a17.12:Ps 41.9; Jn 13.18

John 17

Jesus e dalodalo i deia

I muli ana helekai aanei, Jesus ga mmada gi nua gi di langi, ga helekai, “Tamana, di madagoaa gu dau mai. Haga uda ina di madamada gi di Tama, gei di Tama ga haga madamada Goe. I doo haga uda ang gi deia di mogobuna di dagi nia daangada huogodoo, bolo gi mee ai dana wanga di mouli dee odi gi digau huogodoo ala ne dugu anga kooe gi deia. Gei di mouli dee odi, dono hadinga e hai bolo gi iloo(- -ginaadou) goe, go di God e donu hua e dahi, gi iloo Jesus Christ dela ne hagau mai kooe. Au gu haga modongoohia doo madamada i henuailala. Au gu haga lawa dagu hegau dela ne gaamai kooe bolo gi heia. Tamana! Haga madamada ina au i mua oo hadumada dolomeenei, di madamada dela nogo i dogu baahi i mua henuailala ne hai.

Jesus e dalodalo i ana dama agoago

“Au gu haga modongoohia goe gi au daangada ala ne dugu mai gi di au i henuailala. Nia daangada ni aau, gei goe ne dugu mai digaula gi di au. Digaula gu daudali au helekai, gei dolomeenei digaula gu iloo bolo nia mee huogodoo ala ne gaamai kooe, la ne lloomoi i doo baahi. Au gu wanga gi digaula nia agoago ala ne gaamai kooe gi di au, gei digaula gu kae nia maa. Digaula gu iloo bolo ma e donu bolo au ne hanimoi i doo baahi, gei gu hagadonu, bolo goe ne hagau mai au. Au e dalodalo i digaula. Au hagalee dalodalo i digau henuailala hagatau, gei au e dalodalo hua i digau ala ne gaamai kooe gi di au, i digaula nia dama ni aau. 10 Agu mee huogodoo nia mee ni aau, gei au mee huogodoo nia mee ni aagu. Gei dogu madamada gu modongoohia aga mai i nadau baahi. 11 Dolomeenei, gei au ga hanadu gi di goe. Au ga hagalee noho i henuailala, gei digaula e noho i henuailala. Meenei dogu Damana Dabu! Benabena ina digaula i nia mahi o doo ingoo, di ingoo dela ne gaamai kooe gi di au, gi hai ai digaula di mee hua e-dahi, gadoo be goe mo au ala e dahi. 12 Dogu madagoaa nogo i baahi digaula, au nogo benebene digaula i nia mahi o doo ingoo, go di ingoo dela ne gaamai kooe gi di au. Au nogo madamada humalia i digaula, tangada digaula ne ngala ai, dela hua go tangada dela gu haga ingoo bolo e ngala, gi donu ai nia helekai o di Beebaa Dabu. a  13 Dolomeenei gei au ga hanadu, gei au e helekai nia mee aanei i henuailala, bolo gi honu dogu tene i lodo nadau manawa. 14 Au gu wanga gi digaula au agoago, gei digau henuailala e de hiihai gi digaula, idimaa, digaula hagalee digau ni henuailala, gadoo be au dela hagalee tangada ni henuailala. 15 Au hagalee dangi adu bolo goe gi daawa digaula gi daha mo henuailala, gei au e dangi adu bolo goe gi benabena ina digaula gi daha mo tangada haga magiaa.. 16 Digaula hagalee digau ni henuailala, gadoo be au dela hagalee tangada ni henuailala. 17 Haga dabu ina digaula adu gi di goe gi di tonu. Au helekai la go di tonu. 18 Au ne hagau digaula gi lodo henuailala, gadoo be dau hagau mai au gi lodo henuailala. 19 Au e hagadabu au adu gi di goe i digaula, bolo gi donu di hagadabu digaula adu gi di goe.

Jesus e dalodalo i nia daangada huogodoo ala e hagadonu

20 “Au hagalee dalodalo hua i agu dama agoago, gei Au e dalodalo labelaa i digau ala e hagadonu Au mai nadau agoago. 21 Au e dalodalo, digaula huogodoo gi hai hua di mee e dahi. Meenei Tamana, digaula belee hai gi noho i tau lodo, be goe dela i ogu lodo, gei au i oo lodo. Digaula belee hai gi hai hua di mee e dahi, gei digau henuailala ga hagadonu bolo ma kooe dela ne hagau mai au. 22 Au ne wanga gi digaula di madamada dela ne gaamai kooe gi di au, bolo gi hai digaula di mee e dahi, be gidaua ala gu hai di mee e dahi. 23 Au i nadau lodo, gei goe i ogu lodo, gei digaula gi hai hua di mee e dahi, gi hai digau henuailala gi iloo bolo ma kooe dela ne hagau mai au, ge e aloho i digaula, be doo aloho i di au. 24 Meenei Tamana, goe ne dugu mai digaula gi di au. Au e hiihai bolo digaula gi madalia au i di gowaa dela e noho iei au, gi gidee ginaadou ogu madamada, go nia madamada ala ne dugu mai kooe gi di au, i doo aloho i di au i mua di hai o henuailala. 25 Meenei Tamana dela e donu, digau henuailala e de iloo goe, gei au e iloo goe. Gei digau aanei gu iloo bolo ma kooe dela ne hagau mai au. 26 Au ne haga modongoohia aga goe gi digaula, gei au ga duudagi hua beelaa, bolo di aloho dela ne gaamai kooe gi di au, la gi noho i nadau lodo, gei au gi noho labelaa i nadau lodo.”

Copyright information for `KPG