a13.1:Dan 7.3; Rev 17.3, 7-12
b13.2:Dan 7.4-6
c13.5-6:Dan 7.8, 25, 11.36
d13.7:Dan 7.21
e13.8:Ps 69.28
f13.10:Jer 15.2, 43.11

Revelation of John 13

Nia manu huaidu e lua

Gei au ga mmada gi di manu huaidu dela e hanaga gi daha mo di moana. Mee onoo madaagoo e madangaholu, ge hidu onoo libogo. I hongo nia madaagoo le e dagidahi hau king, gei i hongo nia libogo dagidahi la di ingoo dela e haganneennee a God. a  Di manu le e dina gi di manu-‘leopard’, ono wae e hai be nia wae manu-‘bear’, ge dono ngudu e hai be di ngudu laion. Di manu-“dragon” ga wanga gi di manu deenei ono mahi dagi, dono lohongo dagi, mo ono mogobuna dagi. b  Di libogo e dahi o di manu deelaa e hai be di mee gu tuu damana, gei di maa gu hili. Henuailala hagatau gu homouli gi di maa, ga daudali di manu deelaa. Nia daangada huogodoo gu daumaha gi di manu-“dragon”, i mee dela gu wanga onoo mogobuna gi di manu huaidu. Digaula gu daumaha labelaa gi di manu huaidu, mo di helekai, “Ma koai dela e hai be di manu “beast” ? Ma koai e-heebagi gi di maa?”

Di manu huaidu la gu dumaalia ginai gi heia ana helekai hagamuamua ala e haganneennee a God, gei mee gu wanga ginai di mogobuna dagi i lodo nia malama e madahaa maa lua. c  Gei mee ga daamada ga helekai hagahuaidu i God, dono ingoo, dono gowaa e noho ai, mo digau huogodoo ala e noho i di langi. Gei mee la gu dumaalia ginai gi heebagi gi nia daangada a God mo di haga magedaa digaula, gei gu wanga labelaa ginai ono mogobuna e dagi nia madawaawa, nia henua llauehe, nia hagadilinga helekai, mo nia hagadilinga daangada henua huogodoo. d  Nia daangada huogodoo ala e noho i henuailala ga daumaha gi di maa, go digau ala nadau ingoo ne hihi i mua di hai o henuailala gi lodo di beebaa hagamouli a Ta maa siibi dela ne daaligi gi made. e 

“Tangada ono dalinga i golo, gei mee gi hagalongo! 10 Tangada dela belee hai gi kumi, e mee hua di kumi. Tangada dela belee hai gi daaligi gi tulumanu dauwa gi made, e mee hua di daaligi gi tulumanu dauwa gi made. Deenei le e hai bolo nia daangada a God, la gi tuu maaloo mo di hagadonu manawa dahi.” f 

11 Au ga mmada labelaa gi tuai manu huaidu e hanaga gi daha mo tenua. Di manu ono madaagoo e lua, e dina gi nia madaagoo tama siibi dulii, gei mee e helekai be di manu-“dragon”. 12 Mee e hai hegau gi nia mogobuna hagatau o di manu matagidagi e pono dono lohongo. Mee e huuhuli henuailala mo ono daangada huogodoo ala e noho i golo bolo gi daumaha gi di manu matagidagi dela gu hili dono gowaa ne tuu damana. 13 Di lua manu deenei la ga hai ana mogobuna haga goboina, e hai di ahi gi haneia i di langi gi henuailala i mua nia golomada o nia daangada huogodoo. 14 Gei mee gu halahalau nia daangada huogodoo ala e noho i henuailala gi nia mogobuna ala ne dugu anga bolo gi heia i mua nia golomada o di manu matagidagi, gei mee ga helekai gi digaula gi heia di nadau ada balu god e hagalaamua di manu dela ne tuu gi tulumanu dauwa, gei mee e mouli hua. 15 Di lua manu la gu dumaalia ginai gi ilihia di mouli gi lodo di ada balu god o di manu matagidagi, bolo gi mee dana helekai, mo di daaligi gi mmade digau huogodoo ala hagalee daumaha ang gi di ada balu god deelaa. 16 Di manu huaidu ga huuhuli nia daangada huogodoo, digau lligi mo aamua, digau maluagina mo hagaloale, nia hege mo digau moholo, bolo gi heia di hagailongo i hongo nadau lima gau donu be i hongo nadau lae. 17 Hagalee tangada e mee di hui be e hui gi daha ana mee geia dono hagailongo ai, dela go di ingoo o di manu “beast” huaidu , be go di nambaa dela e pono di ingoo deelaa. 18 Di mee deenei le e humalia e hai gi iloo. Be koai hua dela e kabemee, geia ga mee di gida tadinga o di nambaa o di manu deelaa, idimaa, di nambaa deenei le e pono di ingoo dangada. Di nambaa di maa le e- 666 .

Copyright information for `KPG