1 Corinthians 1

Awayauwedo

Yau Paulo na Yaubada ivesinuwaigau na ebeha Yeisu Besinana yana tauyewasa. Omiu Kolinita tauyemidiwo yami leta teina tahida Sodeni ihaguigau na yaleleyawa. Wuwuna omiu bada Yeisu Besinana iꞌabiye maselegomiuꞌo na yana boda vesivesinuwadi aidiyai amluwuma na ammiyamiya, hiya Yeisu Besinana yehanaena baidamiyao amꞌawaꞌawanoi. Hiya tupwa maudoina aidiyena baidadao yada Bada Yeisu Besinana ehebo aꞌava. Ta yada Bada Yeisu Besinana yo tamada Yaubada yadi ate muyamuya yo yadi nuwadaumwali imiya vahaligomiu.

Moiha taꞌi, Yaubada iveꞌiꞌilaegomiu na ginauli bagibagilidi namwanamwadi imohegomiu, dova yami walo namwanamwadi yo yami nuwamasele namwanamwadi Yeisu Besinana ainaena. Eeta hauga maudoina vehabamiu yaꞌawa yauwedo Yaubada ainai. Na hinage yaꞌawa yauwedo wuwuna Besinana amꞌawa moihaei na wasana amyemidiyei. Na hinage Yaubada yana aiyauya namwanamwadi maudoidi alimiyai himiyamiya, hauga teina am haꞌwahaꞌwa yada Bada Yeisu Besinana yana mahalavauyoma vehabana. Na iya iꞌabiꞌabiye wahiyalagomiu, na nigele teya yami pwanoli ana higa ahubenanane iwuyoma. Yaubada maꞌana yemidi mwalaꞌina, eeta iyogaegomiu na ebeha natuna Yeisu Besinana yada Bada, baidamiu amꞌawa auꞌaugelu.

Havena wahei

10 Tahiguwao, teina yagu guguya alimiyai yada Bada Yeisu Besinana yehanaena na yami nuwatuwu ehebo yo yami aubabada ehebo, na havena amꞌawaꞌawa paꞌipaꞌiꞌi yo amwahewaheigomiu. 11 Wuwuna tupwadi Kalowi yana bodao bada hiwaloꞌo aliguwai yami awapaꞌipaꞌiꞌi vehabana. 12 Eeta tupwamiu amwalo, ‘Ai Paulo yana boda’, na tupwamiu amwalo, ‘Ai Apolosa yana boda’ na tupwamiu amwalo, ‘Ai Pita yana boda’, na tupwamiu amwalo, ‘Ai Besinana yana boda’.

13 Vedova Besinana ibagibagili, bo? Nigele. Yau Paulo vehabamiu yamwalowoi aiwa lagaga ewanai, bo? Nigele. Na yehaguwena hiꞌabiye bapitaisogomiu, bo? Nigele. 14 Yaꞌawa yauwedo Yaubada ainai, wuwuna nigele boda mwalaꞌina yayaꞌabiye bapitaisogomiu. Na hesi Kilisiposi yo Gayosi, hibom. 15 Ainaena havena amnuwanuwatuwu na amwalo, ‘Ai Paulo yana boda, wuwuna Paulo iꞌabiye bapitaisogai’. 16 (Moiha taꞌi, hiya hinage Sitepana yana huhu yaꞌabiye bapitaisodine. Neta bada adi bagibagiline.) 17 Wuwuna yagu paihowa Besinana imohegau neta wasa namwanamwana ana guguya vehabana, na nigele abiye bapitaiso. Na hinage guguyanane nigele yagu hanapuwena, mata dova ta Besinana yana mwalowoi aiwa lagalagana ainai wasana yaꞌabiye tapiya.

Yeisu yana mwalowoi aiwa lagalagana ainai

18 Yeisu yana mwalowoi aiwa lagalagana wasana tupwadi tomowa hiya aluꞌaluwadi mwalomwalowoidi hiꞌawa oyaꞌoyamaei, na hesi ita tayemidiyeiwa ebeha Yaubada yana wahiyala wasanane ainai imiyamiya, na ainaena ilivahita. 19 Teina vehabana na Yaubada Buki Veꞌahihi ainai iwalo mahalavaei iwalo:

“Hiya tauhanapuwo yo taunuwamaselewo yadi nuwanuwatuwu yataꞌwataꞌwataedi na yalaudawanidi”.
20 Eena vedova hiya tauhanapuwone? Yo nuwana tauveꞌitaone? Yo tauguguyaone teina hauga baleꞌuwai himiyamiya? Moiha taꞌi, Yaubada yadi hanapuwone iꞌawa ginauli awaꞌawawaidi. 21 Wuwuna hanapu baleꞌu nigele howahowana ainaena Yaubada tahanapui. Na hesi Yaubada yana nuwatuwu na yana wasa namwanamwana, ana walomahalava ainaena ita ana tauyemidiwo ilivahigita. Wasanane taumiya baleꞌu hiꞌawa ginauli yabayababaei. 22 Hiya Yudeya nuwanuwadi veꞌiveꞌilala hiꞌita, na hiya Gilisi hanapu hibehabehaei. 23 Na ita hesi wasanane taguguyaei, Besinana yana mwalowoi aiwa lagalagana ainai, na Yudeya hitaꞌwataꞌwataei, na Gilisiwone wasane hiꞌawa ginauli awaꞌawawaei. 24 Na hesi ita Yaubada ana tauyemidiwo ivesinuwanegita, boda Yudeya yo vali boda aidiyena, na Besinana ainaena Yaubada yana wahiyala na yana hanapu imohegita. 25 Wuwuna hava Yaubada yana paihowa belubeluna yo habuluna, tomowa ita yada wahiyala mwalaꞌina iwahiyala gabaedi.

26 Na tahiguwao amnuwatuwu avivini ebeha ita Yaubada ivesinuwaigita, na tabagibagili alili nigele baleꞌu ana tauhanapuwo nuwana ana tauwahiyalao nuwana ana babadao. 27 Na hesi buwabuwada ivesinuwaigita, ta tauhanahanapuwowa ta abiye hinimayadi, na baleꞌuwai tatapitapiyawa Yaubada ivesinuwaigita ta tawahiyalaꞌo taꞌabiye yauyauledi. 28 Na hinage baleꞌu elauhanai Yaubada yana paihowao hiꞌawa ginauli awaꞌawawaedi, na hesi Yaubada yana paihowa aidiyena yadi ginauli maudoina iꞌoipeiyedi. 29 Eeta nigele teya tomowa howahowana na iwalo hae Yaubada mehenai. 30 Wuwuna Yaubada iya yana paihowaena Yeisu Besinana baidada taveꞌehebo, ainaena Yaubada yana hanapu Yeisu imwaugeyoꞌawahei alidai, ta Yeisu iya tauna ipwaoliyowei vehabada, na ainaena iꞌabiye vauvaugita, na iꞌabiye dumwalugita. 31 Buki veꞌahihi yana walomahalava ginauli teina vehabana iwalo, ‘Ebe yaiya nuwanuwana na inoꞌo, yada Bada ibom inoꞌowei’.

Copyright information for `KUD