1 Timothy 5

Yumbo ur wute aye Yumbui nei rimbig kin bei peny kin

Nu quayi gang yumbo ninge unje map kin te ker ane segi puq ndim wayequ. Pudi nunon nuyi puq gueg kin pugrine ei waghine simbe ndim. Nu quayi ambonye te nunon nuse niqam kin pugri yumbo ur bei ndim. Nyumbueg gang te nunon numo kin pugri puq yeny, di nyumbueg ambonye te nunon nyumbu kin pugri puq yeny, nu nyumbueg ambonye nde yumbo ur tuquine nganye puq yen, di nyumbueg ane wase wayequ.

Nyarimo nyumbueg ni nikinne yumbo riteri tuqui segi kin te ei yuwon wany. Pudi wute ire ngaim nati kin ni wo o kuqo ris, tedi ni ei simbe ndiny ei God ningg wand wuri kin pugrine puq ren. Di ni ei baj pe kin yembe buagi te yembe rindiny, di te kin ningg ni kiyi kumo di kuqo ni asi yembe kumo rind kin te oyi rindiny. God ni ren kin ningg quan chumbuai nand, pugri bu ni yumbo ren ei nei rimbiny. Nyumbueg ire ni ngaim nati di yumbo segi pu irene wus ye ni nei te God nde ei wi rundo. Di burpoq bogisumb te ni priprine God ane wand ei God ni ghav nunduw ningg pengu wundig. Pudi nyumbueg ire ngaim nati ye ni yumbo ghimbi pe puq wen yawo kurew kin te puq weny, tedi wute nganye wusne pudi ni wuti pre kin ane tuquine. Nu wand ren kin te anene wute simbe ndiny ei ni unje rip di wand pe yeru segi. Wuti God nei nimbig kin iri ni yavi ire te ghav nindiny segi di nikin kise kiqam te mune quan nganye ghav nindiny segi, tedi ni God nei nimbig kin te si nare pre. Ni quan nganye unje nap di wuti iri God nei nimbig segi kin ni oyi musoqne unje nap.

Nyarimo nyumbueg ire ni God ningg yembe wund ningg tedi ni ber 60-pela wuwo kin, di ni ngaim nati kin tene nei wumbig, aye segi. Di ni yumbo ur yuwon ye puq wen kin te ningg wute buagi ni nei rumbuw. Ni yumbo ur yuwon kin puq wen ningg pari kin te wo bag wumb, wute wutari baj pe wuso, wute aye God nei rimbig kin te nyinge wuye wupiny, wute mai pe yeru kin te ghav wundiny di ni yumbo ur buagi te yuwon kinne puq wen. Nungoqi wute pugri kin ei sios pe yembe wund ningg nyamb wutaw ri.

11 Pudi nyumbueg ambonye ne ris ngaim mati ye ni riri ni God ningg yembe rind ye puq rind, te nungoqi ni ane nyamb wutanyri wayequ. Te pugri otiwo ni nei te mune ngam ruso yawo kureny di mune ngam ruso, tedi ni wand taq rimb kin te gure ruwo. 12 Di te kin ningg ni asi wand taq rimb kin te nikinne mune gure ruwo di God nari ni unje rip di yembe neny ye. 13 Ni wand taq rimb kin gure ruwo ye tene segi, ni yembe segi pu rise di ni em yamb baj manyi rir ir kin yumbo ur ninde bre pu rise. Pudi tene segi, yumbo ur quan nganye brequ kin te ni wute dobu simbe rindiny, di wute aye yumbo te ningg ni segi rundo wand rind di ni wand rind kin te ghav rind segi. 14 Te kin ningg bu nge kari nyumbueg ambonye ne ris ngaim mati kin ni piyi ngam ruso wo rire rindi, ei nikinne yembe rise di wute God nei rimbig segi ye ni beghi wand brequ rundug ye ngim segi. 15 Nge ren kin simbe gad, te pugri wute pugri kin ninge ni nganyene Yumbui dob reng di Satan nde ruru pre.

16 Nungoqi nyumbueg Kraist nei wumbig kin nungoqi nde yavi ire pe wute ninge ngaim mati kin ris, tedi nungoqi ei ni ghav wundiny. Nungoqi pugri puq wen ei wute Jisas nei rimbig kin ni wute pugri kin ghav rindiny kin ni mai quan nganye segi. Di wute Jisas nei rimbig kin ni wute ngaim mati kin ningene ni yavi ire ris segi di quan nganye mai pe ris kin tene ghav mindiny.

17 Wute wute Jisas nei rimbig kin quayi kiyi ningg mas di yembe te kin yuwonne yembe mand ye te wute Jisas nei rimbig kin ni wute pugri kin ei quan nganye chumbuai rindim. Wute pugri kin ninge te wute pughe ye wute aye bei meny ye di wute wand bir mawo ye. 18 Ren kin te God ningg wand buk pe rise kin ren ane tuquine, “Kau ni wit yi ir ruwo ei wit yi wateri kin tende puayi nungoqi ni mim taq wumbiny wayequ. Piyi rar wuqond wit yi ninge riq.” Di “Wuti yembe nand kin ni oyi kin te nateri ye.”

[Lo 25:4]

19 Nu wuti wute Jisas nei rimbig kin quayi kiyi iri unje nap di ni te kin simbe mand kin te prine ni wand te ghat rise wayequ, pudi wute aye temi o temi ire ni anene muqond di simbe mand, te muqdi nu wand te ghat rise. 20 Pudi quayi kiyi ninge ni yumbo ur brequ mand kin ni wute buagi nde rar pene simbe wundim ei wute aye ni te muqond wune mamb, di ni mune puq men segi.

21 Nge God nde rar pe, Kraist Jisas nde rar pe, di angelo buagi God nap mo kin ni nde rar pe nu simbe guduw ei nu wand buagi te ghat rise gre di nu wand teti kuawo kin tende puayi nu opu ire ghase wayequ.

22 Nu wute Yumbui ningg yembe rind ningg te nu brequne si yeny kuyo wayequ. Te pugri nu wuti iri si gueg kuyo pre, di dobu ni yumbo ur brequ nand tedi nu ni yumbo ur brequ nand kin te ngiq gudig kin ane tuquine. Nu puq yen wayequ, yuwon pune ei ghas.

23 Nu pripri num kurew, umbo brequ rise, di pripri wuyene kue kin te muqdi pre di wain puch mune ane ye.

24 Wute ninge ni yumbo ur brequ rind kin te raqene rise di nei bab kin tuqui. Di te kin te God ni ir nawo segine beghi nei bab. Pudi wute aye ninge ni yumbo ur te otiwo di buqod. 25 Te kin pugrine wute ninge ni yumbo ur oghi ye te raqene buqod kin tiq. Piyi ninge suqo pu rise, pudi ni suqo pu pugrine rise kin tuqui segi.

Copyright information for `KMS