Luke 23

23:1-25 Pilate Da Dombuda Koto Useri, A Kotugo Sekago Herod Da Dombuda Koto Useri.

(Matthew 27:1-2, 11-26; Mark 15:1-15; John 18:2819:6)

Aminge sedo, ne isambu eredo Iesu budo, Rome embo da kotofu frovensi Judia kaifa edo ghusira, javo Pilate aikena iseri. Era buvudo, Pilate da dombuda Iesu dae aji sise, geka eminge siseri, “Genembo emo, namanenda natofo dederuse, erá nenda Rome embo da kotofukena takesi ombeore dae sise irá gheraira. A eni mo: nu Keriso va seraira. Amo, nu tofo kini (king) ari dae sise seraira,” aminge siseri. Setero, Pilate Iesu kena ategi usira, “Se ningore! Geka bekári: ni Jusi embo da kiniri, ai tefo?” setiri, Iesu sisira, “Ava nine resesare.”

Aminge setiri, Pilate fristi+ da kokotofukena a natofokena sisira, “Nunda dara eni na jo tambaeri. Saono dibura ari, o saono daoro ambari da beká eni jo tambaeri,” Ningido, ne sekago kovionoghae siseri, “Nu Frovensi Judia eminda vironu sise, evetu genembo da ghamo derari erari, titigho aore dae seraira. Nu Frovensi Galilee aminda tuturo edo fira, eminda kau daba ava eraira,” aminge setero, Pilate ava ningido nemokena ategi usira, “Geka beká reseva? Genembo emo Galilee embori?” setiri, “Ai!” setero ningido, Kini (King) Herod kena bu yaoro dae setiri, ne Iesu budo iseri. Ainda beká mo: Kini (King) Herod resena emo, nu Frovensi Galilee ainda kotofukori. Sifo aminda, nu Jerusalem irei.

Era teretero, Herod nu Iesu gido ivuga usira. Ainda beká mo: nu anakora Iesu da bino ningido, numo gaetira aindae uju beká ava use irei. Iesu nune tano eni ari nunda ditii gaetira, ava Herod nu uju usira. Ava sedo, nu Iesu kena geka mendeni mendeni ategi usira. Avata Iesu mino eniko jo saeri. 10 Ava gido, fristi+ da kokotofu a Moses da Geka ijuga kakato+ eredo, aji sise Iesu dae geka ekoko mendeni mendeni kovionoghae siseri. 11 Aminge sedo, Herod nunda isoro kakatode, Iesu gukai mutudo dere jiseri. Aminguse, nu meka gare dae sedo, ne tamo asugari eveva ava budo fera Iesu kena asugetero, kini (king) da kaugo etiri, mutero sekago jovereghe Pilate kena isira. 12 Herod nengae Pilate ghae osogo edo ghusera ava, sifo daba aminda nengae komana useri.

13 Pilate nu fristi+ da kokotofu, evetu genembo da babojegari, a natofo isambu aghi etiri fera totorugetero, 14 sisira, “Ne genembo budo ojigheva emo, ‘nune natofo da giti sembae jighari,’ ava setevu. Ne aji sise, nunda dara mendeni mendeni seteva ainda beká mo, na jo tambaeri. Nenda dombuda koto use, nunda dara eni jo tambae erena. 15 Herod barago, Iesu da dara eni jo tambae edo, nu mutiri jovereghe namokena ojighira. 16 Na nanda mendeni saono nu ambíimi dedo, dirigaoro yarira.”

17 Aminge setiri, natofo isasambu koko sise siseri, “Iesu, dege ambare! O Barabbas mo, dirige yare!” (Ne Barabbas dae sisera da beká mo: Pilate nu Jarige Yari da Kirumo+ da sifo aminda mo, dibura embo eni doyeoro foa buvudo ghusira.)
23:17-18Tuturo 17 da geka, Baiboro (Bible) mendeni ainda jokáda fitero irira. O Baiboro (Bible) mendeni ainda jokáda, jo fitoro teraeri.
Pilate nu kirumo da agho dari kotise, Iesu doyari yare dae sisira, avata natofo mo, ne Barabbas ava doyari foa buvare dae siseri.
19 Barabbas resera emo, nu genembo ekori. Numo diburada fifitusira da beká mo eviri: nu natofo da ghamo deretiri, ne eredo titigho useri. A eni mo: nu genembo eni detiri ambududurusira.

20 Pilate mo, nu sekago Iesu doyari yare dae sedo, sisira. 21 Etiri, ne numokena mino koko siseri, “Arafa dege! Arafa dege!” setero, 22 Pilate sekago nemokena sisira, “Atá, sevu ningone! Genembo einda dara rejori? Numo daoro ambari da susu eni na jo tambaeri. Ava sedo, nanda mendeni saono nu ambíimi dedo, dirigaoro yarira.” 23 Aminge setiri, ne amboda fumbu aruguse koko teria beká sise, Iesu arafa dare dae sero, Pilate nu manamana edo ‘avori’ sisira. 24 Pilate nu natofo da uju ava ningido, amingusira. Amo, nu Iesu arafa daoro dae sisira. Kotugo genembo eniimi, setiri natofo titigho useri, a nunda komana eni detiri ambududurusira amo, setiri fira buvurutusira. Iesu mo, nenda uju ava aoro dae sedo, natofokena futusira.

23:26-43 Iesu Arafa Doruseri.

(Matthew 27:32-44; Mark 15:21-32; John 19:17-27)

26 Ne Iesu budo ise, Sairin embo genembo eni javo Simon, Jerusalem ghe ira buvurutiri tafuseri. Tambu sandido setero, nu Iesu da korosi fumbudo, Iesu da amboda isira. 27 Iesu da amboda mo, evetu genembo digariá iseri. Ainda jokáda, evevetu mendeni Iesu dae sedo, soraraghae nunda amboda iseri. 28 Sorara ero ningido, Iesu jovereghe nemokena sisira, “Erama nandae sedo sorara eove! Ne Jerusalem embo da eveveturi; ava sedo, nenda sasingudae a totofo nendae sedo sorara evu! 29 Ainda beká mo: sifo eko amboda refira aminda, sasingu isambu memai a baimaraimi sirivo arera. Ava sedo, evetu genembo eminge saoro ningareva, ‘Dara, ni ghaguruderi,’ o ‘Makoe, ni erovari,’ aminge sarera. 30 Sifo aminda, natofo isambu oju use, nange ambaetera ava kotise, doriri a enda jiro fumbari aikena sarera, ‘Fu, namanenda etoda dudo fatase! Fu, namane gagara ase!’ 31 Ainda beká mo: na nu ambududuruse, mema itatamarena. O ne ambududuruse, mema teria beká ava itatamareva!” Iesu aminge sisira.

32 Gegenembo etoto naká Iesu de dabade arafa dari dae sedo, budo iseri. Gegenembo etoto resena emo, tafasara kakatori. 33 Ava budo era, reighi javo ‘Jiro Aghati’ aminda buvudo, Iesu tautaimi arafa doruseri. Tafasara kakato barago arafa doruseri, eni Iesu da ungo gimandukena a eni umbefukena. 34 Amingetero, Iesu banunguse sisira, “Afa, nenda ari eko emo kote doyaso dae resena. Erera einda tuka mo, ne bunariri,” aminge setiri, ne kikindoro garuse, Iesu da tamo asugari ava soro edo ruruseri. 35 Natofo aminda fetedo gosero, Jusi embo da babojegari Iesu dere jise siseri, “Nu seari evetu genembo jebugedo ghuseri. Nunda kotari mo: God evetu genembo da ari ekoko kote doyari dae, Genembo eni mutari sisira amo, numori. Ava sedo, tofo mandi sonembedo korosida ghe vose furare!” aminge sero, 36 isoro kakato barago dere jiseri. Dere jise, era Iesu kena buvudo vaini (wine) dokegha ava futuse, 37 eminge siseri, “Ni erekotesa amo, ni Jusi embo da kiniri. Ava iraresa amo, korosida ghe vose fetaso gaore!” 38 Iesu da jiro agada faiyaimi gembudo fitero takegha usira amo, eviri:

“Emo Jusi embo da Kiniri.”
39 Tafasara kato eni arafa dorusera, ábarago dere jise sisira, “Ni God da sonemba kato eni iraresa amo, tofo mandi sonembedo korosida ghe vosedo, namane barago sonembe gaore!” setiri, 40 nunda komana numokena ghoghora sise eminge sisira, “Ni God dae oju aetesi! Namonde etodaba naka amboro dae seteri. 41 Avata nangae mo, dara usera ainda mino beká ava ererurera. O genembo emo, nu dara rejo eni jo aeri,” aminge sedo, 42 nu jovereghe Iesu kena sisira, “Iesu, ni kotofu baresa
23:42Afige,Geka Se Disugari Da Vasa aminda, gekaNatofo dae rea gefusera, ava tege garesa.
da sifoda, na kotaetesi!” aminge setiri,
43 Iesu numokena sisira, “Na nimokena beka gagojuse resena. Ni oroko nangae dabade, God da vasa eveva aminda yarera,” aminge sisira.

23:44-49 Iesu Ambududurusira.

(Matthew 27:45-56; Mark 15:33-41; John 19:28-30)

44 Isonga (12 koroko) iri, reighi isambu aminda tumba jido iriri ira, ungobu (3 koroko) iri, reighi sekago usasa usira. 45 Etiri, God da Kambo+ ainda jokáda, nunda vasa kakara ava, erama evetu genemboi tere gido ambeore dae sedo, embo teria eniimi gajetero ireira ava, soroda ijejege vose fusira. 46 Amingiri, Iesu koko sisira, “Afa, nanda asisi nine baso dae erefutena!” aminge sedo, ghamo asegari dotutusira. 47 Ambiri gido, isoro kakato da giti jighari God dae sakai sisira, “Geka bekári: Iesu nu genembo evevari.”

48 Natofo Iesu da ambari ava gari dae sedo totorugusera, aimi ava gido, dubo vevera edo, umbebai yafakoda doruse, natida iseri. 49 Evevetu mendeni Iesu da amboda deinghuse Galilee dodo fusera aimi, Iesu da dorevare mendeninde dabade, esike fetedo gosuseri.

23:50-56 Iesu Da Tamo Budo Era Furuguseri.

(Matthew 27:57-61; Mark 15:42-47; John 19:38-42)

50 Arimatia embo genembo eni javo Joseph, nu genembo eveva bekári. (Arimatia resena emo, nu reighi eni frovensi Judia amindari.) God nu namonde kaifa ari
23:50-51Afige,Geka Se Disugari Da Vasa aminda, gekaNatofo dae rea gefusera, ava tege garesa.
sisira, ainda sifo foa buvaetira aindae, Joseph nu gigita use irei. Nu Jusi embo da bajari eniri. Avata babojegari mendeni, Iesu daoro ambare dae sedo manaka garusera ava, nu imboe usira.
52 Nune eredo ira Pilate kena teredo, Iesu da tamo mutari bu ya furugari dae sedo, benunu sisira. 53 Benunu setiri, Pilate ‘avori’ setiri, nu ira Iesu da tamo korosida irisira ava, simbuge bu fitiri vosetiri, embo yokura foyago budo, aimi doghedo budo ira, nunda ofofo seka ghamana toka basisera, aminda bu tere fifitusira. Giti ambari embo eni jo bu tere fitae iriara aminda, Iesu bu tere fifitusira. 54 Jangutari da Sifo fira utua iri, Iesu budo ira furugusira.

55 Evevetu mendeni Iesu da amboda deinghuse Galilee dodo fusera setena amo, ne Joseph de era ofofoda buvudo, Iesu da tamo nange fifitusira ava gosuseri. 56 Ava gido, jovereghe kamboda era buvudo, Iesu da tamo davari da usu ava tumbaghae simbuguseri. Sifo atarira amo, Jangutari da Sifori. Ava sedo, Agho Dari kakara use, kamboda iriseri.

Copyright information for `KPR