal bɨ ak aka Barabas nop ag yoknɨm?” agak.
20 Agek, bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb okok abe, bɨ mɨnɨm tɨg bɨlokep okok abe, bin bɨ koŋai mɨdelak okok kɨrop aglak, “Nɨbi Pailot nop agem, ne Barabas nop wɨsɨb yokɨl, Jisas nop ñag pak lɨnɨmɨŋ,” aglak.

21 Pen Pailot bin bɨ ap mogɨm gɨ mɨdelak okok kɨrop agak, “Bɨ omal aul, bɨ an nop wɨsɨb yoknɨm?” agak. Agek, kɨri pen aglak, “Barabas nop wɨsɨb yokan,” aglak.

22 Agelak, Pailot agak, “Nɨb agebɨm ak, Jisas Mesaia ak apal ak, nop tari gɨnɨm?” agak.

Agek, kɨri magɨlsek aglak, “Nop mab bak alaŋ ñag pak lɨlaŋ!” aglak.

23 Agelak, Pailot agak, “Pen tari? Ne tap tari tap gɨ tɨmel gɨp?” agak. Agek, mɨnɨm agak ak ma nɨŋɨl, mɨnɨm dap ranɨl aglak, “Nop mab bak alaŋ ñag pak lɨlaŋ!” aglak.

24 Agelak, Pailot gos nɨŋak, mɨnɨm yad ma dɨnɨgal; pen mɨnɨm ognap sek kɨrop ag ñen, pen pen paknɨmel rek lɨp, ag gos nɨŋak. Nɨg gos nɨŋɨl, bin bɨ okok udɨn yɨrɨk ar kɨri sɨŋak, ñɨg dɨl ñɨnmagɨl kɨd ne ñɨg lɨ yoklɨg gɨ, kɨrop agak, “Bɨ nɨbaul nop ñag pak lɨnɨg gebɨm ak, mɨnɨm nɨbak yɨp ma onɨgab; nɨbepe ke adɨk gɨ nɨnɨgab,” agak.

25 Agek, bin bɨ okok magɨlsek aglak, “Ak cɨp kɨmɨg cɨni ke! Lakañ ne cɨnop apɨl, ñɨ cɨn okok amnɨgab! Mɨnɨm nɨbak, cɨn abe, ñɨ pai cɨn okok abe onɨgab!” aglak.

26 Nɨb agelak, Pailot kɨrop Barabas nop wɨsɨb yokɨl, Jisas nop ami bɨ ne okok ñak nɨŋɨl kɨri nag dɨ Jisas paklak. Nɨg gel, Pailot ne Jisas nop mab bak alaŋ ñag pak lɨlaŋ, agɨl, ami bɨ ne okok kɨrop ñak.

Ami bɨ okok Jisas nop ag julak

(Mak 15:16-20; Jon 19:2-3)

27 Gapna Pailot ami bɨ ne okok Jisas nop dɨl, dam karɨp kɨb kɨri ak amɨl, ami bɨ yokop okok kɨrop magɨlsek sɨk agel, 28 ap mogɨm gɨl, walɨj nop ak tɨg juɨl, walɨj sapai, bɨ kɨb yɨbal rek alap dapɨl, nop yɨm ñɨlak. 29 Yɨm ñɨl, nag ñu ñu sek okok dapɨl, kiŋ kai tol gɨpal rek usajɨl bad alap gɨl, nop tol gɨ ñɨl, bɨ kɨb okok yɨr dɨpal, agɨl, gamɨl par alap dɨ Jisas nop ñɨnmagɨl yɨpɨd kɨd ne ak ñɨl, apɨl nop kogɨm yɨmɨl, ag julɨg gɨ aglak, “Bɨ kɨb nak apeban? Juda kai kiŋ kɨri nak apeban?” aglak. 30 Nɨb agɨl, nop kɨñɨk ñagɨl, gamɨl par nɨbak ju dɨl, nop nabɨc cög ar alaŋ paklak.

31 Pen Jisas nop nɨg gɨl ag juɨl, walɨj sapai nop yɨm ñɨlak ak tɨg ju yokɨl, walɨj ne ke yɨm ñɨl, nop mab bak alaŋ ñag pak lɨnɨg, poŋɨd dɨ dad amnɨlak.

Jisas nop mab bak alaŋ ñag pak lɨlak

(Mak 15:21-32; Luk 23:26-43; Jon 19:17-27)

32 Kanɨb nab okok amlɨg gɨ nɨŋlak, Sairini taun nɨb bɨ alap apek. Yɨb ne ak Saimon. Nop nabɨŋ pakɨl, kɨlɨs gɨl aglak, “Jisas nop ñag pak lɨnɨgabɨn mab kros aul dad noŋ,” aglak. 33 Agel, ne dɨlɨg gɨ, karɨp lɨm Golgota dɨm amnɨlak. Golgota agölɨgɨpal ak mɨnɨm wagɨn ak, “Cɨp Nabɨc Cög Tɨŋɨl.”

34 Pen dɨm nɨbak amjakɨl, ami bɨ okok ñɨg wain dɨl, ñɨg sɨlek alap dɨl, sek tɨg adɨk madɨk gɨl, Jisas nop ñelak, pen ne ñɨb nɨŋɨl kɨrɨg gak. 35 Jisas nop mab bak alaŋ ñag pak lɨl, walɨj nop okok nonɨm lɨ ke ke dɨnɨg, sadu rek gɨl dɨlak. 36 Nɨg gɨl, Jisas nop mab bak alaŋ ñag pak lɨlak wagɨn sɨŋak bɨsɨg gɨl, kod nɨŋ mɨdelak.

37 Jisas nop ñag pak lɨl, mab bak alaŋ ñu kɨl tɨklak:

BƗ AUL JISAS, JUDA KAI KIŊ KƗRI ME AUL.

38 Pen Jisas nop ñag pak lɨl, bɨ tap si dep omal, alap pɨs kɨd, alap pɨs kɨd, ñag pak lɨlak. 39 Bin bɨ kanɨb nɨbak ar ap ran ap yap gelak okok, kɨmɨg cög gor mar gɨl, nop ag juɨl aglak, “Nak God Ñɨ ne rek! God sobok gep karɨp ak tɨg wal gɨ yokɨl, ñɨn omal nokɨm kauyaŋ gɨ lɨnɨgan ak me, mab kros bak alaŋ kɨrɨg gɨl yapek cɨn nɨŋɨn!” aglak.

41 Bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb okok, bɨ lo mɨnɨm ag ñeb bɨ okok, bɨ mɨnɨm tɨg bɨlokep okok, kɨri ak rek nep nop ag juɨl aglak, 42 “Bin bɨ ognap kɨrop gosɨp komɨŋ ambal, pen ne ke nɨg gɨnɨmɨŋ rek ma lɨp. Isrel Kiŋ kɨb cɨn ak, mab kros bak alaŋ kɨrɨg gɨl, lɨm wagɨn aul yapek, nɨŋɨd agɨp, agɨl, nop nɨŋ dɨn. 43 Ne God nop nɨŋ dɨl agɨp, ‘Yad God Ñɨ ne,’ agɨp. God ne ke ak rek nep gos nɨŋenɨgab ak, mɨñi apɨl, nop dɨ komɨŋ yokaŋ,” aglak. 44 Bɨ tap si dep Jisas eip ñag pak lɨlak bɨ omal, kɨri ak rek nep, nop mɨnɨm tɨmel nɨbak rek nep agrek.

Jisas kɨmak

(Mak 15:33-41; Luk 23:44-49; Jon 19:28-30)

45 Ñɨn nɨbak pɨb nab epel won ak, kɨslɨm apɨl, mɨd damɨl, pɨb kim gak won ak kauyaŋ melɨk gak. 46 Pɨb kim gak won ak, Jisas sɨk kɨb agɨl agak, “Eli, Eli, lama sabaktani,” agak. Agak nɨbak, “God yad. God yad. Yɨp ti gɨnɨg kɨrɨg gɨpan?” agak. 47 Nɨb agek, bin bɨ ognap ulep nɨb sɨŋak mɨdelak okok nɨŋɨl aglak, “Bɨ nɨbaul bɨ God mɨnɨm agep Ilaija nop sɨk ageb,” aglak. 48 Nɨb agɨl, bɨ alap am tap dai wɨs sain rek bad alap dɨ dapɨl, ñɨg wain sɨlek ak tauɨl, gamɨl par alap dɨl, kabɨs ñagɨl, ñen ñɨŋaŋ agɨl, ñak.

49 Nɨg gɨl ñek, bɨ ognap aglak, “Kɨrɨgan! Kapkap nɨŋ mɨdon. Ilaija apɨl, nop dɨ komɨŋ yoknɨgab aka?” aglak. 50 Pen Jisas kauyaŋ sɨk kɨb agɨl, kaun ne God nop ñak.

51 Won nɨbak nep, walɨj par kɨb God sobok gep karɨp ñɨlɨk mɨgan eyaŋ, kɨjoŋ pak pɨlɨŋ gɨlak ak, nab eyaŋ pak bɨl bɨl gɨl pɨs kɨd ke pɨs kɨd ke amnak. Nɨg gek nɨŋlɨg gɨ, monmon dɨl, kab okok pawɨkɨl, 52 cɨp kab mɨgan tɨgel gɨl pak pɨlɨŋ gɨlak okok, mɨgan yɨkɨl, God bin bɨ sɨŋ ne ned kɨmlak tɨgel gɨlak okok, koŋai nep gek, kauyaŋ warɨklak. 53 Warɨkɨl, kab mɨgan okok kɨrɨg gɨ söŋ amɨl, Jisas warɨkak ñɨn ak kɨri taun kɨb tɨd Jerusalem amelak, bin bɨ koŋai nep kɨrop mɨseŋ lel mɨseŋ nɨŋlak.

54 Pen monmon dɨl, tari tari gak ak nɨŋɨl, ami bɨ kɨb ak abe, bɨ ne okok eip mɨdelak okok abe, kɨri jel gek pɨrɨkɨl, mɨdmagɨl kɨri amek nɨŋlɨg gɨ, kɨri aglak, “Yaue! Bɨ aul ne God Ñɨ ne nɨŋɨd yɨb!” aglak. 55 Pen bin koŋai nep apɨl, ke ke sɨŋak mɨdɨl, nɨŋ mɨdelak. Bin nɨb okok Jisas nop gɨ ñɨnɨg Galili nɨb olak. 56 Bin mɨdelak nɨb okok alap Maria Magdala ak, alap Jems eip Josep eip nonɨm Maria ak, alap Sebedi ñɨ ne omal nonɨm ak.

Josep ne Jisas mɨb goŋ dam kab mɨgan alap tɨgel gak

(Mak 15:42-47; Luk 23:50-56; Jon 19:38-42)

57 Bɨ gep yɨb alap, Josep, Arimatia taun nɨb ak, ne Jisas bɨ ne alap mɨdek. Bɨ nɨbak, Jisas kɨmɨb nɨŋɨl, dɨgep dɨgep won ak apɨl, gapna Pailot nop, Jisas mɨb goŋ ak dɨnɨm aka agek, Pailot yau agɨl, bɨ ne okok kɨrop agek, Josep nop ñɨlak. 59 Jisas mɨb goŋ ne ak Josep nop ñel, ne walɨj tɨd tep alap dɨl, cɨp se par ak magɨlsek kom sɨlok yokɨl, 60 dam kab mɨgan kɨsen nep alap, yɨpe tɨgel gɨnɨgal, agɨl, pɨŋɨl jɨrɨk lɨlak mɨgan ak tɨgel gɨl, kab salai kɨb alap dɨ go ga gɨ dam kɨjoŋ pɨlɨŋ gɨl amnak.

61 Bin omal mɨderek, bin alap Maria Magdala, bin alap Maria alap. Bin Maria omal apɨl nɨŋ mɨderek nɨŋlɨg gɨ, Josep nɨg gɨl tɨgel gak.

Ami bɨ okok cɨp se tɨgel gɨlak kab mɨgan ak kod mɨdelak

62 Jisas kɨmek tɨgel gɨlak ñɨn nɨbak, God nop tap sobok gep bɨ kɨb okok abe, bɨ Perisi okok abe, God nop sobok gɨnɨg ñɨn ak tol, agɨl, tap gɨ dap jɨn gɨlak. Pen mɨnek, God nop sobok gɨnɨg ñɨn kɨri ak me, gapman bɨ kɨb Pailot mɨdek sɨŋak amnɨlak. 63 Amɨl aglak, “Bɨ kɨb. Bɨ esek agep nɨbak agak, ‘Yad kɨmɨl, ñɨn omal nokɨm ak warɨknɨgain,’ agak. 64 Nɨb ak, nak bɨ ognap agek, ñɨn omal nokɨm cɨp tɨgel ak kod mɨdenɨmel. Mer ak, bɨ ne okok apɨl, cɨp se par ak si dɨl, bin bɨ okok kɨrop esek agɨl agnɨgal, ‘Ne kauyaŋ warɨkɨp,’ agnɨgal. Nɨg gel, Jisas ned mɨnɨm esek agak ak tap sɨkol; kɨri kɨsen mɨnɨm esek agnɨgal ak kɨb yɨb gɨnɨgab,” aglak.

65 Agelak, Pailot kɨrop agak, “Nɨb ak, nɨbi ami sɨkop bad alap dɨl, cɨp tɨgel gɨlak okok amɨl, gos nɨbi ke nɨŋ tep gɨl, cɨp tɨgel kab lɨ wös gem, ami bɨ kod nɨŋ mɨdenɨmel,” agak.

66 Agek, Juda bɨ kɨb nɨb okok amɨl, kɨjoŋ pɨlɨŋ gɨlak kab kɨb ak uren rek gɨl, ami bɨ bad alap kɨrop agel, kɨri nɨb sɨŋak kod nɨŋ mɨdelak.

Copyright information for `KMHM