Matthew 6

6:1-4 Namonde Evetu Genembo Nange Nangedo Sonembaetera, Ainda Geka Mo Eviri.

1Iesu eminge sisira, “Ni erama, natofo nimo sakai saoro dae sise, evetu genembo sonembeose! God kotise, evetu genembo mendeni sonembari saresa amo, ni junjugai sonembaresa. O natofo gosururoro, ni evetu genembo sonembaresa amo, God Afa, amingaresa aindae, ni jo esimbugae arira. 2Evetu genembo mendeni, ne dubo etoto use sonemberaera. Amo ne, dengoro indari da kamboda+ o emboroda ise, makasi embo sonemburureoro, natofo giraera. A nu geka bekári, avata ne jo evetu genembo sonembari dae sise, amingae eraera. Nemo gungubo kakatori! Amo natofo nemoá sakai saoro dae sise eraera. Amingeraera amo, nenda mino mo, evetu genembo nemoá sakai seraera, avakori. Amboda, God Afakena, mino eni jo bae arera. 3Ava sedo, ni evetu genembo mendeni sonembari saresa amo, ni junjugai sonembaresa. Ninda mendeni a ninda kokomana beká, ne jo kasama ae iroro, evetu genembo sonembaresa. Amingedo, junjugai sonembururaso, God Afa gido, ainda mino eveva ava nimokena mutari baresa,” Iesu aminge sisira.

6:5-15 Emo Banungari Da Gekari.

(Luke 11:2-4)

5Aminge sise, Iesu sisira, “Evetu genembo mendeni nemoá sakai saoro dae sise, natofo gosururoro, ne dengoro indari kamboda+ o emboro dengesida fetirise, banungeraera. Amingeraera amo, nenda mino mo, evetu genemboi nemoá sakai seraera, avakori. Amboda, God Afakena, mino eni jo bae arera. 6Ava sedo, ni banungari dae aresa amo, ni ya ninda kamboda tere guro gajedo, banungaresa. Ni ditiimi God Afa jo gae eraesa, avata junjugai banungururaso nu gido, aindae mino eveva ava nimokena mutari baresa.

7“Eni mo: ni banungari dae aresa amo, erá babotuse kotae kotae banungeose! Namonde Jusi embo da gitofu God da Geka jo ningae irera, nene koteraera amo: ne kotae kotae sise, ghousa futo banunguse irarera amo, God nenda geka ningariá koteraera. 8Ni erá amingeose! Ni jo tuturo edo benunu sae iresa avata, God ninda irari anakora gido, nimokena rejo daiva erira ava, nu kasama use irira. 9Ava sedo, ne eminge banungareva:

‘Namanenda Afa, utuda iresa!

Ninda javo kakara use jighoro erare!

10Utuda ninda uju avanembo siroreraira. Kau daba aminga ava, enda eminda sirorare!

Amingare dae sedo, fu namane kaifa
6:10Afige,Geka Se Disugari Da Vasa aminda, gekaNatofo dae rea gefusera, ava tege garesa.
ururaso, namonde irore!

11Oroko eminda, namanendae bayau mutaso baore!

12Evetu genembo namanekena ari ekoko urureoro, namane gido kote doyeraera.

Aminga ava, namanenda ari ekoko eraera amo, kote doyaso dae resera!

13Erama namane derarikena budo yeose! A Satan da derari aminda, namanendae kosege fetaetesi!’

Kau aminge banungevu!

14“Avori, evetu genembo nimokena dara eraera, ava kote doyaresa amo, ari ekoko nine eraesa amo, Nimamo utuda irira ai, kote doyarira. 15O ni evetu genembo mendeni da ari ekoko jo kote doyae aresa amo, ninda ari ekoko barago, Nimamo jo kote doyae arira,” Iesu aminge sisira.

6:16-18 Emo, God Tumonduse Bayau Kanangara Ari Da Gekari.

16Aminge sise, Iesu sisira, “Evetu genembo mendeni gungubo ava use, bayau kanangara eraera. Nemo natofo nemoá gido sakai saoro dae sise, amingeraera. Amingeraera amo, nenda mino mo, evetu genemboi nemoá sakai seraera, avakori. Amboda, God kena mino eni jo bae arera. 17Ava sedo, ne God kena ya buvari dae sedo, bayau kanangara ari dae areva amo, ne God kotise, junjugai areva. Jo isagha rovarova ururovo natofo gae arera. Ne bayau kanangara ari sareva amo, eveva mo: ne dombu seghuse, beo gae simbuguse iraetevu! 18Erama natofo kasama eore dae sise, amingaetevu. God Afa nu nusuka kasama use, ainda mino eveva ava nemokena mutarira,” Iesu aminge sisira.

6:19-34 Ni God Tumonde Gogoghombaresa! Jo Ninda Gugua Kotise, Ainghae Tumondae Aresa.

(Luke 11:34-36; 12:22-34; 16:13)

19Aminge sise, Iesu sisira, “Erama nenda gugua enda eminda dabade use iriove! Nenda gugua enda eminda dabade use irareva amo, jirikoimi mindarira, karakarajeka arira, a tafasara kakatoimi foama beje bagia arera. Ava sedo, ne enda eminda irise, erá gugua eveva bari dae kotise, dubo mema eove! 20Eveva mo, ne God da uju avanembo ururovo gido, ainda beká utuda siroraeti! Utuda mo, jiriko a karakarajeka aimi jo rururari eko ae eraira, a tafasara kakatoimi jo beje bagia ae eraera. Dara avavaga, utuda eni tefori. Ava sedo, ne God da uju avanembo ururovo gido, ainda beká utuda siroraeti. 21Ainda beká mo: nenda gugua reda irá gheraira aminda, nenda dubo joká muturaeva. Ava sedo, nenda gugua utuda bari kotareva amo, nenda dubo joká isambu God kena futuse iraetevu!

22“Ninda diti amo, inono ninda tamo da arivori, arivo injibeoro jaragheraira, avavagori. Ni gi gogoghombaresa amo, ninda emboro usasa ari garesa. 23O ninda diti digoi arira amo, ni tamo isambu tumba arira. Kau daba aminga ava, ninda dubo joká ari ekokoimi bedo arira amo, ni tumba eko beká ainda jokáda iraresa.

24“Ni bajari etoto aikena, jo saramana ae aresa. Amingari saresa amo, eni dubo bu gogogho aresa, eni imboe aresa. Bajari eninda geka ningido, nunda saramana e gogoghombaresa. Aminguse, bajari eninda geka imboe use, nunda saramana imboeghae aresa. Ninda dubo monikena mutaresa amo, God kena jo mutae aresa. O God kena dubo mutaresa amo, moni jo kotae aresa.

25“Namonde uvu bayau jo mindae arera amo, ambarera. A namonde tamo asugari bu asugaeteri. Avata na, uvu bayau a tamo asugari dae, erama teria futo koteove dae sise resena. Ainda tuka mo eviri: ninda jebuga mo susuri. Bayau jo susu iraeri. A tamo mo, susuri. Tamo asugari mo, jo susu iraeri. 26Rika ghumburaera, ava givu! Ne jo vare je govae eraera, a vurukuda bayau jo fitae eraera. Avata God ne kaifa use, nenda bayau muturaira. Avori, God nu rika itako koteraira. Avata evetu genembo mo teriago kotise, tavo e gogogho eraira, ne asisighae ava sedo. Avori, God rika kaifa use bayau muturaira amo, nemokena kau daba aminga ava, bayau mutari bareva. 27Geka setena, daba ava sari dae erena. Ni baimara buvari bayau dadabarira aindae, oju use teria futo kotaresa o jo kotae aresa, avata, ninda ambari da sifo furarira amo, ni ambaresa. Ava sedo, ne uvu bayau erá teria futo koteove dae sise resena.

28“Kotugo tamo asugari reda bareva aindae sedo, jo dubo mema ae aetevu. Vare joka kote givu! Vare joka mo, jo saramana use fire asugae eraira. 29Avata vare joka mo, gari evevago bekári. O Kini (King) Solomon ava kote givu! Nu iti fafode ava sedo, nunda tamo asugari isambu evevagori. Avata nunda tamo asugari jo vare joka amingo iraeri. Vare joka mo, evevago bekári. 30Kikisa ava kote givu! Oroko irira. Avata sifode gaforo gharasa ari dungoro avarira. Nu roera veyako bekári. Avata God nunda gari evevago fifitusira. Ava sedo, kasama evu! God vare joka kote simbugarira amo, nembarago kaifa use, nemokena tamo asugari mutari bareva, ne asisighae ava sedo.

31“Ava sedo, uvu bayau reda bu mindareva, o tamo asugari reda bu asugareva aindae, erama dubo mema eove! 32(Namondeda gitofu mave God da Geka jo bae irera, ne roera aindae kotise dubo mema eraera.) Avata nemo jo amingae areva. Ainda susu mo: God Afa nenda irari ava gosuse, nemokena rejo daiva eraira, nu anakora kasama use irira. 33Ava sedo, ne giti nunda saramana a uju ava areva. Amingururovo, uvu bayau a tamo asugari, nune mutari bareva.

34“Avori, erá dara amboda furarira aindae kotise, nenda fakina soesa eove! Ainda beká mo: dara amboda kau mavega sirorarira ava, ne jo kasama aeri. Ava sedo, eveva mo: bouvu oroko erefufesa avanembo kotaresa. Redae ni dara amboda kau mavega sirorarira ava kotise, dubo memaghae iraresi?

Copyright information for `KPR