Proverbs 15

A tinata na varmaram i pun vue ra kankan,
Ma ga ra dekdek na tinata i vuna ta ra karvuvu.
A karamea i ra tena kabinana i tatike mal ra tinata na minatoto,
Ma ga ra ngie i ra lunga i lingire ra tinata na papaua.
A mata i ra Luluai i gire ra lavur gunagunan par,
Ma i makmakile ra umana kaina ma ra umana boina.
Ba ra karamea i dat i varmaram i da ra davai na nilaun,
Ma ba i rara ra tulungea i dat na kinkin tana.
A lunga i pue vue ra varvateten kai tamana,
Ma ga nina ba i kapupi ra varpit i kabinana.
Ta ra kuba i ra tena takodo i ngala ra tabarikik,
Ma na kaina ra vapuak kai ra umana tena varpiam.
A ngie i ra umana tena kabinana i imimire ra kabinana,
Ma ga ra bala i ra umana lunga pata.
A vartabar kai ra umana tena varpiam i da ra magit na milmilikuan pire ra Luluai,
Ma i manga gugu ka ta ra niaring kai ra dovot na tarai.
A mangamangana kai ra tena varpiam i da ra magit na milmilikuan pire ra Luluai,
Ma i mari ka nina i mur ra mangamangana takodo.
10 Nina i vana kan ra nga na tabun boko ta ra varpit,
Ma nina i milikuane ra varpit na virua.
11 A ruarua na tulungen ma ra tavul a vinirua dir tur ta ra luaina mata i ra Luluai,
Damana muka ra bala i ra tarai bula!
12 A tena varkulumai pa i mainge ra varpit,
Ma pa i vana tadav ra umana tena kabinana.
13 Ba i gugu ra bala i dat, na barbar ra mata i dat;
Ma ga ba i tabun ra bala i dat, ra tulungea i dat i kinkin.
14 Ba tikai i kapa ra nuknukina, i tikatikan upi ra kabinana;
Ma ra ngie i ra umana lunga i nga ra magit na papaua.
15 A biaui i ki na malari ra bungbung par,
Ma ga nina i lagar i lukalukara vatikai.
16 I boina ba da vatur ra ikilik na tabarikik ika varurung ma ra variru tadav ra Luluai,
Ma pa i boina ba da vung ra ngatngat na vurvur magit varurung ma ra purpuruan.
17 Ba da en ra vurigir ma da varmari tana i boina,
Ma ra monoina bulumakau varurung ma ra milmilikuan pa i boina.
18 A tena kulot i vuna ta ra varpuapuai,
Ma nina i vavabing ma ra kankan i vango ra varngangar.
19 A kait i tavua ta ra nga kai ra tabauma,
Ma ga ra nga kai ra tena takodo i tamataman.
20 A bul a tena kabinana i vagugu tamana,
Ma ga ra papaua i pidimuane nana.
21 A lunga i gugu ta ra papaua na mangamangana,
Ma ga ra tutana ba i kabinana i mal vatakodo kana vinavana.
22 Ona pa da pirpir guvai, pa da pait ot pa ra umana varkurai;
Ma ona i peal ra umana tena varvateten da pait valar pa diat.
23 A tutana i gugu ta kana tinata na balbali,
Ma ba di tatike ra tinata ta ra kilalana iat, i boina tuna nam.
24 A tena kabinana i vana ta ra nga na nilaun urama,
Upi na vana kan ra ruarua na tulungen ara iat.
25 A Luluai na rubat vue ra kuba i nina i ngala ra nuknukina ure mule.
Ma na vatur vapadikat ra langun kai ra ua na vavina.
26 A lavur kaina nuknuk dia da ra magit na milmilikuan pire ra Luluai,
Ma ra mari na tinata i gomgom.
27 Nina i vakavakaina upi na vangala kana tabarikik i vakaina ra kubana iat,
Ma ga nina i milikuane ra kul varbat na ti laun.
28 A bala i ra tena takodo i nuk vaot ra tinata na balbali,
Ma ga ra ngie i ra tena varpiam i lingire vaarike ra umana kaina mangana tinata.
29 A Luluai i ki vailik kan ra umana tena varpiam,
Ma i torom ta ra niaring kai ra umana tena takodo.
30 Ba ta magit i vakapa ra mata i dat, a bala i dat i gugu tana;
Ma ba da valongore ra bo na magit, a uru i dat i lagar tana.
31 Nina i valongore ra varpit ure ra nilaun,
Ma ki livuan pire ra umana tena kabinana.
32 Nina i ole ra varvateten i pidimuane ra tulungeana iat,
Ma ga nina i kapupi ra varpit na matoto tana.
A variru tadav ra Luluai i vuna ta ra kabinana,
Ma ra kini vovovon na vuna ta ra variru.
33 

Copyright information for `KSD