a13.14:Ex 20.9–10; Deut 5.13–14
c13.27:Ps 6.8
d13.28:Mt 22.13, 25.30
e13.28–29:Mt 8.11–12
f13.30:Mt 19.30, 20.16; Mk 10.31
g13.35:Ps 118.26; Jer 22.5

Luke 13

Vegu no feresi moi etaga rifa o muyegiya

Mina ariri maka, amiye be yaku sina Iesu rofu ni oteimaradi, Galilee vene be yaku Sei rofu aira origamadi ri, bi Pilate di ruda vene yaku umuyeyadi. Kamini Iesu yaku ina vene rofu ni kabai resi niyo, “Mina Galilee vene makai muyeyadi dada, ya yaku mokededi bi ina vene di no bi tora iniye Galilee vene tau rofu ba? Ide iniye! Idu ya nida ya vene yi vegu no de feresi etaga rigedi ri, bi ya tau noibanu makai muyegedi. Ma mirona amiye 18 Siloam ri yava doba ina fafau yaresi emuyeyo bi gokai? Ya yaku mokededi mina yaku nido bi ina vene di vegu no bi Jerusalem ri amededi vene tau ebu reyo ba? Ide iniye! Idu ya nida ya vene yi vegu no de feresi etaga rigedi ri, bi ya tau noibanu makai muyegedi.”

Fuka yabo kana rama de aido di mokena ago

Resi Iesu yaku mina mokena ago ina vene rofu nigi kora reyo: “Amiye yokoi ini waini murori fuka yabo kana yokoi varisi boyo mina yabori bi rama be aiyo vegi vo nisi. Idu be de baku reyo. Dada ini muro redo amiye rofu niyo, ‘Ve kumo, lagani regoderi rama mina fuka yabo kanari maina baigamaka, idu de baku reyaka. Nu! Beika resi mina kono moi no riga amedo?’ Idu muro nari redo amiye yaku ni kabai resi niyo, ‘Amiye tora, lagani yokoimaka ferei kumo adinari kono tanu masi fonuka aigida. Agiya laganiri mina fuka yabo kana rama aigo ri, bi buni toragade, idu de vo nisi bi nu makugiya.’”

Iesu yaku rema yokoi Sabati medari moi buni riyo

10 Sabati meda yokoiri Iesu usausa yavari amiye oteimago. 11 Minari rema yokoi bi vima no ini rovaita ideri amegamo. Mina vima no yaku lagani 18 moi gauka reyo, ye ini uboma bi foki dada rorobo de nigamo. 12 Iesu yaku ina veyo ri, bi raka nisi niyo, “Rema, mina gauka rofu koina niyo mini!” 13 Ini vana ina fafau aiyo ri, bi minari maka uboma rorobo niyo ma bi Sei di ini roka moi odoro riyo.

14 Usausa yava di amiye tora bi gubuyo iniye reyo, adina Iesu bi Sabati medari amiye moi buni reyo. Dada dadisi amiye rofu niyo, “Meda koru idari moimai regifa; dada buni nigika bi mina medari baifa, Sabati medari bi ide!” a 

15 Idu Warika Amiye yaku ni kabai resi niyo, “Ya bi ofarosi vene! Ya yokoiyokoi yaku yi boromakau o donkey mina Sabati medari ini yavari moi etae risi koru usi maragadu. 16 Gua mina bi Abraham di tutubena rema kaere bi Satani yaku lagani 18 moi gira regamo; Sabati medari moi torufuka de regiya, ba?” 17 Makai niyo ri, bi Iesu rofu gubuyo rededi vene bi maena reyadi. Amiye tau tora iniye bi Iesu yaku beika vegu buni vayavaya reyo mina rofu ada no iniye niyadi.

Mastadi yo di mokena ago

(Mt 13.31–32; Mk 4.30–32)

18 Iesu yaku ni kaitesi niyo, “Sei di ourefeidena amena sana bi gokai kana? Beika kana rofu ni kake regida? 19 Ina bi mastadi di yoyava kana. Amiye yokoi yaku moisi ini murori varido ma dadisi yabo nido ri erena yaku ini buri ini tetekari ridedi.”

Yeast di mokena ago

(Mt 13.33)

20 Dubusa ni kaitesi niyo, “Sei di ourefeidena amena sana bi beika kana rofu ni kake regida? 21 Mina bi yomakai rema yokoi yaku yeast be moisi farava siua tora regode
13.21 farava siua tora regodeMina bi farava 21 kilogrammes kana.
sa moi fui reyo ma mina yeast yaku farava mina moi urugo.”

Iduara vena kakaita

(Mt 7.13–14, 21–23)

22 Iesu bi rautu ma taoni yokoiyokoiri amiye oteimasi Jerusalem rofu bogamo. 23 Amiye yokoi yaku ni kaitesi niyo, “Warika Amiye, moi vegu rigedi vene bi tau ba be yaku maka?”

Iesu yaku ina vene ni kabai resi niyo,
24 “Nana rei yeiva resi iduara kakaitari dui refo, adina ya nida amiye tau tora ini mokenari bi dui regika idu anua regedi. 25 Yava amiye yaku dadisi yava iduara kebi rigo ma ya bi etofarori are resi fidifidi resi nigiya, ‘Warika Amiye iduara una rofu moi boka revo!’ Idu ya ni kabai resi nigo, ‘Na na toto ya goinari gutu okiyadi!’ 26 Kamini ni kabai resi nigiya, ‘Vakoi iruku irigamafa, ma ya bi uni taoni di idari oteimaga digamo!’ 27 Idu dubusa nigo, ‘Na na toto ya goinari gutu okiyadi. Ya vegu no rena vene tau na rofu etaga ri difa!’ c  28 Etofaro ya maku negedi ri, bi esika dudu yi gade aki gigi resi isaka nigiya; Abraham, Issac, Jacob ma Sei di ago nidedi vene tau vegiya ri, bi Sei di ourefeidena amena sanari ameibigedi! d, e  29 Gaganigagani meda dadido eta rofu ma medo nedo eta rofu, ma meda baido enana eta rofu ma meda baido rama eta rofu, vene okisi Sei di ourefeidena amena sana ameinu resi irakuna irigedi. 30 Mironari mamo kaere gabi vene bi ouregedi ma gua kaere ourededi vene bi gabi nigedi.” f 

Iesu di uka mana Jerusalem vene rofu

(Mt 23.37–39)

31 Mina medari Pharisee vene be Iesu rofu baisi niyadi, “Ya mina sanari feresi sana be yokoiri diyaine, adina bi Herod yaku ya umuyegedi mokena moido.”

32 Iesu yaku mina vene kabai resi niyo, “Bosi mina sufa auna mina nifa: ‘Na bi gua ma agiya bi vima no meki rei feidesi gauka vene moi buni regida ma aineka mamo nai moimai koina nigo.’ 33 Idu gua, agiya ma aineka nai boida sana bogida, adina bi rorobo de iniye Sei di ago nido amiye kono yokoiri umuyegedi, bi Jerusalem ri maka bi rorobo iniye!

34 “O Jerusalem, Jerusalem! Ya yaku Sei di ago nidedi vene umuyesi fore dudu Sei ya rofu ni feideyo vene uyo. Ari tau nai mokena bi yi vene tau egogo regida, kokoro kosini yaku ini mida ini eta gabireri bou rido kana, idu ya vene bi na gedu madedi! 35 Mina dada yi sana autu feresi digo. Rama iniye ya nida, de na vegedi bogo meda yokoi okigo ri mamo nigedi, ‘Warika Amiye di roka dudu baido amiye ni buni toragade mado.’” g 

Copyright information for `KQC