a10:4Da꞉n 12:4,9
b10:5Tutumu 32:40; Da꞉n 12:7
c10:7A꞉im 3:7
d10:9Isi 2:8; 3:1-3

Revelation of John 10

Godokono Helonomo Nopodawa Ba꞉gala Tabo Miya꞉te Pepa Ibino Komo

Ba꞉bema꞉ naeno baiditi hiya꞉ma꞉ deda꞉hanami ba꞉be komote wiboheno, nale eta helonomo nopodawa Hunu Habane pihitigutalo ba꞉bo umimo. Ilaguiti ebeno wato a꞉bega anagogobeya꞉midadigui, ba꞉gala ebeno holoholo hegeloeno a꞉la꞉mina huiyala, ba꞉bene ebete alomoeno bubu puliti, ebeno nato ba꞉ koko hototo netewa koe powago da꞉wamotita keba ka꞉nala꞉ka꞉ ba꞉ba ka꞉nala. Ba꞉ba tetelo nale ebeno kokotolo ditanui ba꞉be tabo miya꞉te pepa bekumimo. Ba꞉bene ebete hopo habalo ba la꞉na, ebeno tu hapu nato kehaha꞉ kolomamo a꞉putiti ba꞉gala pele hapu nato gagale hakamo aka꞉puti, ebete ebeno tabo madodo hunamo adipatelo tabo ba꞉bo goi, layono-gahate helo konomago keba ka꞉na kugahanako ba꞉ba ka꞉na. Ba꞉bene alomoeno sa꞉ba꞉ni ga꞉lawatahale komate ebeno tabo ba huiya, nale ibino tabo uliti bukamo miya꞉tema꞉ dewagelimo, ba꞉ba tetelo eta tabo madodote Hunu Habane puluhukuti na ba꞉ma ka꞉na pikiyanami, “Ao, alomoeno sa꞉ba꞉ni ga꞉lawatahale komate da꞉ga꞉la, ama꞉ bukamo akamiya꞉ta꞉la꞉! Ibino tabo komote ugumui ipuwalo nitanamene!” a 

Ba꞉bene kehaha꞉ kolomamo ba꞉gala gagale hakamo da꞉puti, ba꞉be helonomo nopodawate ebeno tu hapu kokoto Hunu Habamo ba adipate, b  ebete pote hopo haba ba꞉gala alomo dododiliya꞉ ba꞉gala pote emedena tetelo demedenamene ba꞉be Ko Ka꞉ka꞉dawoeno mahilamo hibinomo tabo ba꞉ma ka꞉na goi, “Ba꞉ba꞉la, latimi tete ba꞉ a꞉wibo! Iyo, Godote ya꞉lo tetelo dugumuiya꞉, tete ga꞉ga꞉nomo petote ba꞉be nopo ebeno ukui hawakalimipi okopa꞉tamo galane da꞉hawakalimiya꞉, ebete ba꞉be nopoeno hiya꞉hiya꞉ komo ba꞉ma tetelo kododilima꞉ne, mabu hibila, naba sa꞉ba꞉ni nopodawate ebeno gebole da꞉molemene, ba꞉ba tetelo ba꞉bi komoeno ikuliho komo ba꞉bo kotupuimima꞉ne.” c 

Ba꞉bene dopamo Hunu Habane da꞉puluhukui, ba꞉be atu tabo madodote natamo gala ba꞉ma ka꞉na kapi, “Ama꞉le kehaha꞉ kolomamo ba꞉gala gagale hopamo da꞉puti, ba꞉be nopodawatamo tote ebeno kokotolo ditana ba꞉be tabo miya꞉te pepa na꞉nelawa꞉.”

Ba꞉bema꞉ nale nopodawatamo tote pepa lawema꞉ ebe da꞉nikiyamimo, ba꞉ba tetelo ebete natamo na꞉goi, “Wadiyala, ama꞉ lawete na꞉na. Ba꞉moe pepate amia꞉no tabo ipuwalo golanomoma꞉ keda꞉ma꞉ne, moloeno gola keba ka꞉nala꞉ka꞉ ba꞉ba ka꞉na, huiyatiya amia꞉no tepo ipuwalo kakanomoma꞉ keda꞉ma꞉ne.” d 

10 Ba꞉bene nale pepa lawete da꞉nuimo, ba꞉ hibila, naeno tabo ipuwalo moloeno golama꞉ eda꞉te, huiyatiya da꞉migiguimo tepo ipuwalo kakanomoma꞉ ba꞉bo edi. 11 Ba꞉ba tetelo nopodawate na gala na꞉kakiyanami, “Wadiyala ama꞉ gala katote komo tawakalubi hiliyonomatamo Godokono tabo na꞉nolamaginakuya꞉. Iyo, ebeno ubi komodo kebe komate iba꞉tamo ba꞉gala ibino hiya꞉hiya꞉ hopamo ba꞉gala ibino hiya꞉hiya꞉ tabo ga꞉la kapiyuimi tawakaluba꞉tamo ba꞉gala ibino hiya꞉hiya꞉ koko gawadubatamo dikulihomena꞉, ba꞉bi komokomoma꞉ ibi na꞉nikiyalamenakuya꞉.”

Copyright information for `KNVARAMIA