1 Corinthians 5

Wuti yumbo ur brequ nand kin ni sios pe yenu segi kin

Wute ninge nge simbe mindigh mari nungoqi nde quayi nyumbueg ane rise kin yumbo ur brequ te rise. Di yumbo ur brequ ren kin te wute God nganyene kin yumbui nyamb rirang segi ye ni mune yumbo ur te kin yambune riri. Te pugri wute nge simbe mindigh mari nungoqi nde kin wuti iri ni kumo woip teri rise. Pudi nungoqi yivany ware segi, bujeyi wase! Nungoqi yivany ei ware, di wuti yumbo ur te kin puq nen ye te segi puq wundig di nungoqi wikur ye pe tende ni ane nandi wayequ. Nge nungoqi ane pas segi, pudi nungoqi nge nde nei pe was. Di nge wuti te yumbo ur puq nen kin te ningg kari ni unje nap puq gad pre, di te kin te nge nungoqi ane pas kin pugri. Nungoqi beghi Yumbui Jisas nde nyamb pe wikur di nge ququ pe gri nungoqi ane pas kin tende puayi nungoqi wuti te beghi Yumbui Jisas nde gre pe Satan nde si pe wi nondo ei Satan ni wuti te ni ghimbi te unje niping. Te ei Yumbui nandi kin tende puayi ni ququ te nitang wuwi.

Nungoqi non nyamb wundiri riwo kin te oghi segi. Te pugri yis puch woju ire ni yembe wund kin te ningg bret yumbui ire yindiqi ye. Nungoqi wand ren kin te nei wamb segi bri? Yumbo ur brequ kin te yis asi kin mewuraq wuso ye pugri meware ruso, di nungoqi bret urupui yis segi kin pugri ei was. Muqne God nde rar pe te nungoqi bret yis segi kin pugri was pre. Te pugri Kraist ni asi God Israel mingg wo rar nuqond mas kin ngeri nei rimbiny kin tende puayi sipsip ire mumbueq ye te kin pugri nati pre. Pugri bu muq beghi mir yumbui te yembe bidiny bidinyne ei. Di te kin te beghi yis, te yumbo ur brequ asi kin di yumbo ur wute puq men kin tuquine puq pen segi kin te yis asi kin pugri mepare ruso. Pudi bret yis segi kin te yumbo ur yuwon ye di wand nganyene kin te ei pat rise.

Nge nungoqi nde nyumo raqe ur gidiq kin te nge quayi nyumbueg ane rise kin yumbo ur brequ rind ye ni ane irepe was ye te ningg bu segi puq gad. 10 Wute yumbo ur brequ rind kin qi pe ris ye ni ane irepe was kin te ningg segi puq gad segi. Wute ren kin ni yumbo ur ren yembe rindiny: Wute ane rise kin yumbo ur brequ, yumbo yawo rindiny, yumbo nyungu rind, di god wandoqi kin yumbui nyamb riram. Pudi nungoqi wute ren kin puaq wand ningg, te nungoqi qi wen si wuraq tedi ni puaq wand kin tuqui. 11 Pudi nge ur gad kin te pugri, nungoqi wute ren kin ane irepe was wayequ: wuti iri nari ni Kraist nei nimbig bu ni nungoqi ane kise kiqam kin pugri was puq nand, pudi ni nyumbueg ane rise kin yumbo ur brequ nand, yumbo yawo nindig, god wandoqi kin nyamb niram, wute aye wand brequ nindiny, wuye kumo ne, di wute yumbo nyungu nindiny. Nungoqi wute pugri kin ane ire pe was di ane mir wand wayequ.

Wute aye Jisas nei rimbig segi kin nge ni ir kawo tuqui segi. Te nge yembe segi. God ni ir nawo ye. Nungoqi wute Jisas nei rimbig kin tene ei ir wawo. Te pugri wand buk pe vise kin ni viri, “Wuti yumbo ur brequ nand ye te kring ei waip no.”

12 [Lo 17:7]

Copyright information for `KMS