Micah 7

A bala i ra tarai Israel i kaina kakit

Ra biaui iau! Tago i varogop ba di tar varurue ra luaina vuai e, varogop di tar tangatanga ta ra uma na vain; ma pa ta inaina vain ba da en ia, ma pa ta vuai na lovo nina ba ra balagu i mainge. Ra tena lotu tuna i tar panie kan ra gunagunan, ma pa ta tena takodo i ki pire ra tarai; diat par dia kiki uai upi diat a vardodoko; tikatikai i pale ra ubene upi na kinim turana. Dia tulue ra lima i diat upi diat a pait ra magit i kaina, ma dia ongor tana; ra luluai i vartuluai, ma ra tena varkurai i nuk upi ra vabongon, ma ra ngalangala i vaarike ra kaina mamainga ta ra balana; damana dia vir guve. Nina i boina tuna pire diat i da ra kait, ma nina i manga takodo i manga kaina ta dir ma ra liplip na kait; a bung kai kaum umana monamono, kaum bung na balbali i tar vut; go kadia purpuruan na tur pa ia. Koko avat a nurnur tai talai vavat, koko avat a kapupi nina i vateten avat; koko una tak ngia pire nina amur diop varmatam me. Tago ra bul tutana i nuknuk vakuku ure tamana, ma ra bul vavina i piam vue nana, ma ra vavina i tut ure enana; ma ra tarai dia ki varurung ta ra kopono pal dia vargegelenai.

A Luluai i kap ra kapa ma ra varvalaun

Ma iau, ina gigira ka upi ra Luluai; ina ki pa God kaugu tena valaun; kaugu God na valongore iau.

Kaugu ebar, koko una gugu ure iau; ba iau bura ina tut mulai; ba iau bibibing ra Luluai na da ra kapa piragu. Ina ki vamadudur vue ra kankan kai ra Luluai, tago iau ga pait ra varpiam pirana; tuk tar ta ra bung ba na tata maravut iau, ma na pait ra takodo na varkurai ure iau; na ben vaarike iau ta ra kapa, ma ina gire tadav kana mangamangana takodo. 10 Ma kaugu ebar na gire, ma na vavirvir; nina i ga biti tagu dari: Akave ra Luluai kaum God? A matagu na.gire; go da rua ia da ra pikai ta ra nga.

11 Nam ra bung da pait kaum liplip na vat, da kari vangala kaum langun ta nam ra bung. 12 Ta nam ra e ra tarai diat a pot piram maro Asiria, ma maro ra umana pia na pal Aigipto, ma maro Aigipto ma i tuk tar ta ra Tava Alir, ma maro ta ra ta ma tuk uro ta ra ta, ma maro ta ra luana ma tuk uro ta ra luana. 13 Ma ga ra gunan na uliran ika ure diat dia ki tana, ure ra vuai kadia mangamangana.

A varmari kai ra Luluai pire Israel

14 Una balaure kaum tarai ma kaum buka, kaum kikil na sip nina dia ki varkolono ta ra pupui, ta ra bala na uma; boina diat a ian aro Basan ma Gilead, da amana. 15 Da ta ra e u ga irop kan ra gunan Aigipto, damana ina ve tar ra umana magit na kinaian tana. 16 A umana Tematana diat a gire ma diat a vavirvir ure ra dekdek i diat par; diat a tuba ra ngie i diat ma ra lima i diat, ma ra talinga i diat na vaut. 17 Diat a dam ra tobon da ra vui; da ra umana magit dia kakakao ra pia, damana diat a ko rikai kan kadia lavur po ma diat a dadadar; diat a vana tadav ra Luluai kada God ma ra bunurut, ma diat a ururian tam.

18 To ia ra god ba amur varogop me, nina i pun vue ra kaina mangamangana, ma i nur vue ra varpiam pire diat dia ki valili ta kana tarai? Pa i kankan vatikai, tago i ga upi na pait ra varmari. 19 Na lilikun ma na mari dat, ma na rua taun kada lavur kaina mangamangana; ma una ga vue vadudu kaveve lavur nirara par ta ra bala na ta i marumian. 20 Una ga pait vaarike kaum dovotina tadav Iakob, ma ra varmari tadav Abaraam, nina u ga vavalima tar ia ta ra umana tama i vevet papa ania.

Copyright information for `KSD