Matthew 2

A umana vaira maro ra matana taur

Ba di ga kava Iesu aro Beteleem ta ra gunan Iudaia ta nam ra kilala ba Erodes i king tana, a umana tena kabinana maro ra matana taur dia pot Ierusalem, ma dia biti: Akave nam ra bul di ga kava ba na king boko kai ra Iudaia? Tago ave tar gire kana tagul aro ra matana taur, ma go ave pot upi avet a lotu tadav ia. Ba Erodes, ra king, i valongore dari, i purpuruan ra balana tana, ma ra tarai par Ierusalem bula. Ma i oro varurue ra umana tena tinabar ngalangala, ma ra lavur tena tutumu bula kai ra tarai, ma i tir diat ba da kava Kristo ave? Ma dia biti tana ba: Aro Beteleem ta ra gunan Iudaia; tago ra propet i ga tumu ia dari:

“U Beteleem a gunan Iudaia,
U muka pa u ikilik ta ra gunagunan kai ra lavur luluai Iudaia,
Tago a Luluai na vana rikai tam,
Ma na balaure kaugu tarai Israel.”
Ma Erodes i vartuluai ivai upi ra umana tena kabinana, ma i matoto bulu pa, ba vingaia ra tagul i ga vana rikai. Ma i tulue diat ura Beteleem dari: Avat a vana, avat a matoto bulu pa ta ra kuramana; ma ba ava tar tikan tadav ia, avat a ve mule iau, upi iau bula ina vana, ma ina lotu tadav ia. Ba dia tar valongore ra king dari, dia vana, ma nam ra tagul dia ga gire aro ra matana taur, i lualua ta diat, ma i ki tur ta nam ra kuramana i va tana. 10 Ba dia gire mule ra tagul, dia gugu na kaia tana. 11 Ma dia ruk na pal, dia gire ra bul ma nana bula, a iangina Maria, ma dia va timtibum, dia lotu tadav ia, ma dia vaninare kadia vurvur magit, ma dia tabar ia me, a goled, ma ra bulit i ang na katkat, ma ra bira na davai bula. 12 Ma dia ririvon ba God tigal bat diat, ba koko diat a talil tadav Erodes; ma dia vana ta ra nga irai ta kadia gunan.

Dital lop uro Aigipto

13 Ba dia tar vana, Iosep i ririvon ba tika na angelo kai ra Luluai i tur kapet pa pirana, i biti: Una tut, una agure nam dir nana, amutal a lop ura Aigipto, amutal a ki abara tuk ta ra bung ba ina ve u boko; tago Erodes na tikan upi ra bul upi na doka. 14 Ma i tut, i agure dir nana ta ra marum, ma dital vana Aigipto; 15 ma dital ki abara tuk ta ra bung Erodes i mat i tana, upi na vardada ma ra tinata lua kai ra Luluai tai ra propet, dari: “Iau tar oro pa natugu mara Aigipto.”

Di doko ra umana bul

16 Ba Erodes i gire ba ra umana tena kabinana dia tar piam ia, i kankan muka, ma i vartuluai, ma dia doko ra umana bul tutana par dia ki Beteleem, ma ta ra gunagunan maravai bula, diat ba i tar a urua kadia kilala, ma diat bula di ga kava vamur diat, varogop ma ra kilala i ga matoto bulu pa tana tai ra umana tena kabinana. 17 Damana i ot nagam ra tinata i Ieremia ra propet i ga tatike, dari:

18 “Aro Rama di valongore ra nilai tikai.
A kunukula, ma ra ngala na tinangi bula;
Rakel i tangtangie ra umana natuna,
Ma di mama vamaram ia, tago dia tar papaniai.”

Dital talil maro Aigipto

19 Ba Erodes i tar mat, Iosep i ririvon aro Aigipto, ba tika na angelo kai ra Luluai i tur kapet pa pirana ma i biti: 20 Una tur, una agure nam dir nana ta ra gunan Israel, tago diat dia ga mainge upi diat a doko ra bul dia tar mat. 21 Ma i tut, i agure dir nana, ma dital vana ta ra gunan Israel. 22 Ba i valongore ba Arkelao i tar kia tamana ma i kure Iudaia, i burut ba na vana tana; ma God i tigal ia ta ra ririvon, ma dital vana irai ta ra gunan Galilaia, 23 ma dital vana ta ra pia na pal a iangina Nasaret, ma dital ki ie upi na vardada ma ra tinata lua kai ra umana propet ba: “Da vatang ia ba ra te Nasaret.”

Copyright information for `KSD