Acts 14

Bolou Banabasiti Aikoniomue ata haivema.

Vani mole o kemo Bolou Banabasiti Diue dubue tiale hoto louge hoto keu vuvuneage Diue ata moaga isi Diue ata holioholiale moagaeau hoto ke evisi abu uvu mai Iesuemo mavolu. Ige Diue ataeau hotoe dua evioholiale keau hovedevei Diue ata holioholiale kebia lobogevege keau tota hovedevei hotoe toela loui Bolome Banabasime aiogevelu. Isito keau o kemo vani moaga ui Kosive hoto loui Dilavau kebia huhuevei hoesegeveale hoto ke loui haivege ataeau ke evisi hilokage hoto keu Dilava hoto seleve. Kosealemo Dilavau au vuvune abostolo kebia ovege abu vuvunevemo vaveve nimolete vai vikoe vaveve degomoleta vama. Iale o kemo hoto evimale keau abostoloe hoto evisege hoto evioholimale keau Diue atae hoto evima. Ige Diue ata holioholiale isi Diue ata seleve kebia degomoleau abu kosivehi isiviale muneta abostolo kebia havei. Kateisege Bolou Banabasiti ke evisi detuluvisi Lekonia vata kemo o abuita Lista isi Debi keve velehovoi ata haiveito halevai o degomolemo ata haivei tilu.

Abu Listata Debitae ata haivema.

Abu Lista keve usege malaha mole neinaveu mamoge veloveu golohovoale keta o kemo ua. Ige oaveve keu avuemo anekianu. Iale Bolou ata haivesege keu keve ugulamoi hotove ke evima. Ige Bolou ke elehai huhuige malaha keu au uvu mai Dilavamo mamoalemo Dilavana velove ke hoesehavoge au duaveai. 10 Bolou kateale huhuaime niavai baita avuho loui avoe, “Hovelahai laminela.” Ige malaha keu solekavesite hovelahai lamisi oanu. 11 Bolou vaveve kateale vage ata moagataho keau ke elehai abu hotomo baita loui avoe, “Nahie dilavaeabulike ko ata holisi nahie dobuluvisi loholu.” 12 Isi abu dilava mole ivita Banabasi ivihai avoe Susi. Isi abu dilava mole ivita Bolo ivihai avoe Hemesi. Abu Bolo ivihale keu koseanu. Bolo keu dilavaeabe nahate hoto loumale ata. 13 Abu kateisege dilavaeabe Susi ke dubue kosiveu bolomakau malei valavala malei dubueabeu o ke iae uale ke halei lohoale isiviai ovo havei Bolome Banabasime hoesegevei. 14 Kateho vasege Bolou Banabasiti ke evisi itumulahai abu ogo dikohai bibuluvisi tiale ata moaga kebia vigoe tilu. 15 Tiale abuho loui avoe, “La osiohoike katelahama. Noeau ata unaha la nahate. No hotoe duaike loui la haiveho loholu. Isito la keau loboe dilava unaha hoesegevema. Iale no isivialeike ke halevai ukolikolie Dilava seleveu vata vai otogo vai davala vai avuemo onobenobe bahata vaevei otoveale ke hoesehavove. 16 Subuta kemo Dilavau ata halevege abu abu isivi unaha vama. 17 Isito vani bahata Dilavau laemo vaveve dua vamale ke elehai kemo hilokave. Keu laheho veni hanavoge la lovi hamale keabuna abu bailahamale vanila bailahagei. Ige la lovi ke isi vahaeholahama.” 18 Kateai lousege ataeau ke evisito negobedai isiviale ovo havei kebia hoesegevei. Isito Bolou Banabasiti isiviholisi vaveve ke bamulu.

19 Iniale vani mole Diue ata degomoleau Antioka isi Aikoniomu o baluga kebiamo loholu. Lohoale ata kebia lobogevege abu ke evisi itumulahai muneta Bolo hamai butuhai mai tiale oe iae mihatui huhuai avoe, “Eu hatinu.” 20 Isito evievi ataeau lohoale evilikahavoge au hovelahai tota oe tiale vani mole Banabasiti o ke halevai Debie tilu.

Bolou Banabasiti abu vata seleve tilu.

21 Tiale o keve hotoe dua loui ata haivege ata moagaeau hoto ke evisi Iesu ehovalu. Ige abu tota halevai hoidevei Listae tiale o keve velehovoi uliale vani mole tota hoidevei Aikoniomue tilu. Tiale keve uliale vani mole bae halevai Bisidia vatae tiale Antiokae velehovolu. 22 Abu o kebiala ekalesia negotievei namigevei avoe, “La evievi kemo negolahave. Nahiabuna vaveve toela kebia evigeveliege Dilava matamae doga keve tai.” 23 Kateai loui dubue eloda otovei tilu. Isi vani mole abu lovi ke halevai eloda kebiaho guligulilahai abuho loui avoe, “La la uvu mai Iesuemo mavoale auna la hoesegevei.” 24 Kateai louito Bisidia vata halevai Babilia vatae velehovolu. 25 Isi tiale Bega isi Atalia o kebiala Dilava hoto loui ata haivelu. 26 Isi Atalia o kemo bouti mai abu o seleve Antioka keve velehovolu. O kemoike ekalesiau subuta abuho guliguliai avoe, “Dilavau lovi kemo la hoesegevei la tedaevege lovive ke vave.” Ige abu Kosive lovi ke vage uoholige abu tota halevai abu o keve hoidevelu.

27 Hoidevei lohoale ekalesia bahata namigevege abu igaetoasege Bolou Banabasiti Dilavau abuhi usege abu lovilahamale deiada ke loui ata haivei avoe, “Dilavau humahada alavoge Diue ata holioholiale keau aike Dilava hoto evisi evievi ata holilu.” 28 Kateaito vani moaga bae ekalesia kebiahi ua.

Copyright information for `KPX