Acts 13

Abu Solota Banabasita hanavelu.

Antioka ekalesia ata kebiamo kosive degomoleau ua. Degomoleau beloveta ataea. Isege degomoleau ata haivemale ataea. Iale kosive kebia iviabulike koea. Mole ivilike Banabasi. Ige malaha bukate Simioni. Ige Sailini malaha mole Lusiasi. Ige subuta Elodi omo umale ata mole Maniani. Ige Solo. Kosive keau vani mole lovi ioholisito Kosive hoesehavosege Munanae Tumuu abuho loui avoe, “Di isiviale Banabasita Solota tabagevege abu talive di abuho lovi mole louale ke abu avuti vai.” Kateai louge abu tota lovi halevai ioholisi Dilava imihai abu ada malei Solota Banabasita tatamo otoveito hanavege abu tilu.

Solou Banabasiti Saibalasi vatae tilu.

Munanae Tumuu Solome Banabasime malevei negotievege abu Selusia oe tiale keve bouti mai davalae nie vata mole Saibalasie tilu. Tiliale keve velehovoi o mole Salamasi keve dobuluvisi Diue dubue Dilava hoto loui ata haivesege Dioni Makau abuhi tiale keu kebia tedaevenu. Isi abuhi heila tilialeau o igaegae kela ata haivei o mole ivi Babosi keve velehovolu. O kemo Diue malaha mole Baliesu keu au vavevemo ata lobogevei au ebika mai loui avoe, “Dau beloveta.” Malaha ke ivi moleike Elimasi. Iale keu vata kemo kosive mole Segiasi Bolasi keti haokanu. Kosive keu lulelete ata. Iale keu Banabasita Solota hohavege abu avue loholu. Kosealemo keu isivialeike Dilava hoto evisi. Isito Elimasiu Solota Banabasita hoto hamanu. Kosealemo keu isiviholinu kosive keu hoto ke evisi Dilava ehomaliho. Kateisege Munanae Tumuu Solo mai negotinu. (Kateimale vanila abu Solo ivihai avoe Bolo.) Ige au Elimasi nibi tumuai avuho lounu. 10 Loui avoe, “A keu Setene vaveve ke nahate vai vaveve dua bahata aiogevemale ata alike. A uvu kemo onobenobe toelau uge a vani bahata loboe hoto loui Dilava hoto seleve ke bamuma. 11 Iale Dilavana au adae vuvune mai aemo mamoge ana bae ni kedute holisi vanie ataga ke elehalivebene. A ni kena loaniege vani degomoleau uoholisege tota bae duaveai.” Kateai lousege ono mole bukateu dobai lohoale nive bamuge niveu keduage au ada hatui tai loui avoe, “Loholive di adala holisi di melavei teve.” 12 Ige vatae kosive keu vaveve ke elehai vikoai au uvu mai Dilava ominu.

Abu Bisidia vatae tiale Antioka moleve tilu.

13 Vani mole Bolou au esemu holoevei abuhi bouti mai Babosi halevai vata mole Babiliae tilu. Vata keve o mole Bega keveike abu tiale velehovosege Dioni Makau halevei hoilahai tota Dielusalemae tinu. 14 Isege Bolou Banabasiti Bega halevai abuta Bisidia vatae tilu. Vata keve tota o mole ivi Antioka keve tiale velehovoi keve uliale bulau lohoge abu tiale Diue dubue uvue uguiavoi ua. 15 Uguiavosege Diue kosiveau Mosese menaka ke dodavei belovetaeau hisaliale keta dodavei ata haivege uoholisege abu Bolota Banabasita belagevei avoe, “No haokuvuia, laemo hotobeu uge louge no bahataeau evisi.”

16 Kateai louge Bolou hovelahai loui avoe, “La degomoleau Diue ata. Isege la degomoleau Diue ata holioholilu. Isito la bahataeau Dilava hoesehavomale di hoto evive. 17 Subuta Dilavau nahie buluve kebia tabagevege valadaeabeau Egubitoe moagage Dilavau elegevei au vuvunemo vata kemo malevenu. 18 Ige abu tiale vagana voti (40) ke uvumo tomagie olahasege Dilavau kebia hoesegevenu. 19 Iniale vani mole Dilavau Keinani vata baluga kemo vata seveni (7) kebiamo ata nunuvege uoholige atave seleve keau vata ke mai avuemo ua.

20 “Nahie valada keau vagana voa handele vivti (450) ke uvumo Egubitoe ui tomagie uale ke halevai Keinani vatae loholu. Iniale ke iaeike Dilavau bae kebia nalieveveve ata moaga oveniale kebia tedaevelage beloveta Samuelau bae kebia iae lohonu. 21 Iniale Samuela vani kemo Iselala ataeau kiniho isivilahage Dilavau Kisi mo Solo ebagemanu. Solo keu Benidiameni valadamo lohoniale vagana voti (40) ke uvumo Iselala ata kebia bevuevei nibievenu. 22 Iniale vagana degomoleau uoholisege Dilavau Solo halei Deividi ebagemage keu Iselalae kini holinu. Dilavau Deividi huhuai loui avoe, ‘Di ata katealeho isivianu. Di huhuige Diesi mo Deividi kena di onole louale ke vai.’ 23 Dilavau kateai louito au louale ke nahate vai Deividi valadamo Iesu ebagemage au Iselala ata tedaeveveve kosive holinu. 24 Isito Iesuu au lovi vaholisege Dioniu Iselala ata bahata haivei avoe, ‘La vaveve toela halevai babatisolahave.’ 25 Iniale vani mole Dioni loviu uoholiho vasege au ata namigevei avoe, ‘La huhuige ole dalike ko. Lana danike hemei uma. Ba, dau ata ke holioholisito ata keu di ehomai lohoma. Keu kosive baluga. Iale di bae velovemo velove voto iamolivebene.’

26 “Di haokuvuia, no degomoleau Ebalahamu valadaea. Isege no degomoleau Diue ata holioholisito Dilava hoesehavoma. Isito Dilavau nahie maleveveve hoto ke nahi bahataho lounu. 27 Isito ata degomoleau Dielusalemae umale keau abu kosivehi Iesu hilokaito isiviholilu ehovaliho. Isi abu bulamo belovetae hoto dodavemale kemo luleleholilu. Katealemoike abu Iesu hamage vaveveabe keu belovetae hoto mai selevetinu. 28 Abu Iesu vaveve toela kaovage avuemo toelabeu uoholinu. Isito abu negolahai isivialeike Bailotiu Iesu mai hamage au hatai. 29 Abu vaveve bahata Bukae Hotou avuemo louale ke nahate vage uoholisege ata degomoleau tiale idie domo mai gulialu. 30 Isito Dilavau hatihati kemo etuvage hovelahanu. 31 Hovelahai vani moaga au subuta au abuhi Galili isi Dielusalemae oimale kebiae lohonu. Iale ata keabulike Iselala ata haivema. 32 Iale no hotoe dua keike mai la haiveho loholu. 33 Dilavau Iesu etuvage hovelahage au subuta nahie buluveho louale ke nahateu nova nahiemo velemanu. Deividiu Samusi bukamo hoto ke nahate hisaliai avoe,

‘Dau a Mama seleve.
Isege au di mo.’
34 Ige Aisaiau au bukamo Dilava hoto hisaliai avoe,

‘Di Deividiho vaveve mole dua loui mamoale ke nahate dana aemo vai.’
Hoto ke ihuu koseanu. Dilavau Iesu etuvage hovelahale au bae tota hatilivebene.
35 Ige Deividiu tota Samusi bukamo hisaliai avoe,

‘Dilavau bae au esemu tumute ke halege au bae gulimo ulivebene.’
36 Nahi hilokage Deividiu Dilava isivimo au esemu kebia tedaevenata hatige abu mai guliage uoholinu. Iale ata tumute keu Deividi holioholinu. 37 Isito ata mole igae Dilavau etuvale keu gulimo uoholisito tota hovelahanu.

38 “Di haokuvuia, Iesu keike la vaveve toela bahata ulihage uoholinu. 39 Iale lana la uvu mai Iesuemo mavoge auna la vaveve toela la huhulahamale ke ulihai. Kateige Dilavana laheho loui kosea, ‘Laeau di nimo duave.’ Mosese menakau bae laemo kateale valivebene. 40 Katealemo huhuihuhuie dua vave. Onoilage belovetaeau subuta louale kou laemo lohoma. 41 Beloveta keau Dilava hoto hisaliai avoe,

‘Evive.
Ata molena lohoniege di aike laemo vamale ke louge la bae hotove evilivebene.
Iale lana di hoto louale ke kabebihavoliege haluvive.’”
42 Bolou kateai louge uoholisege au Banabasiti halevasege ataeau namigevei avoe, “Gabie bula kemo hoidevei loholive tota hoto degomole loui no haiveve.” 43 Keau kateai lougeto Bolou Banabasiti halevai tisege ata degomoleau ehovei tilu. Kebia degomoleau Diue ata seleve. Isege degomoleau Diue ata holioholisito Dilava hoesehavoma. Ige Bolou Banabasiti abuho loui avoe, “Dilavau nahie huhuevei nahie hoesegevemale ke huhulahai la evievimo negolahageve.”

44 Iniale bula molemo o ke ataeau bahata lohoale isiviale Bolou Kosive hoto louge abu evisi. 45 Ige Diue kosiveau ata moagamoaga elegeveime Bolo maina mai isime avuho itumulahai hotove hamai avuho hotoe toela loui aiohavolu. 46 Kateige Bolou Banabasiti negolahai namigevei avoe, “No isiviale vasohuta Dilava hoto loui Diue ata seleve la haivei. Isito lana hoto ke kabebihavoi ukolikoliho isiviholige noeabuna la halevei Diue ata holioholiale kebia haiveho tai. 47 Kosiveu hoto ke nahate loui no namigevei avoe,

‘Di la tabagevege laeau atagae ata.
Iale talive Diue ata holioholiale kebia haive dua vai ukolikolie hoto mai vatae ata bahata haiveve.’”
48 Abu hoto kateale louge Diue ata holioholiale keau ke evisi vahaeholahai Kosive hoto keho isivilahalu. Ige ukolikolie hoto keho isivilahale keau evievi ata holilu.

49 Kateige Kosive hotou vata kemo o bahata sonumaevei tinu. 50 Sonumaevei tige Diue ata seleve keau oe kosive isi oe keate ivite lobogevei abuhi Bolome Banabasimeho itumulahai aiogevei nunuvege abu tilu. 51 Isi o ke halevai Aikoniomue taliho abu velomo gogea sesiaito halevai tilu. 52 Isege Antiokae evievi ataeau Munanae Tumu malealemo vahaeho balugalu.

Copyright information for `KPX