a14.5:Mt 12.11
b14.8–10:Prov 25.6–7
c14.11:Mt 23.12; Lk 18.14
d14.26:Mt 10.37
e14.27:Mt 10.38, 16.24; Mk 8.34; Lk 9.23

Luke 14

Iesu yaku gauka amiye moi buni riyo

Sabati meda yokoiri Iesu Pharisee amiye tora yokoi di yavari iruku irigi boyo. Kamini minari amededi vene tau ya Iesu vei mona regamadi beika rego mina. Yuka vana uruyo amiye yokoi bi Iesu di nemokori baisi are reyo. Kamini Iesu yaku ago gira ni feidena vene ma Pharisee vene rofu ni kaitesi niyo, “Ago gira rofu gauka vene Sabati medari moi buni regifa ba ide?”

Idu de ni kabai reyadi. Kamini Iesu yaku mina gauka amiye moisi moi buni resi ni feideyo. Ye ina vene rofu niyo, “Ya kaere yi mida o yi boromakau nufa kono sokuri keto rei nego vo nisi, bi evade Sabati medari rutu rei yakugedi ba ide?” a 

Idu ina vene bi Iesu ni kabai rena anua reyadi ini mina agori.

Ave nina ma gaba rena di vegu

Iesu yaku raka niyadi vene be veyo, amena sana burefe maina regamadi, dada mina mokena ago ina vene rofu niyo: “Rema mena irakuna regi vo nisi amiye yokoi yaku ya raka nigo ri, bi amena sana burefe minari ga ame, mina amena sana bi raka niyadi amiye tora iniye yokoi di amena sana baebu. b  Resi bi ya roada raka niyo amiye yaku ya rofu baisi nigo, ‘Dadi kumo ini amena sanari ka ameyainedi.’ Ye ya bi kamini maena resi nesi egonari amegiya. 10 Idu ya raka nigedi ri, bi bosi egona sanari ame. Kamini ya raka niyo amiye baisi ya nigo, ‘Dubu, dadi baisi yomina amena sana burefe minari ame.’ Mina vegu yaku ya raka niyadi vene tau di nemokori bi mokegedi amiye tora yokoi vo nigedi. 11 Adina bi kaere iniye moi odoro rigedi vene bi Sei yaku vei keto rego. Ma kaere ina kaya moi keika regedi vene bi Sei yaku moi odoro rigo.” c 

12 Kamini Iesu yaku amiye bedakai rofu niyo, “Yi uriyenau o urusa irukuri, yi asiyaka o usika ourena o gugura tau vene ga raka ni — makai regiya ri, bi ina ka dairi ya raka nigedi, ye yi beika reyo kana bi dairi ya magedi mini. 13 Irakuna regiya ri, bi irava vene, rovaita bero niyadi vene, yuka no vene ma ne taufa vene mina raka ni. 14 Minari bi buni toragade baku regiya, adina ina vene bi anua dairi ya magedi. Sei yaku mokena rorobo amiye dadi rae rego medari, dairi ya mago.”

Irakuna tora di mokena ago

(Mt 22.1–10)

15 Amededi sanari amiye yokoi yaku mina sina neideyo ri, bi Iesu rofu niyo, “Sei di ourefeidena amena sanari amesi irakuna irigedi vene tau bi buni toragade moigedi!”

16 Iesu yaku ina rofu niyo, “Amiye yokoi yaku irakuna tora resi amiye tau raka niyo. 17 Mina irakuna meda okiyo ri, bi ini naivo vene ni feideyo ini roka niyo vene nigedi, ‘Ya baifa, iruku tau amededi!’ 18 Idu ina tau noibanu bi dadisi deda sina kamini niyadi. Yokoi yaku dadisi bi mina naivo amiye niyo, ‘Muro regi kono tu yokoi voi reyaka rofu disi vegida, dada yi amiye tora ka bosi ni badu ga reyaine.’ 19 Ma yokoi yaku bi yomakai niyo, ‘Na bi boromakau vana ufo voi reyaka rofu disi vei mona regi reida, dada yi amiye tora ka bosi ni badu ga reyaine.’ 20 Ma yokoi yaku niyo, ‘Na bi ruika rema meyaka, dada baina anua reida.’

21 “Mina naivo amiye dairi boyo rofu ini amiye tora ni oteimaro mina sina tau niyadi mina. Mina amiye tora gubuyo niyo dada ini naivo amiye rofu niyo, ‘Evade diga taoni di ida tora ma ida keika tauri resi irava vene, rovaita bero niyadi vene, ne taufa vene, ma yuka no vene afei bae.’ 22 Doba de bi mina naivo amiye yaku niyo, ‘Amiye tora, yi niyo kana bi reyaka, idu yi yava bi vata baina kode.’ 23 Dada mina amiye tora yaku naivo amiye rofu niyo, ‘Bogiya gagani ma muro di idari ni yeiva re kumo amiye afei dui regiya ma nai yava mina vata baiyaine. 24 Ya nida mirona vene tau raka niyaka mina, nai irakuna reyaka mina de irigedi!’”

Usi dina amiye di mokei mona rena

(Mt 10.37–38)

25 Amiye tau tora Iesu sa bogamadi ri, ne kero resi ina vene rofu niyo, 26 “Amiye yokoi nai usi dina mokego vo nisi bi na rofu uka tora mago ma ini baba, ini nono, ini rema, ini mida, ini usika ourena ma iniye rofu ka uka de mago. d  27 Kaere amiye iniye ini satauro de uakaisi na usi baigo bi nai usi baigo amiye bi anua rego. e 

28 “Ya amiye yokoi ini mokenari bi yava doba akugo vo nisi bi, ina bi siko ameinu resi fore gokaisa moimai koina nigi bi ina nufa vego. 29 Mina siko de rego ri, bi ini yava dadigo sana bi rigo, idu de moi koina rigo ri, bi amiye tau yaku mina vesi bi ni ninika regedi ina rofu. 30 Resi nigedi, ‘Mina amiye bi yava rigi kora reyo idu de ri vau reyo!’

31 “Gagani yokoi di kini ini iya rededi vene bi 10,000 moisi ruda bogo gagani kini yokoi sa kaere bi ini iya rededi vene bi 20,000 vo nisi bi, ina bi siko ameinu resi mamo vego mirona gagani di kini u vau rego ba ide mina. 32 Ini mokena mina bosi toe nigo ri, bi ago ni feidego mirona gagani kini rofu ruda okina koderi uka yokoimaka reyaganedi vo nisi. 33 Mina kana dada, ya kaere na usi dina amiye mokeisa vo nisi bi yi beika tau bi fere.

Mami de ramena

(Mt 5.13; Mk 9.50)

34 “Ramena bi buni; idu ramena di safi ka koina nigo vo nisi, gokai ida dudu ini safi dubusa moi safi rigiya? 35 Mina bi moi makuna maka; ini buni yokoi de. Amiye ini anema nufa neidego vo nisi, bi neideyaine!”

Copyright information for `KQC