Job 4

Elipas i pit Iob

Ma Elipas maro Teman i ga biti:

Gala ta tikai na tata, dave, una kankan tana?
Ma to ia vang na ki mut?
U iat u ga tovo ta mangoro,
Ma u ga vapadikat ra umana lima nina dia ga bilua.
Kaum lavur tinata dia ga vargat diat dia ga to na bura,
Ma u ga vaongor ra lavur buk na keke nina dia malmalu.
Ma ba go ra magit i ga tadav u, u talanguan tana;
Ma ba i bili u, u tabun tana.
Dave kaum variru tadav God pa i vapatuan kaum nurnur,
Ma kaum takodo na mangamangana pa i vargat ra nuknukim?
Una nuk pa ia: To ia ra tena takodo i ga virua?
Ba di ga vapanie davatane vue ra tena nurnur?
Da iau ga gire, diat dia ipipuk ure ra kaina mangamangana,
Ma dia vaume ra purpuruan, nam uka dia dokodoko pa ia.
Dia virua ta ra ubar kai God,
Ma ra karangap i kana kankan i vapanie vue diat.
10 Di bubur ra umana pal a ngie i ra lavur leon,
Nina ra nilai diat i kukukula ma ra kankan;
11 A patuana leon i bilua tago i iba upi ra nian,
Ma ra umana natu i ra leon, a tana, dia vilau varbabaiai.

12 Di ga kap ive tar ta magit piragu,
Ma ra talingagu i ga valongore ra varmaianao tana.
13 Ba ra tarai dia ga matmat ta ra marum,
Iau ga ki na nuknuk ure kaugu umana ninana,
14 A bunurut ma ra nidadar dir ga vatur vake iau,
Ma ra lavur urugu dia ga dadadar.
15 Tika na tulungen i ga bolo ta ra luaina matagu,
Ma i ga varvatut ra ivuna pakagu.
16 Ma i ga tur uka, ma pa iau ga tia na ilam ia ba i dave;
I da ra malalar i turtur ta ra luaina matagu;
Ba i ga tur mutmut iau ga valongore ra nilaina, dari:
17 A tutana na takodo dave ta ra luaina mata i God?
A tunana na gomgom dave ta ra luaina mata i nina i ga vaki ia?
18 Pa i nurnur ta kana umana tultul,
Ma i takun kana umana angelo ure ra nirara;
19 Na damana bula pire diat di ga ki ta ra kubakuba i diat nina ra pia petpetep,
Ma ra turpai diat a tobon na pia,
Nina di bereng diat da ra bebe.
20 Dia laun vue ke ra kopono bung,
Dia panie kakit, ma pa ta na i nuk pa ia.
Gala ra magit i boina ta diat i papaniai ka,
Pa diat a mat laka ba pa dia tadav boko ra kabinana?
21 

Copyright information for `KSD