a14.15:Ex 20.11; Ps 146.6

Acts 14

I lodo Iconium

Di hai la hua beenei dela ne hai i Iconium: Paul mo Barnabas ne hula gi synagogee, ga agoago labelaa nau agoago nogo hai, gei digau dogologo o Jew mo digau tuadimee gu hagadonu. Gei digau o Jew ala hagalee hagadonu, la gu haga hinihini digau tuadimee, ga hai digaula gi hai baahi ang gi digau ala gu hagadonu Nia gau agoago hagau aalaa ga noho i golo i di madagoaa looloo, e agoago hagamahi i di hai o Tagi, dela ne haga gila aga bolo e donu di nau hai agoago i di hai o tumaalia, i dana dugu ang gi meemaa nia mogobuna haga goboina. Nia daangada o di guongo deelaa la gu wwae lua: hunu gau gu madalia digau o Jew, gei hunu gau gu madalia digau agoago hagau. Gei hunu gau tuadimee mono gau o Jew, ngaadahi mo nadau dagi, gu hagababa bolo e hagahuaidu digau agoago hagau ga dilidili meemaa. Nia gau agoago hagau ga iloo di mee deenei, ga llele gi daha gi Lystra mo Derbe i lodo tenua Lycaonia, mo di waa henua dela e haganiga nia waahale aalaa. Meemaa ga hai nau agoago, e hagadele di Longo Humalia i golo.

I lodo Lystra mo Derbe

Taane i lodo Lystra e mmade ono wae mai i dono haanau, nogo deemee dana heehee. Mee e noho i golo, e hagalongo gi nia agoago a Paul. Gei Paul gu gidee bolo mee gu hagadonu, e mee hua di hili, gei mee ga mmada haga huudonu gi mee, 10 ga helekai gi nua, “Duu i-nua gi huudonu gi hongo oo wae!” Gei taane deelaa gu ihobo gi nua, gu daamada gu heehee. 11 Di madagoaa hua digau dogologowaahee ne gidee ginaadou di mee a Paul dela ne hai, digaula ga daamada ga wwolowwolo gi nua i nadau helekai donu o Lycaonia boloo, “Nia god la gu hai be nia daangada, gu lloo ia gi tadau baahi!” 12 Digaula ga wanga di ingoo o Barnabas go Zeus, gei di ingoo o Paul go Hermes, idimaa, ma go mee dela e dagi di helehelekai. 13 Tangada hai mee dabu o di god Zeus, dono hale hai daumaha e duu i taalinga gi daha di waahale, gu laha mai ana kau daane, mono akai gi di ngudu di bontai, idimaa, mee mo digau dogologo aalaa e hiihai belee hai nadau tigidaumaha ang gi digau agoago hagau aalaa. 14 Di madagoaa Paul mo Barnabas ne iloo ginaua nia mee digaula ala belee hai ang gi ginaua, meemaa ga hahaahi nau gahu, ga llele gi lodo digau dogologo aalaa, ga wwolowwolo boloo, 15 “Nia daane nei, goodou e aha ala e hai nia mee aanei? Gimaua nia daangada hua be goodou! Gimaua ne lloomoi gi kinei belee hagadele di Longo Humalia bolo gi huli mai goodou gi daha mo nia mee balumee aanei, gei gi huli goodou gi di God Mouli dela ne hai di langi mo henuailala, mo di moana, mono hagahonu huogodoo. a  16 I mua, gei mee gu dumaalia ang gi nia daangada huogodoo gi hai nadau manawa ala e hiihai ginai, 17 gei nia madagoaa huogodoo, mee ne haga modongoohia aga ia mai i ana haihai humalia ala nogo hai. Mee ne dugu adu gi goodou di ua mai di langi, mo di madagoaa humalia dela e hua mai nia hua laagau. Mee gu gowadu gi goodou nia meegai mo di haga honu godou manawa i di tentene.” 18 Nia gau agoago hagau la gu hai nau helekai beenei, gei meemaa e haingadaa di dugu nia daangada gi dee hai nadau tigidaumaha ang gi ginaua.

19 Hunu gau o Jew ne lloomoi i Antioch i lodo tenua go Pisidia, mo mai i Iconium. Digaula gu huli digau dogologo gi nadau baahi, ga dilidili a Paul, ga dada mai a mee gi daha mo di waahale. Digaula gu hai bolo mee gu made. 20 Di madagoaa digau hagadonu ne dagabuli mai, ga haganiga a mee gi lodo, gei mee ga duu aga, ga hana gi lodo di waahale. Dono daiaa gei mee mo Barnabas ga hula gi Derbe.

Paul mo Meemaa e hula labelaa gi Antioch i lodo tenua go Syria

21 Paul mo Barnabas ne hagadele di Longo Humalia i lodo Derbe. Dogologowaahee gu hagadonu, gei meemaa ga hula labelaa gi muli gi Lystra, adu gi Iconium, mo adu gi Antioch i lodo tenua go Pisidia. 22 Meemaa ga hagamaaloo aga digau ala gu hagadonu, ga helekai hagamahi ang gi digaula bolo gi manawa dahi hua beelaa i nadau hagadonu. Meemaa ga helekai, “Gidaadou e lloo adu i lodo nia haingadaa e logo, gi ulu gidaadou gi lodo Tenua o God.” 23 I lodo nia nohongo dabu huogodoo, meemaa gu dongo nau gau mmaadua daumaha. I talodalo mo di hagaonge, meemaa gu hagadabu digaula gi Dimaadua dela ne hagadagadagagee ginai digaula. 24 I muli hua di nau ulu gi lodo tenua go Pisidia, meemaa gu dau i tenua go Pamphylia. 25 Meemaa ga agoago i Perga, ga lawa, ga hula gi Attalia, 26 ga hagatanga mai i golo, ga dele labelaa gi muli gi Antioch, di gowaa dela ne haga dabu iei meemaa gi tumaalia o God, i di gili nau moomee ala gu lawa di hai dolomeenei. 27 Di dau meemaa i Antioch, gei meemaa ga haga dagabuli nia daangada huogodoo gi di gowaa e dahi, ga helekai gi digaula i nia mee a God ala ne haga kila aga i nau baahi, mo dana hai ne huge di bontai ang gi digau tuadimee gi hagadonu. 28 Gei meemaa gu noho waalooloo i baahi nia dama agoago i golo.

Copyright information for `KPG