1 Corinthians 2

Pol ni Kraist nati kin wand simbe nand

Nge mand, nge asi nungoqi nde godo God ningg wand nganyene kin simbe gad kin tende puayi nge wand nyong kin di wute nei yuwon ye quan kumo rise kin pugri wand simbe gad segi. Te pugri nge nungoqi ane pas kin tende puayi nge kari nge yumbo buagi te nei gheri ei kipiny, di Jisas Kraist di ni kruse pe nati kin tene ei nei pe kawo ris. Nge nungoqi ane pas kin tende puayi nge buid segi di wune gab, buyaq gad. Nge yumbo ur pugri kin pe nungoqi ane pas. Nge wand di nge pughe gri wand bir kawo kin yumbo ur te nge wute nei yuwon ye quan kumo rise kin pugri di wute puamb kuany kin pugri wand gad segi. Pudi nge God ningg Ququ ni gre tene bei gad. Nge puq ken ei nungoqi wute wand yuwonne nganye simbe mand kin nei yuwon kin rise ye te ningg God nei wumbig segi, pudi God ningg gre te ningg ei God nei wumbig.

Nei yuwon ye Ququ nde gri rindi

Te nganye beghi wute ninge ququ pe gri gre pu yeru kin ninde wand nei quan kumo rise kin ninge simbe bad, pudi wute qi pe kin nei quan kumo rise ye ni wand kin pugri o wute qi pe ven nde ye mawo ye ni wand kin pugri segi. Wute qi pe ye mawo kin ni pre ye. Pudi beghi God ningg nei yuwon kin suqo pu rise kin te ningg simbe bad. Nei yuwon kin ren te asi nganye suqo pu rise di wute nei mamb tuqui segi. Di asine yumbo buagi rise segine beghi nyamb yumbui nengu ningg nei yuwon kin ven taq namb pu vise. Wute qi pe ven nde ye mawo ye ni God ningg nei yuwon kin ven nei mamb segi. Te pugri ni nei mamb, tedi Yumbui God ningg ti pe nas kin te kruse pe mi nati segi. Pudi wand ire buk pe ur pu vise kin taq pugri: “Yumbo wute muqond o mutungu segi kin, yumbo wute mari te ruwi segi ye puq mand kin yumbo te God ni wute ni yawo rirang righe kin ni ningg nipiny ruso pu rise.”

[Ais 64:4]

10 Pudi God ni nikin Ququ nde gri yumbo te raqe nand beghi buqod pre.

Te pugri Ququ ni yumbo buagi te nuqond omo ye, di ni God ni nei suqo pu nganye rise kin te anene nuqond omo ye.
11 Te pugri wuti iri ni wuti aye ni nei te nundog ye tuqui segi, pudi wuti te nikin ququ ninde nas kin nine nei namb ye tuqui. Te kin pugrine wuti iri ni God ningg nei te nei namb ye tuqui segi, pudi God ningg Ququ ne ni nei namb. 12 Beghi Ququ peti ni kin te qi pe ven kin segi, pudi God nde pu nandi kin. Te ei God nikin nde nei pene beghi ququ kin yembe nengu kin te oghine nei bab. 13 Yembe te beghi te pugri bu simbe bad. Beghi wand simbe bad kin te wute gri nei yuwon ye bei mengu muq ni ningg wand tene simbe bad segi. Pudi beghi wand simbe bad kin te Ququ kin wand bu simbe bad. Te Ququ Yuwon Ye beghi bei nengu di beghi wute Ququ Yuwon Ye riti nowi ye ninde wand puate simbe bad. 14 Wuti God ningg Ququ ninde nas segi ye ni wand God ningg Ququ nde gri rindi ye te nateri yambu nari. Te pugri ninde nei pe wand ren te wute jebo mand ye ni wand kin pugri. Di wand te Ququ pe grine otinde nei bab kin tuqui, pugri bu wuti te nei namb ye tuqui segi. 15 Wuti Ququ ninde nas ye ni segine yumbo buagi te ir nawo ye tuqui, pudi wuti aye kin iri wuti te ni yumbo yembe nindiny kin te ir nawo tuqui segi. 16 God ningg wand ven te ane tuqui: “Te pugri wuti iri ni Yumbui ningg nei te nei namb segi, pugri bu ni gri yeri nindig ye tuqui segi.”

[Ais 40:13]

Pudi Kraist ningg nei beghi nde vise.

Copyright information for `KMS