Ephesians 5

Tagaya hale yapi vaiyesune.

Anumaya Kotia agua lamamigetama agaia nafaneyaga mainagi agayama nehia kava hutama akave maleho. Kalaisima tagaife hau ayamopafi haigeno agaia haimula tagaife ataleno fali-mainea yana Anumaya Kotitega manaage hia kava huno kae-salamana huteneafe tamakaya ania hutama nelamafu-lamifena tamahau tamayamopafi tamahainagetama tamakua neamamitama vaiyeho.

Vai neayetama munane ane amaugafale maiya vai neayaya kavaene moli huliteya nehaya kavaene mukia ani oniyaage kefo yaene alu kanomofe age lamahaye hisaya yaene ohiho. Tamakaya Anumaya Koti nafaneyaga mainagi havigu Na kava nehae. huya hulamateyafenagi ani kavala mukia yupa ohiho. Moli huliteya hisaya yafena tamakesa ohavitama havi kigi humatesaya kea ohutama aifonafo augafa kea ohutama ani kavama hisaya kavamoa Anumaya Koti nafanemogami kavala omalene. Anumaya Kotia lamaminea yafe Anumayamotega nunamu kefiti muse higetao. hutama hiho. Tamakaya ago havimainae amo augafale mai vayaene aguamoa oniyaage humai veanene alu kanomo yafe age haye hisaya veanene afa yafe Anumayati maine. huya agisana vaiya amakua neamiya Anumaya Kotina amakua oamisaya kava nehuya ani veamoya Anumaya Kotiene Kalaisiene kavama yagai-mainaa kumatela ovisaya kava nehayafe ougahae.

Havigu nago kanomoa tamavayu huno havigea nehuno Ani kefo kavala afaa maitama hiho. huno hisigetamahena agai kea ohaviho. Naa augafa kavama nehaya yamoa Anumaya Kotina agai kema neatagayaya vayamogamina aipa haviya hu neamateanagino hai vaimateno amakata aisia yana amamigahie. Naa humaineafe tamakaya ani kavama nehisaya veanenena aigamaetama omaiho. Hagotetama haniki mainea yapi mainayanagino menia Anumayamoa hale yapi tamavaleno tamategetama hale yapi mainagi hale yate vaiyeho. Hale yate vaiyesageno hale yamoa kanale yaene fatago kava hisaya kavaene tamage hisaya kene alino falote hugahie. 10 Tamakaya Anumayamona haisia kavafema havinutamahena kasageke nehutama tamaula ofaeho. 11 Tamaula ofaetama kanale yana hanimaage yapitila falote ohugahie. Hanimaage yapiti vayi humainea kavala ohutama tamakaya veamoya ani kavama hisagetama Kefo kava nehae. hutama hamapaiho. 12 Yisasi kema nohaviya veamoya falakiyama nehaya kavafena kema hisunana tagaye hugahianagita ohugahune. 13 Hale yamoa mukia kefo auava yama falaki-mainea yamona aepaa alino fufute maleno lavenelie. 14 Ani kemofena mage huya humainayane Faetama mainaya veamogatama hetiho. Komufitila hetisageno Kalaisia hale yamaa lamamino. huno humaine.

15 Ani yafe tamakaya kama vaiyesalega kayetama vaiyeho. Menima mainona kanafina veamoya tusia kefo kava maiya haya kafi mainonagi veamoya havilama huya maineya vaineayaya augafa kava hutama vaiyeho. Kanale amaku amakesale mainaya veamoya nehaya kava vaiyeho. Maisuna kana kanoa aupaa hanegi havigu kavala ohutama kanale kavaage hiho. 17 Havigu havagu kavala ohutama Anumaya Kotina haisia kavafekeya havilama hutama akave maleho.

18 Havili netama anegi-nagia ohiho. Naa augafa kavamoa lamakaila alino haviya hulamategahigi tamakaya Alu Aotage Avamuamona avalegeno tamakupina hiya hino. 19 Tamafu-tamakanayaene kaiyekema hugahena Anumaya Koti ke kae-malenaya kemona hutama mainetama yagamefiti Anumaya Kotitega muse huteho. Tamakupiti Anumaya Koti kea yagamefiti hutama agia alisaga hiho. 20 Mukia kanafina tamakaya Anumayatimo, Yisasi Kalaisiene ali lokaetama agai agi neayetama Anumaya Koti, Nelafatega mukia yafena muse huteho.

Poloa alavemogami ke humaine.

21 Tamakaya Kalaisife alati maine hutama tamakesa nehavitama agima alisaga nehaya tamafu-tamakana-gamife amaiyaafi maiho. 22 Anemogatama Anumayamo aiyaafinaga mainetama kema akave nemalaya kava hutama anautamimo-gami kea akave maletama amaiyaafinaga maiho. 23 Kalaisia agaia anagamogami amaku amamena aligatiteno amakaitela amakenopa mainegeya amakaya agaila augafaa mainagi vemoya ania huya anemogatamina lamakenopa mainane. 24 Kalaisina anagamoya agai aiyafinaga maineya agai kema akave malaya kava hutama aneyaga-mogatama anautami-mogami amaiyafinaga mainetama mukia amakai kea akave maleho.

25 Kalaisia anagaamogamife hau ayamopafi tusiya huno hau humateno hamamaesia yafe fali-maine. Ani kava hutama vemogatama anetamimo-gamina amaya hutama tamahau tamayamopafi anetamihena tamahaino. 26 Kalaisia agaife amakupi malenaya veala titetiene agaia keletiene sese hu-lamateteno alu aotage veane maisayafene huno fali-maine. 27 Kalaisia agaife amakupi malenaya veamogamina agai aufi hetiya agaia haisia kava huya amakupi oniya omaleno nagoke kefo yaamia omaleno alu aotage veane maineya agai aufima hetisayafene huno fali-maine. 28 Kalaisia veafema hau ayamopafi hau-mainea kava hutama vemogatama tamakaitami tamaugafahe tamahaiya avamete anetamimo-gamifena tamahau humateho. Tamahauma hu-matesayana tamakaitami lamaugafahena nelamahaiye. 29 Tagaya ago havimainone nago kanomoa agaia augafamona kame yana hunoategi afaa kavela neamino kanaleya huno kava yagai neate. Kalaisia ania huno agaife amakupi malenaya veala agaia augafahe haiya kava huno aiya ayana aulaga kana hutama mainayafe kava hu nelamate. 31 Anumaya Koti autamafina mage huno kae-maleneane

Ani yafe nago kanomoa itaamoene nefaene neanataleno aamoene ailokaegae. Ailokaesaana ani tolemogania nagoke anaugafa hapaegae. huno kae-maleneane.
32 Nagaya havuana Kalaisia agaife amakupi malenaya veaenene ailokaeno mainea yafe humaine huna nehue. Ani kea aupaa havisuna kea omalene. 33 Ani kehe humainoanagi nagoke nagoke veamogatama tamakaitami tamaugafahema tamahaiya avamete ania hutama anetamihena tamahau humateho. Anemogatama ania hutama anautami-mogami amakia alisaga nehutama amakave maleho.

Copyright information for `KMU