a3.9:Gen 1.26

James 3

Tolole o tangada

Ogu duaahina nei, e dogologo i goodou hagalee hai gi hai digau agoago, idimaa, goodou gu iloo bolo gimaadou digau agoago le e kae di hagi aga damana i digau ala i golo. Gidaadou huogodoo e hai di hala i nia madagoaa e logo. Maa tangada hagalee loo e- hala ana helekai, ia e donu, e mee di benebene dono huaidina hagatau. Gidaadou e wanga di baalanga gi di ngudu di hoodo bolo gi hagalongo a mee belee hana dono huaidina dogomaalia gi di gowaa dela e dagi ginai gidaadou. Goodou manadu ina labelaa di hai o di wagabaalii damana dela e hahaangi go di madangi maaloo. Di wagabaaliii deenei e mee hua di ulungi go hooe hua dulii, gei di maa ga dele gi di gowaa dela e hiihai ginai di gaabinu. Deenei la di hai o tolole tangada, tama dudaginga dulii loo, gei e mee di helekai hagaamu ia i nia hagadilinga mee llauehe.

Maanadua labelaa tagabae geinga damanaiee e mee di dudu go di mada gologolo dulii loo.
Tadau holole la di ulaula o di ahi. E honu nia hagadilinga huaidu huogodoo, e haga ihala tadau huaidina hagatau, ga hidi ai tadau mouli, ga wele i di ahi mai di ahi dee odi. Tangada e mee di haga gaidala nia manu, gu haga gaidala nia hagadilinga manu huogodoo ala i henuailala: nia manu lodo geinga, nia manu mamaangi, nia manu dolodolo, mono iga. Tangada ne haga gaidala dono holole ai. Tolole o tangada le e huaidu huoloo, ge e hagadau dangada, ge e honu i nia mee haga huaidu dangada. Gidaadou e hai hegau gi tadau holole e danggee gi tadau Dagi mo tadau Damana, gei e hai hegau labelaa i tadau hagahalaua nia daangada ala ne hai i di ada God. a  10 Nnelekai danggee mo hagahalaua, le e loomoi hua i di ngudu e dahi. Ogu duaahina nei, nia mee beenei hagalee belee hai. 11 Di monowai e deemee di hali mai nia wai maangala mono wai mmala. 12 Ogu duaahina nei, di laagau-‘fig’ e deemee di hua ono hua olib, mo di laagau-‘grape’ e deemee labelaa di hua ono hua-‘fig’, di monowai mmala e deemee di ua aga nia wai maangala.

Di kabemee mai i nua

13 Koai e kabemee mo di iloo mee i godou baahi? Tangada deelaa gi haga modongoohia ina dono kabemee mai dono mouli humalia mo ana hegau humalia mo di manawa hila gi lala mo di kabemee. 14 Maa tubua, hagadugina mo tumaanga la i godou lodo, malaa, goodou hudee heia di huaidu e hai baahi gi di tonu i godou hagaamu godou kabemee. 15 Di kabemee beenei hagalee ne haneia i di langi. Di mee hua ni henuailala, hagalee di mee ni di Hagataalunga, di mee hua ni Satan. 16 Di gowaa dela iai tubua mo tumaanga, deenei di gowaa e noho di hinihini mo nia huaidu huogodoo. 17 Gei di kabemee mai nua, le e madammaa i mua nia mee huogodoo, e noho i di aumaalia, dumaalia ge hila gi lala, gei e honu i tumaalia, ga hidi ai nia hegau humalia e logowaahee, hagalee dugudugu gee nia daangada, ge hagalee hai hegau ngudu golomada. 18 Di humalia deenei la go nia hua o nia hegau humalia o digau ala e hagahumalia mehanga daangada, ala e dogi nadau lii i di aumaalia.

Copyright information for `KPG