Numbers 33

A amana pakana vinavana kai ra tarai Israel

Go diat ra umana kakari vanavana kai ra tarai Israel, ba dia ga vana irop kan ra gunan Aigipto ta kadia lavur kor ma Moses ma Aron dir ga lue diat. Ma Moses i ga tumu vake ra lavur pakana ba dia ga ki gil tana ta kadia kakari vanavana da ra vartuluai kai ra Luluai; ma go diat kadia umana kakari vanavana da ra umana pakana dia ga ki gil vanavana tana.

Ma dia ga tur pa ra vinavana maro Rameses ta ra vinun ma a ilima na bung ta ra luaina gai; ta ra kubak na bolo lake ra tarai Israel dia ga irop ma ra ngala na niuvia ta ra mata i ra tarai Aigipto par, ba ra tarai Aigipto dia ga punapunang boko kadia umana luaina bul, nina ra Luluai i ga ubu diat livuan ta diat; ma ra Luluai i ga varkurai na balbali pire kadia lavur god bula.

Ma ra tarai Israel dia ga vanavana maro Rameses, ma dia ga vatur kadia lavur pal na mal aro Sukot. Ma dia ga vana papa aro Sukot, ma dia ga vavatur aro Etam, ta ra papar a bil. Ma dia ga vana papa aro Etam, ma dia ga talil uro Pikairot, ta ra papar a taur tai Baal-Sepon; ma dia ga vavatur pire Migdol. Ma dia ga vana papa aro Pikairot, ma dia ga vana vurbolo ta ra ta uro ra bil; ma dia ga vanavana pa a utul a bung ta ra bil Etam, ma dia ga vavatur aro Mara. Ma dia ga vana papa aro Mara, ma dia ga pot aro Elim; ma a vinun ma a ura mata na tava dia ki aro Elim ma lavurua na vinun na inaina lama; ma dia ga vavatur abara. 10 Ma dia ga vana papa aro Elim, ma dia ga vavatur ta ra papar a Ta Meme. 11 Ma dia ga vana papa aro ra Ta Meme, ma dia ga vavatur ta ra bil Sin. 12 Ma dia ga vana papa aro ra bil Sin, ma dia ga vavatur aro Dopka. 13 Ma dia ga vana papa aro Dopka ma dia ga vavatur aro Alus. 14 Ma dia ga vana papa aro Alus, ma dia ga vavatur aro Repidim, aina pa ta tava ie upi ra tarai diat a mome. 15 Ma dia ga vana papa aro Repidim, ma dia ga vavatur ta ra bil Sinai. 16 Ma dia ga vana papa aro ra bil Sinai, ma dia ga vavatur aro Kibrot-Atava. 17 Ma dia ga vana papa aro Kibrot-Atava, ma dia ga vavatur aro Kaserot. 18 Ma dia ga vana papa aro Kaserot, ma dia ga vavatur aro Ritma. 19 Ma dia ga vana papa aro Ritma, ma dia ga vavatur aro Rimon-Peres. 20 Ma dia ga vana papa aro Rimon-Peres, ma dia ga vavatur aro Libna. 21 Ma dia ga vana papa aro Libna, ma dia ga vavatur aro Risa. 22 Ma dia ga vana papa aro Risa, ma dia ga vavatur aro Kelata. 23 Ma dia ga vana papa aro Kelata, ma dia ga vavatur ta ra luana Seper. 24 Ma dia ga vana papa aro ra luana Seper, ma dia ga vavatur aro Karada. 25 Ma dia ga vana papa aro Karada, ma dia ga vavatur aro Makelot. 26 Ma dia ga vana papa aro Makelot, ma dia ga vavatur aro Takat. 27 Ma dia ga vana papa aro Takat, ma dia ga vavatur aro Tera. 28 Ma dia ga vana papa aro Tera, ma dia ga vavatur aro Mitka. 29 Ma dia ga vana papa aro Mitka, ma dia ga vavatur aro Kasmona. 30 Ma dia ga vana papa aro Kasmona, ma dia ga vavatur aro Moserot. 31 Ma dia ga vana papa aro Moserot, ma dia ga vavatur aro Bene-Iakan. 32 Ma dia ga vana papa aro Bene-Iakan, ma dia ga vavatur aro Kor-Agidgad. 33 Ma dia ga vana papa aro Kor-Agidgad, ma dia ga vavatur aro Iotbata. 34 Ma dia ga vana papa aro Iotbata, ma dia ga vavatur aro Abrona. 35 Ma dia ga vana papa aro Abrona, ma dia ga vavatur aro Esion-Geber. 36 Ma dia ga vana papa aro Esion-Geber, ma dia ga vavatur ta ra bil Sin (Kades nam). 37 Ma dia ga vana papa aro Kades, ma dia ga vavatur ta ra luana Or, pire ra langun ta ra gunan Edom.

38 Ma Aron ra tena tinabar i ga vana urama ta ra luana Or da ra vartuluai kai ra. Luluai, ma i ga mat ie, ta ra luaina bung ta ra vailimana gai ta ra vaivat na vinun na kilala taun ra niirop kai ra tarai Israel kan ra gunan Aigipto. 39 Ma Aron i ga laun vue a mar ma a ura vinun ma a utul a kilala ba i ga mat ta ra luana Or.

40 Ma ra king Arad, a te Kanaan, nina i ga ki aro Negeb ta ra gunan Kanaan, i ga valongore ure ra pinot kai ra tarai Israel.

41 Ma dia ga vana papa aro ra luana Or, ma dia ga vavatur aro Salmona. 42 Ma dia ga vana papa aro Salmona ma dia ga vavatur aro Punon. 43 Ma dia ga vana papa aro Punon, ma dia ga vavatur aro Obot. 44 Ma dia ga vana papa aro Obot, ma dia ga vavatur aro Ieabarim, ta ra langun Moab . 45 Ma dia ga vana papa aro Im, ma dia ga vavatur aro Dibon-Gad. 46 Ma dia ga vana papa aro Dibon-Gad, ma dia ga vavatur aro Almon-Diblataim. 47 Ma dia ga vana papa aro Almon-Diblataim, ma dia ga vavatur ta ra lualuana Abarim pire Nebo. 48 Ma dia ga vana papa aro ra lualuana Abarim ma dia ga vavatur ta ra tamataman Moab ta ra papar a Iordan pire Ieriko. 49 Ma dia ga vatur kadia lavur pal na mal ta ra papar a Iordan, papa aro Bet-Iesimot tuk uro Abel-Sitim ta ra tamataman Moab.

A umana langun ma ra tiniba na pia aro Kanaan

50 Ma ra Luluai i ga tata pire Moses ta ra tamataman Moab ta ra papar a Iordan pire Ieriko, dari: 51 Una tata pire ra tarai Israel, ma una biti ta diat: Ba ava bolo ra Iordan ta ra gunan Kanaan, 52 avat a korot vue ra tarai nina dia ki ta ra gunan, ma avat a kamare vue kadia lavur tabataba, ma avat a kamare vue kadia lavur tabalar, ma avat a re vue kadia lavur tavul a lotu; 53 ma avat a kale ra gunan, ma avat a ki tana; tago iau ga tul tar ra gunan ta vavat upi avat a kale. 54 Avat a padapadailam upi ra umana tiniba ta ra gunan da kavava lavur apik na tarai; avat a tul tar ra ngala na tiniba ta nina i mangoro, ma avat a tul tar ra ikilik na tiniba ta nina i paupau ka; nina ra pakana di tar padapadailam pa ia upi kai ta tikai, nam iat kana tiniba; avat a kakalai da kavava umana vuna tarai. 55 Ia kaka, ona pa ava korot vue ra tarai nina dia ki ta ra gunan, diat ava nur vue diat ba diat a kiki boko, diat a da ra il ta ra kiau na mata i vavat, ma ra kait ta ra paparai vavat, ma diat a vakadik avat ta ra gunan ava ki tana. 56 Ma na dari, ba ina pait ia ta vavat, da iau ga nuk ia ba ina ga pait ia ta diat.

Copyright information for `KSD