Job 4

Elipas i pit Iob

1Ma Elipas maro Teman i ga biti:

2Gala ta tikai na tata, dave, una kankan tana?
Ma to ia vang na ki mut?
3U iat u ga tovo ta mangoro,
Ma u ga vapadikat ra umana lima nina dia ga bilua.
4Kaum lavur tinata dia ga vargat diat dia ga to na bura,
Ma u ga vaongor ra lavur buk na keke nina dia malmalu.
5Ma ba go ra magit i ga tadav u, u talanguan tana;
Ma ba i bili u, u tabun tana.
6Dave kaum variru tadav God pa i vapatuan kaum nurnur,
Ma kaum takodo na mangamangana pa i vargat ra nuknukim?
7Una nuk pa ia: To ia ra tena takodo i ga virua?
Ba di ga vapanie davatane vue ra tena nurnur?
8Da iau ga gire, diat dia ipipuk ure ra kaina mangamangana,
Ma dia vaume ra purpuruan, nam uka dia dokodoko pa ia.
9Dia virua ta ra ubar kai God,
Ma ra karangap i kana kankan i vapanie vue diat.
10Di bubur ra umana pal a ngie i ra lavur leon,
Nina ra nilai diat i kukukula ma ra kankan;
11A patuana leon i bilua tago i iba upi ra nian,
Ma ra umana natu i ra leon, a tana, dia vilau varbabaiai.

12Di ga kap ive tar ta magit piragu,
Ma ra talingagu i ga valongore ra varmaianao tana.
13Ba ra tarai dia ga matmat ta ra marum,
Iau ga ki na nuknuk ure kaugu umana ninana,
14A bunurut ma ra nidadar dir ga vatur vake iau,
Ma ra lavur urugu dia ga dadadar.
15Tika na tulungen i ga bolo ta ra luaina matagu,
Ma i ga varvatut ra ivuna pakagu.
16Ma i ga tur uka, ma pa iau ga tia na ilam ia ba i dave;
I da ra malalar i turtur ta ra luaina matagu;
Ba i ga tur mutmut iau ga valongore ra nilaina, dari:
17A tutana na takodo dave ta ra luaina mata i God?
A tunana na gomgom dave ta ra luaina mata i nina i ga vaki ia?
18Pa i nurnur ta kana umana tultul,
Ma i takun kana umana angelo ure ra nirara;
19Na damana bula pire diat di ga ki ta ra kubakuba i diat nina ra pia petpetep,
Ma ra turpai diat a tobon na pia,
Nina di bereng diat da ra bebe.
20Dia laun vue ke ra kopono bung,
Dia panie kakit, ma pa ta na i nuk pa ia.
Gala ra magit i boina ta diat i papaniai ka,
Pa diat a mat laka ba pa dia tadav boko ra kabinana?
21

Copyright information for `KSD