a15.3:Ex 15.1
b15.4:Jer 10.7; Ps 86.9
c15.5:Ex 38.21
d15.8:Ex 40.34; 1 Kgs 8.10-11; 2 Chr 5.13-14; Is 6.4

Revelation of John 15

Digau di langi mo nia hagaduadua haga muliagina

Nomuli, gei au ga mmada gi di ada mee di langi dela e aamua gei e haga gologolo dangada huoloo. Digau di langi dogohidu e daahi nia hagaduadua haga muliagina e hidu, idimaa, nia hagaduadua aanei, la go di hagi aga haga doo muliagina o di hagawelewele a God.

Nomuli, gei au ga mmada gi di mee e hai be di tai kalaadi dela ne unugi gi di ahi. Au ga mmada labelaa gi digau ala ne maaloo i di manu huaidu mo dono ada, gei gu maaloo labelaa i di manu dela ne pono dono ingoo go di nambaa. Digaula e tuu i baahi di tai kalaadi, e daahi nadau mee hai daahili-‘harp’ ala ne wanga go God gi digaula. Digaula e daahili taahili a Moses, tangada hai hegau a God, mo taahili Ta maa siibi,

“Dimaadua go di God Aamua, au mee ala ne hai, le e aamua gei e humalia! Di King o nia henua llauehe, oo ala e hai donu, gei e donu huoloo! a 
Meenei Tagi, ma koai dela hagalee hagalaamua goe? Ma koai dela hagalee hagaamu oo mahi? Kooe hua dela e dabuaahia. Nia henua llauehe huogodoo ga lloomoi e daumaha adu gi di goe, idimaa, au hegau hai donu gu modongoohia i mua nia daangada huogodoo.” b 
Nomuli, gei au ga mmada gi di Hale Daumaha i di langi e mahuge, gei di Hale laa Haga madagu i ono lodo. c  Digau di langi dogohidu nogo daahi nia hagaduadua e hidu ga ulu mai gi daha mo di Hale Daumaha, e ulu nia gahu lenge dingidingia, gei nia duu goolo e daabui nadau hadahada. Di manu e dahi i nia manu mouli e haa ga wanga gi digau di langi dogohidu nia boolo goolo e hidu gu honu i di hagawelewele o God, dela e mouli ga hana hua beelaa. Di Hale Daumaha la gu honu huiahi mai di madamada mo nia mahi o God. Deai tangada e mee di ulu gi lodo di Hale Daumaha ai, ga dae loo gi di lawa o nia hagaduadua e hidu ala ne gaamai go digau di langi dogohidu. d 

Copyright information for `KPG