1 Thessalonians 2

A papalum kai Paulo aro Tesalonika

A tara na turagu, ava tar nunure kaveve vinavana tadav avat, vakir a magit vakuku; ba di ga vakadik value avet, ma di ga vakaina tuna avet ara Pilipoi, varogop ava tar nunure, ave ga rurung tai kaveve God upi avet a ve avat ta ra bo na varveai kai God livuan ta ra ngala na vinarubu. Kaveve tinata na vargat vakir i vuna ta ra nirara, ba ta ra dur na mamainga, ba ta ra magit na malatataur; ma da God i ga valar ot avet upi na nur tar ra bo na varvai ta vevet, ave tatata damana; vakir upi avet a vagugu ra tarai, ia kaka upi avet a vagugu God kaka nina i valar ot pa ra bala i vevet. Ma pa ta bung ave tata na pite varpa vakuku, da ava tar nunure, ma pa ave pait ta vaongo na varbat ta vavat, God i nunure; pa ave tikan pi ra pite varpa pire ra tarai, ba pire vavat, ba pire diat ta ra umana, ma gala ave mainge upi avet a vamangula avat, gala na topa ia, tago avet a umana apostolo kai Kristo. I ga madu ra maukua i vevet livuan ta vavat, da ra vavina i balaure ra umana natuna; ma tago ave ga mari avat damana, ave ga mainge upi avet a tul tar ia ta vavat, vakir ra bo na varvai kai God kaka, kaveve nilaun bula, tago ave ga mari tuna avat. A tara na turagu, ava nuk pa kaveve papalum ma kaveve ngala na niongor; tago ave ga ongor ta ra marum ma ra keake, upi koko avet a vamamat ta tikai ta vavat, ma ave ga varve ra bo na varvai kai God ta vavat. 10 Ava tar nunure, ma God bula, ba i ga gomgom ma i ga takodo kaveve mangamangana ma pa i ga rara livuan ta vavat ava nurnur; 11 ma ava nunure bula, ave ga vamaram avat, ma ave ga ununue avat, tikatikai varogop a tutana i pait ia ta ra umana natuna, 12 upi avat a vanavana vada i topa God, nina i oro pa avat tadav kana varkurai ma kana minamar.

13 Kari go pa ave ngo ma ra pite varpa tadav God, tago, ba ava ga valongore ra tinata kai God ta vevet, pa ava ga vatur vake da ka ra tinata kai ra tarai, ava ga alube pa ia da ra tinata kai God, ma i dovot damana, ma i papalum valar pa bula ta vavat ava nurnur. 14 Tago avat, a tara na turagu, ava ga murmur ra ekelesia kai God aro Iudaia, nam diat dia ki tai Kristo Iesu; tago avat bula, ava ga kairane ra lavur kaina magit damana ta kavava tarai, varogop diat ta ra umana te Iudaia; 15 diat, dia ga doko ra Luluai Iesu ma ra umana propet bula, ma dia ga korot vue avet, ma pa dia ko ta ra mata i God, ma pa dia varmaram ma ra lavur tarai; 16 ma dia tigal avet, upi koko avet a tata pire diat ra umana Tematana upi da valaun diat; upi diat a vaot vatikene kadia varpiam; ma ra kankan i tar vana taun diat ma i tar ot.

A mamainga kai Paulo pi na tadav diat mulai

17 Ma avet, a tara na turagu, ba ra paka i vevet i ga ki irai kan avat ta umana bung ka boko, a nuknuk i vevet patana, ma ave ga ongor muka tana ma ra dekdek na mamainga upi avet a gire mule ra mata i vavat; 18 ta nin ave mainge tuna ra vinavana pire vavat, iau Paulo, iau ga vakopono mainge damana, ma i vaurua bula; ma Satan i ga tur bat avet. 19 Ma ava bar kaveve kini nunur, ba kaveve gugu, ba kaveve kere na langlang? A dovotina avat laka, ta ra mata i kada Luluai Iesu, ta kana vinavana mulai uti? 20 I dovot muka, avat kaveve minamar ma kaveve gina.

Copyright information for `KSD