a13.17:Ex 1.7, 12.51
b13.18:Num 14.34; Deut 1.31
c13.19:Deut 7.1; Josh 14.1
d13.20:Judg 2.16; 1 Sam 3.20
e13.21:1 Sam 8.5, 10.21
f13.22:1 Sam 13.14, 16.12; Ps 89.20
g13.24:Mk 1.4; Lk 3.3
h13.25:Mt 3.11; Mk 1.7; Lk 3.16; Jn 1.20, 27
i13.28:Mt 27.22-23; Mk 15.13-14; Lk 23.21-23; Jn 19.15
j13.29:Mt 27.57-61; Mk 15.42-47; Lk 23.50-56; Jn 19.38-42
k13.31:Acts 1.3
l13.33:Ps 2.7
m13.34:Is 55.3
n13.35:Ps 16.10
o13.41:Hab 1.5
p13.47:Is 42.6, 49.6
q13.51:Mt 10.14; Mk 6.11; Lk 9.5, 10.11

Acts 13

Barnabas mo Saul gu hilihili belee hagau

I lodo di nohongo dabu i Antioch nogo iai nia soukohp mono gau agoago, ala go Barnabas, Simeon (dela e haga ingoo bolo Luuli), Lucius (mai Cyrene), Manaen (dela ne tomo aga i baahi di gobinaa go Herod), mo Saul. Di nadau madagoaa nogo hai hegau gi Dimaadua mo di hagaonge, di Hagataalunga Dabu ga helekai gi digaula, “Goodou dugua mai Barnabas mo Saul, e hai agu hegau ala ne haga gahi meemaa bolo gi heia.” Digaula ga hagaonge ge e dalodalo, e dugu nadau lima i hongo meemaa, ga hagau meemaa.

I lodo Cyprus

Di Hagataalunga Dabu ne hagau Barnabas mo Saul gi Seleucia, nomuli ga dele di boodi mai i golo gi tenua go Cyprus. Di nau dau i di waahale Salamis, meemaa ga agoago nia helekai a God i lodo nia synagogee. John Mark e madalia meemaa e hagamaamaa meemaa. Digaula ga lloo adu laa lodo tenua deelaa gi Paphos, ga heetugi gi tangada haihai mogobuna, dono ingoo go Bar-Jesus, tangada o Jew e helehelekai bolo ia di soukohp. Taane deenei e hai bolo ia di hoo hagaaloho ni di gobinaa o tenua deelaa, go Sergius Paulus, mee taane kabemee huoloo. Di gobinaa ga gahi mai Barnabas mo Saul gi ono mua, idimaa, mee e hiihai bolo ia e hagalongo gi nnelekai a God. Tangada hai mogobuna go Elymas (dela dono ingoo i telekai Greek) ga hai baahi gi meemaa, e hagamada di gobinaa gi huli gi daha mo di hagadonu. Gei Saul dela e haga ingoo labelaa bolo Paul, gu honu i di Hagataalunga Dabu, ga mmada haga huudonu gi tangada hai mogobuna, 10 ga helekai, “Goe tama daane ni Satan! Goe di hagadaumee ni nia mee huogodoo ala e humalia. Goe e honu i nia hagadilinga mee kai tilikai huaidu huogodoo, gei goe e hagamahi huoloo belee huli di donu o Dimaadua gi nia kai tilikai i nia madagoaa huogodoo! 11 Di lima o Dimaadua la ga hagaduadua goe dolomeenei, gei goe ga dee gida, ga deemee di gidee di maalama o di laa i di madagoaa bodobodo.”

Di madagoaa hua deelaa, Elymas gu dee gida, gei e heehee hagamahi, e halahala dana dangada belee dagi ia i dono lima.
12 Di gobinaa gu hagadonu i dono gidee ia di mee dela ne hai, i mee gu goboina huoloo gi nia agoago i di hai o Tagi.

I lodo Antioch dela i lodo tenua go Pisidia

13 Paul mo ono ehoo ne dele di boodi mai i Paphos, ga dau i Perga, di waahale damana i lodo tenua go Pamphylia, gei John Mark ga hagatanga i nau baahi, ga hana gi muli gi Jerusalem. 14 Gei meemaa ga hagatanga i Perga, ga hula gi Antioch i lodo tenua go Pisidia. Gei i lodo di Laangi Sabad, meemaa ga hula gi lodo synagogee, ga noho gi lala. 15 I muli hua di dau Nnaganoho Moses mo nia Beebaa o nia Soukohp, digau aamua o synagogee ga helekai gi meemaa, “Madau ihoo hagaaloho, gimaadou e hiihai bolo goolua gi helekai gi nia daangada aanei, be di maa di agoago i golo e mee di gulu haga maaloo aga digaula.” 16 Paul ga duu gi nua, ga aau ono lima gi digaula, ga daamada, ga helekai, “Nia daane o Israel, mo digau tuadimee huogodoo ala e daumaha ang gi God. Hagalongo mai gi di au: 17 Di God o digau Israel gu hilihili aga tadau maadua mmaadua, ge gu haga dogologowaahee i di madagoaa digaula nogo noho be digau mai i daha i Egypt. Nomuli, gei God ga laha mai digaula gi daha mo Egypt, mai i ono mahi mogobuna. a  18 Nia ngadau e madahaa, gei mee nogo benebene hagahumalia digaula i lodo di anggowaa, b  19 gei mee gu hagahuaidu nia guongo llauehe e hidu i lodo tenua go Canaan, ge gu hai ana daangada gi hai mee gi nia guongo digaula. c  20 Nia mee huogodoo aanei, holongo ne hai i lodo nia ngadau e haa lau madalima. I muli di mee deenei, gei mee ga dugu ang gi digaula hunu gau hai gabunga, ga dae loo gi di madagoaa soukohp Samuel. d  21 Gei digaula e hiihai belee hai di nadau king. God gu wanga gi digaula Saul, tama daane a Kish, mai i di madawaawa Benjamin, gu hai di nadau king i nia ngadau e madahaa. e  22 I muli hua di daa gi daha a mee, gei God ga haga gila aga a David di nadau king. Deenei laa di mee a God ne helekai ai i mee: Au gu gidee bolo David tama daane a Jesse, la go tagadilinga daane dela e hiihai ginai au, taane dela e hai nia mee huogodoo ala e hiihai ginai au. f  23 Jesus, tangada di madawaawa o David, ne haga gila aga go God belee hai Tangada Hagamouli digau Israel, be dana hagababa dela ne hai. 24 I mua Jesus ne daamada ana hegau, John gu agoago gi nia daangada o Israel huogodoo, bolo digaula gi loomoi gi daha mo nadau huaidu, gi babdais. g  25 Di madagoaa John ga hoohoo ga haga lawa ana hegau, mee ga helekai gi nia daangada boloo: Goodou e hagabau bolo au koai? Ma hagalee ko au dela e talitali go goodou. Hagalongo! Mee e hanimoi i ogu muli, gei au la hagalee tau loo belee daa gi daha nia suudi o maa mo ono wae! h  26 Ogu ihoo digau Israel, di madawaawa o Abraham, mo goodou digau tuadimee ala e daumaha ang gi God: aalaa go gidaadou ne gaamai ginai di longo hagamouli deenei! 27 Idimaa, nia daangada ala e noho i Jerusalem mo nadau dagi ne de iloo ginaadou bolo mee go Tangada Hagamouli, gei digaula digi modongoohia nia helekai nia soukohp ala e daudau i nia Laangi Sabad huogodoo, gei digaula gu haga kila aga nia helekai nia soukohp aalaa i di nadau hagi aga a Jesus. 28 Maeaha maa digaula nadau hadinga ai belee daaligi a mee gi made, gei digaula ne helekai gi Pilate, bolo mee e daaligi gi made. i  29 I muli hua nadau hegau huogodoo ala ne hai gi mee, ala gu lawa di haga modongoohia mai i lodo di Beebaa Dabu, digaula ga dugu ia a mee gi lala mo di loobuu, ga dugu gi lodo taalunga. j  30 Gei God gu haga mouli aga a mee. 31 Nia laangi e logo gei mee ne haga gida gi digau ala ne lloomoi madalia a mee mai Galilee gi Jerusalem, aanei go digau ala e haga modongoohia a mee ang gi digau Israel dolomeenei. k  32 Gei aanei gimaua ala e gowadu gi goodou di Longo Humalia deenei: Di mee a God dela ne hagababa gi tadau maadua mmaadua bolo e hai koia, 33 la gu hai mai gi gidaadou, ala go nia hagadili digaula, mai i dana haga mouli aga a Jesus, be di mee dela gu lawa i di hihi i lodo Pisalem di mada e lua,

Goe go dagu Dama daane, dangi nei au gu hai tamana ni oou. l 
34 Deenei di mee a God dela ne helekai ai i dana haga mouli aga a mee mai i di made, bolo tuaidina o maa la ga hagalee bala i lodo taalunga: m 

Au ga gowadu gi di goe nia hagahumalia dabu ala e donu ala ne hagababa ko au gi David.
35 Gi hai be dana hai dela ne helekai ai i tuai hagailoo:
Goe hagalee dumaalia gi dau dangada hai hegau dabu gi mooho i lodo taalunga. n 
36 David, i lodo dono madagoaa, la nogo hai hegau gi nia haganoho a God, gei mee gu made, gu danu i baahi ono maadua mmaadua, gei dono huaidina la gu bala i lodo taalunga. 37 Di mee deenei la digi hai gi tangada dela ne haga mouli aga go God mai i di made. 38 Ogu ihoo hagaaloho digau Israel, au bolo goodou huogodoo gi iloo donu bolo ma go Jesus dela ne hidi mai iei di agoago o di wwede nia huaidu dela e hagi adu gi goodou. Goodou gi iloo bolo tangada ma ga hagadonu a mee, geia ga mehede mai gi daha mo ono huaidu huogodoo. Nnaganoho Moses le e deemee di haga maahede mai goodou gi daha mo nia huaidu aalaa. 40 Goodou gi pula i goodou gi dee gila aga hua i godou baahi nia helekai nia soukohp ala e hai boloo:

41 Mmada, goodou ala e haganneennee! Goodou gi homouli ge gi mmade, idimaa agu mee ala ga hai ko au dangi nei, la go nia mee ala hagalee hagadonu go goodou, maeaha maa tangada ga aago nia maa adu gi goodou!” o 
42 Di nau hagatanga mai synagogee, gei nia daangada ga hai gi Paul mo Barnabas bolo gi loomoi labelaa i di Laangi Sabad dela i golo, e agoago gi ginaadou labelaa gi nonua, i nia mee ala i golo. 43 I muli hua nia daangada ne hula gi daha mo synagogee, Paul mo Barnabas gu daudali go digau o Jew dogologo mono gau mai i daha dogologo ala ne huli gi taumaha o digau o Jew. Nia gau agoago hagau aalaa ga helekai hagamahi ang gi digaula, bolo ginaadou gi manawa dahi gei gi mouli i tumaalia o God. 44 Di Laangi Sabad nomuli, hoohoo digau huogodoo ala i lodo di waahale gu lloomoi belee hagalongo gi nnelekai a Dimaadua. 45 Di madagoaa digau o Jew ne gidee ginaadou digau dogologowaahee, digaula gu de hiihai huoloo, gu dubua. Digaula ga hai baahi ang gi nia helekai a Paul ge e haga balumee a mee. 46 Gei Paul mo Barnabas ga helekai manawa maaloo ang gi digaula boloo, “Koia e humalia go nia helekai a God ala belee gowadu i mua gi goodou. Gei di maa goodou ala e de hiihai gi di mouli dee odi, gei gimaua ga diiagi goodou, ga hula gi digau tuadimee. 47 Deenei di haganoho a God dela ne hai mai gi gimaua,

Au ne hilihili mai goe belee hai di maalama ang gi digau tuadimee bolo gi mee ai di haga mouli digau huogodoo ala i henuailala. p 
48 Di nadau longono hua nia mee aanei, gei digau tuadimee gu tentene, gei gu hagaamu nia helekai a Dimaadua. Digau ala ne hilihili ang gi di mouli dee odi, la gu hagadonu.

49 Nia helekai a Dimaadua la gu dele gi nia madagoaa huogodoo i lodo tenua deelaa. 50 Digau o Jew la gu haga hinihini nia dagi di waahale deelaa, mo nia ahina tuadimee aamua ala e daumaha ang gi God, ga hagahuaidu Paul mo Barnabas, ga hagabagi meemaa gi daha mo di nadau guongo. 51 Nia daangada agoago hagau dogolua aalaa ga duidui nia dogolia o nau wae, e hai baahi ang gi digaula, gei ga loo adu beelaa gi Iconium. q  52 Gei digau hagadonu ala i Antioch gu honu i di tentene mo di Hagataalunga Dabu.

Copyright information for `KPG