a8.2-3:Mt 27.55-56; Mk 15.40-41; Lk 23.49
b8.10:Is 6.9-10
c8.16:Mt 5.15; Lk 11.33
d8.17:Mt 10.26; Lk 12.2
e8.18:Mt 25.29; Lk 19.26

Luke 8

Nia ahina nogo madalia a Jesus

Nomuli, gei Jesus ga hana laa lodo nia waahale llauehe mo lligi, e agoago di Longo Humalia Tenua o God. Nia dama agoago a maa gu madalia a mee, mo nia ahina ala ne haga hili go mee i nadau magi mo nia hagataalunga huaidu: Mary (e haga ingoo bolo Mary mai Magdala) dela ne hagabagi ono hagataalunga huaidu e hidu, a  Joanna dono lodo go Chuza, tangada oobidi o Herod, mo Susanna, mo nia ahina dogologo i golo ala nogo hagamaamaa a Jesus mo ana dama agoago mai i nadau maluagina.

Di ala kai o tangada haga nonnono lii laagau

(Matthew 13.1-9; Mark 4.1-9)

Nia daangada e dagadagabuli mai gi Jesus mai nia waahale, ga dogologo mai gi baahi o mee, gei mee ga hai dana ala kai deenei: “Taane ne hana ne haga nonnono ana lii. Dono haga nonnono hua ana lii i lodo di gowaa dogi mee, hunu maa ne monnono gi taalinga di ala, i di gowaa dela e dagadagahi go nia daangada, ge e gai go manu. Hunu maa ne monnono gi hongo di gowaa haduhadu, gei nia lii la ga matili aga, ga maangoo, idimaa, nia gelegele la hagalee magalillili. Hunu lii ne monnono gi lodo nia geinga duduia ala e tomo aga dalia nia maa, gei nia maa ga mmade, idimaa, nia geinga duduia la gu gahu nia maa. Hunu lii ne monnono gi hongo nia gelegele humalia. Nia laagau ga tomo aga ga hua dagi llau.”

Gei Jesus ga helekai haga muliagina boloo, “Tangada ono dalinga i golo, gei mee gi hagalongo!”

Tadinga nia ala kai

(Matthew 13.10-17; Mark 4.10-12)

Nia dama agoago a Jesus ga heeu, “Dehee tadinga di ala kai deenei?” 10 Gei mee ga helekai, “Nia iloo ala e de iloo nia daangada i Tenua o God, gu gowadu gi goodou, gei au e agoago digau ala i golo gi nia ala kai, gei digaula ga halahala nia maa ge de gidee, ga hagalongo ge de iloo. b 

Jesus e haga modongoohia di ala kai o tangada haga nonnono

(Matthew 13.18-23; Mark 4.13-20)

11 “Deenei tadinga o di ala kai deenei: Nia lii la go nia helekai a God. 12 Nia lii ala ne monnono gi taalinga di ala, la go digau ala ne longono nia helekai a God, gei Satan ga hanimoi ga daa nia helekai aalaa gi daha mo nadau manawa, gi dee hagadonu digaula ga mouli. 13 Nia lii ala ne monnono gi hongo di gowaa haduhadu, la go digau ala ne longono ginaadou nia helekai, ga kae nia maa ga tentene, gei nia maa digi mau i nadau lodo. Digaula e hagadonu hua i tama madagoaa bodobodo, ga dau gi di hagamada, gei digaula ga too. 14 Gei nia lii ala ne monnono gi lodo nia geinga duduia, la go digau ala ne longono nia helekai, gei nia maanadu e logo, nia maluagina, nia haga tentene o di mouli deenei la gu honu i nadau lodo, gu beehi nnelekai aalaa, ga hidi ai nia hua o nia maa gu deemee di leu. 15 Nia lii ala ne monnono gi hongo nia gelegele humalia, la go digau ala ne longono nia helekai, ga daahi nia maa i lodo nadau manawa humalia ge e hagalongo, ga noho beelaa, ga dae loo gi nia maa ga hua.

Di malama i lala di boolo

(Mark 4.21-25)

16 “Tangada e dudu dana malama, ga haga holi gi di boolo, be e dugu gi lala di hada ai, ma belee dugu gi hongo di mee dugu malama gi mmada ginai nia daangada i di nadau ulu mai. c  17 Nia mee hagammuni, la ga hagakila aga, gei nia mee ala de gidee, la ga gidee, ga gaamai gi di maalama. d  18 Goodou hagalongo gi donu, idimaa, tangada ana mee dulii i dono baahi, le e wanga gi mada logo. Gei tangada dela ana mee ai, gei nia mee dulii loo ala e hagabau go mee bolo i dono baahi, le e daa gi daha mo mee.” e 

Tinana mo nia duaahina daane o Jesus

(Matthew 12.46-50; Mark 3.31-35)

19 Tinana mo nia duaahina daane o Jesus ga loomoi gi Jesus, gei digaula gu deemee di heetugi gi mee i digau gu dogologowaahee. 20 Tangada ga helekai gi Jesus, “Doo dinana mo oo duaahina daane e tuu i malaelae, e hiihai e heetugi adu. 21 Jesus ga helekai gi digaula, “Dogu dinana mo ogu duaahina daane la go digau ala e hagalongo ge e haga gila aga nia helekai a God.”

Jesus e haga kila di madangi gono

(Matthew 8.23-27; Mark 4.35-41)

22 Di laangi nomuli, Jesus mo ana dama agoago ga kaga i di boodi, gei mee ga helekai gi digaula, “Gidaadou ga hula gi baahi dela o tai,” digaula ga hagatanga, ga hula. 23 Digaula ga dele adu, gei Jesus ga kii. Digi duai di madangi ga gono ia i hongo di monowai, gei di boodi gu daamada gu hahaawa, digaula gu i-lodo i di haingadaa damana. 24 Nia dama agoago a maa ga hangahanga a Jesus, ga helekai, “Meenei Tagi, gimaadou ga mmade!”

Jesus ga ala aga, ga helekai gi di madangi mono beau bagibagia, gei gu kila loo.
25 Gei mee ga helekai gi ana dama agoago, “Godou hagadonu la i hee?”

Digaula gu goboina, gu mmaadagu, ga helehelekai i nadau mehanga boloo, “Taane deenei la koai? Mee ne helekai hua, gei di madangi mono beau gu hagalongo gi mee!”

Jesus e hagahili taane ono hagataalunga huaidu

(Matthew 8.28-34; Mark 5.1-20)

26 Jesus mo ana dama agoago ga dele adu gi tenua go Gerasa, deelaa i di baahi i golo Tai o Galilee. 27 Di madagoaa Jesus ne doo aga gi tongotai, taane o di waahale deelaa, dela iai nia hagataalunga huaidu i ono lodo, ga heetugi gi mee. Gu waalooloo taane deenei dono heehee ono goloo ai, hagalee noho i dono hale, ge nogo nohonoho hua i di waa daalunga. 28 Mee ne gidee ia a Jesus, ga wolo gi nua, ga haga hinga ia gi baahi nia wae o maa, ga wolo gi nua, “Jesus, go Tama a God Aamua Huoloo, goe e hiihai gi di aha i dogu baahi? Au e dangi adu, bolo goe gi hudee hagaduadua ina au!” 29 Mee ne helekai beenei, idimaa, Jesus la ne helekai gi di hagataalunga huaidu bolo gi hana gi daha mo mee. Nia holongo e logo gei di hagataalunga huaidu ne ulu gi mee, gei mee ma ga lawalawa, ga nnoo ono lima mo ono wae gi nia daula baalanga, gei mee e mee hua di oho nia maa, gei di hagataalunga huaidu ga lahi a mee gi lodo di anggowaa. 30 Jesus ga heeu gi mee, “Doo ingoo koai?”

Gei mee ga helekai, “Dogu ingoo go Dogologo,” idimaa, nia hagataalunga huaidu e logo i lodo o mee.
31 Nia hagataalunga huaidu ga dangidangi gi Jesus bolo gi hudee hagau ina ginaadou gi lodo di lua dono dua ai. 32 Di hagabuulinga biigi e hoohoo mai, e miami i taalinga di gonduu, gei nia hagataalunga huaidu ga tangi ang gi Jesus, bolo gi dumaalia ang gi ginaadou gi hula gi lodo nia biigi, gei Jesus gu dumaalia gi digaula. 33 Gei digaula ga ulu gi daha mo taane, ga ulu gi lodo nia biigi. Gei di hagabuulinga biigi deelaa gu llele ia gi lala di mololo gi lodo di monowai, gu mmaalemu. 34 Nia daane ala nogo benebene nadau biigi ga gidee di mee dela ne hai, ga llele, ga hagadele di longo deenei gi lodo di waahale mo nia gowaa dogi mee. 35 Nia daangada ga hula belee mmada gi di mee dela ne hai. Di madagoaa digaula ne lloomoi gi Jesus, ga mmada gi tangada dela ne hagabagi ono hagataalunga huaidu e noho i baahi o Jesus, ono goloo humalia, gei mee gu hai hua tangada humalia, huogodoo gu mmaadagu. 36 Digau ala ne gidee ginaadou nia mee aanei, ga hagi ang gi digau o di waahale deelaa di hai o taane dela ne haga hili dono magi. 37 Gei digau huogodoo o di guongo deelaa ga hai Jesus gi hana, idimaa, digaula gu mmaadagu i mee. Gei Jesus ga gaga i di boodi, ga hagatanga. 38 Taane dela ne ulu mai gi daha ono hagataalunga huaidu, ga dangi gi Jesus, “Heia au gi hana i oo muli.”

Gei Jesus ga hagau a mee gi hana, ga helekai,
39 “Hana gi doo hale, hagia anga ina di mee a God ne hai adu gi di goe.”

Gei taane deelaa ga hana laa lodo di waahale, ga hagi ang gi digaula di mee a Jesus ne hai ang gi deia.

Tama ahina Jairus mo di ahina ne bili gi di gahu o Jesus

(Matthew 9.18-26; Mark 5.21-43)

40 Di madagoaa Jesus ne hanimoi i di baahi i golo o tai, nia daangada gu benebene a mee, idimaa, huogodoo nogo talitali a mee. 41 Taane dono ingoo go Jairus, tagi di oobidi synagogee, ga dau i baahi o mee, ga dogoduli ia gi baahi nia wae o Jesus, ga dangi gi mee bolo ginaua e hula gi dono hale, 42 idimaa, dana dama ahina hua e-dahi e madangaholu maa lua ono ngadau, gu hoohoo ga made.

Gei Jesus ga hana gi golo, gei digau dogologo gu taele i di gili o maa i nia baahi huogodoo.

43 I lodo digau aanei la di ahina nogo halihali ono dodo i nia ngadau e madangaholu maa lua, gei mee gu hagawodi ana teenedi huogodoo gi nia dogidaa, gei tangada ne mee di hagahili a mee ai. 44 Di ahina deelaa ga hanimoi la tua Jesus, ga bili gi taalinga di gahu o maa, gei di magi o maa gu hili. 45 Jesus ga heeu, “Ma koai dela ne bili mai gi di au?”

Digau huogodoo bolo hagalee go ginaadou, gei Peter ga helekai, “Meenei Tagi, nia daangada huogodoo gu haganiga i doo gili.”
46 Gei Jesus ga helekai, “Tangada gu bili mai, idimaa, au gu longono bolo au gu daa ogu mahi.” 47 Di ahina ga modongoohia bolo ia gu gida, geia ga hanimoi mo di bolebole, ga hinga adu gi nia wae o Jesus. I mua digau dogologo, gei mee ga hagi ang gi Jesus tadinga dela ne bili eia gi mee mo di hili hagalimalima dono magi. 48 Jesus ga helekai gi mee, “Dagu dama ahina, doo hagadonu ne hai goe gi hili. Hana i di aumaalia.”

49 Di madagoaa Jesus nogo hai ana helekai aanei, gei tangada kae hegau ga hanimoi i di hale o Jairus, ga helekai gi Jairus, “Dau dama ahina la gu made, goe hudee haga deaadee ina Tangada Agoago.” 50 Jesus ga longono ia, ga helekai gi Jairus, “Goe hudee madagu, hagadonu, gei mee ga humalia.” 51 Di madagoaa mee ne dau i di hale, mee hagalee dumaalia gi tangada gi ulu i ono muli gi lodo di hale, ala hua go Peter, John, James, tamana mo tinana di tama. 52 Digau huogodoo ala i golo e tangitangi lodo huaidu i di tama, gei Jesus ga helekai, “Hudee tangitangi, di tama la digi made. Mee e kii hua!” 53 Digaula huogodoo ga gadagada, ga haga balumee a mee, i digaula gu iloo bolo di tama la gu made. 54 Gei Jesus ga kumi di lima o maa, ga wolo, “Dagu dama, noho gi nua!” 55 Gei tama ahina gu mouli, gu noho gi nua, gei Jesus ga helekai gi haangai ina a mee. 56 Nia maadua o maa gu homouli, gei Jesus ga helekai gi meemaa gi hudee hagi ang gi dahi dangada di mee dela ne hai.

Copyright information for `KPG