Ephesians 4

Tagaya Yisasife havita lagupi malenona veala Yisasina agai augafa mainone.

Nagaya Anumayamo aliya nealuafe nagaila nofila hunatenaya kanomona musetami nehugi Anumaya Kotia tamakaife ke higetama agaitega umainayafe tamakaya tamatea kava hutama kema hia kate neutama agai kea akave maleho. Tamaugafa alitama ohaiho. Nago kanomo kema havinutamahena ako hutama kea oamakiho. Tamamena malelava hutama maiho. Nago kanomoa haviya hu-lamatesigetamahena tamakua neamitama tamamena male falu hutama maiho. Alu Aotake Avamumoa nagoke tamakuale falu hutama maisaya tokiya ago tamamineanagitama mani kavama atafa hu-linesaya yana atafa hu lokiya vaiho. Tamakaya tokaetama nagoke tamaugafa kalitama mainae. Ani lamaugafafina Alu Aotage Avamula nagoke maine. Anumaya Kotia haenagama efalote hisia yafena tamametiti hutama agava maisayafene huno ke higetama agaitega umainae. Anumayatia nagoke maine. Nagoke kanomoma hulatenea yafena havita lamakupi malonageya tina nagoke titeti fale-latenae. Anumaya Kotia nagoke maineanagino mukia veamogatina nelafa maineno mukia veate kava yagai-lateno amunotifina aliyamaa nealino taguafina maine.

Kalaisia kayone hulateno agaiama haiya kava huno tahaote tahaote alu aliya alu aliya alisuna tokiya tamine. Tamineafe Anumaya Koti avopina Yisasife mage huno humaineane

Agayama analega hai-mainea yupa Satanima nofi humatenea veala kasagoya amavaleno haiteno muse yaamia ago amamine. huno kae-maleneane.
Analega hai-maine huno hia kemo aepaa naane? Hagoteno ma mopamo agusafinaga fali-mainaya veamoya umainalega lavi-maine. 10 Anima lavi-mainea kanomoa kava yagaisia tokiyaamoa mukia kotega male havatesia yafe analega eteno haino umaineno mukia ikana agaseno anafinaga haimaine. 11 Anafinaga haino maineno aliya alisaya tokiya amamine. Nagoa veamoya Aposolo vaya maiho. huno huneamateno nagoa veafe Anumaya Kotina avayafiti tamahapaisia kea huhaletama hiho. huno hu neamateno nagoa veanemogatama Nagai kea alitama vaiyeho. huno hu neamateno nagoa veanehena Nagaifema haviya amakupi malenaya vayate kava yagaitama huge amavelige hiho. huno hu matetele humaine. 12 Kalaisia mani aliya alisaya tokiyaa agaila alu aotage veanea amamineanagiya amafuamakana-gamina amaya hisageya mukia Kalaisi anagaa tokiyaage huya aliya alakefa hulatesae huno lamine. 13 Lamineanagita ko hume hume haita mola huteta tagaya mukiamogata Anumaya Koti nafanemo hulatenea kanale mono kea havita lagupi maleneta nagoke tagu tagesale ko huteta vayatama maineta Kalaisima humainea auava kava huta velafa maigahune. 14 Maisunana tagaya nagoene osi nafane kana huta omainona yafe taipafi ayegesaya vaya eya havige huya ayelavataga hisaya kea ohavigetao. Ani havigeage vayamoya yasimo alino neea augafa kea aliya neagi havigu ani yasimo kemoa yasimoma hia kava huno tavaleno atifi mafi ohisigeta ko huta Kalaisi kana veane maisune. 15 Ani havigeage kemotela tamakesa kumoa ohutama tafu-tagana-gamina tagua neamamita tamage keage nehuta ko huta Kalaisiene aigamaeta agai kana veane maisunageno agaya tagaila tagenopa maineno kava hu-latesigeta tagaya mukiamogata agai augafa mainone. Tanuteti tokiya aliteta taganunamoa latafa hulinea kava huno mukia taiya taya taulagamo hia augafa kava huta veamogamina amaya huge huge nehuta nagopi aigamaeta maisunageno taugafamoa tusiya huno tokiyaage hisigeta tahau tayamopafima nelahaiya yateti tokiyaage huta maigahune.

17 Nagaya Anumayatimoene aigamaena mainena nago kea tokiyaage huna tamahapaigahe nehue. Tamakaya nagoene Yisasi kema ohavinaya veamoya afa yafe amakesa havi havi huya nemaiya kavala ohiho. 18 Amakaya amakaiami amaku amakesamoa hanimaage humainegeya kanale haviya alisaya amakuamoa atalako humainegeya kanale amaku amakesa omalegeya Anumaya Kotia amaminea hamaimula oalinae. 19 Oalineya nagoene amakayea nohigi amakuamoa oniyaage humainegeya amaugafa haga neya kumai he yana huge huge nehuya noatalae.

20 Mani augafa kavana Kalaisife hulamave-limainea kanafina ohavinae. 21 Kalaisife havitama mainaya yateti tamakaya Yisasi kelamage kemoa hane huya huge tamavelige hagetama havitetama agaiene ailokaetama mainetama ago havimainae. 22 Havimainagi ani kelamage kemoa mage humaine hagotetama tamakaya atafa lamaku lamakesafi mainetama vaiyatete nehageno ani atafa tamaku tamakesamoa havige huno tamaugafa age lamahaye huliteteno nehuno alino haviya hulamatesia kava humaineafe menia atafa lamaku tamakesa atalesageno Alu Aotage Avamumoma tamamisia haegafa lamaku tamakesa tamamisigetama aliho. 24 Anumaya Kotia haegafa lamaku tamakesa agaia agu agesamoma hia auava kava huno fatago huno talo humalenegi havi kavala ohuno alu aotage tamaku tamakesa talo huno tamaminegi alitama maleho.

25 Malelinetama havigema hisaya yana neataletama tagaya nagoke taugafa mainonafe mukia tamafu-tamakana-gamiene tamage keage hiho. 26 Tamakuamoa tamahai vaisigetama havigu kefo kava hisagi. Tamahai vaisia yamoa ayaayate ani tamahai ya ovaitama havigu yage lavi falesigi aupaa alifalu hiho. 27 Havigu ayaayate tamahai vaisaya yamoa Satani fita yakiteyafenagi aupaa ataleho. 28 Musufa yama nehisia kanomoa nagoene musufa yana ohuno agaia ayapiti aliyana alinegeno monea falote hisigeno nagoa yamaa omalesia kanomona aya hino. 29 Nagola kanale ohu kea tamavayafitila hati otavino. Kanale amaya hisia keage hutama hisageya havisaya veamogamina ali lokiya vaimatetama amaya hugahae. 30 Anumaya Kotia Haenaga tamaku tamamena aligatigahue. huno higetama Ania hugahie. hutama havisayafene huno Alu Aotage Avamula tamakupina tamamigeno mainegi ani Avamumona aipa agata aisia kavala huoateho. 31 Huoatesayafe tamakaya tamaipa haviya hisia yaene ala kefiti ke nevaiya yaene tamahai vai yaene kamuge vaimate yaene mukia veane havitama haviya humatesaya yaene tamakaipitila ataleho. 32 Ataletetama tamafu-tamakana-gamina kayone humatetama tamakua amamiho. Anumaya Kotia Yisasia hulatenea yateti kefo yatamihe aigetamateno atalelatenea kava hutama nagoa veamoya kefo kava hulamatesayana aigeamatetama atalemateho.

Copyright information for `KMU