1 Corinthians 7

Tawahola vehabana

Nuwatuwune tawahola vehabana yagu leta ainai ampanivilaegau eeta yau yawalo auligomiu. Ebe towatowaho havena hitawatawahola neta inamwanamwa. Nigele howahowana yo maudoimiu teina dova ammiyamiya. Na ebe meheꞌayo ana lautowoi alimiyai imahalava, ana dumwalu ebeha amtawahola ta vehau vehau mwanena. Na ainaena towatowaho mwanemiyao yadi nuwatuwu ammulitaedi. Hinage dova omiu waiwaihiu mwanemiyao yadi nuwatuwu ammulimulitaedi. Wuwuna ebe waihiu itawahola, nigele howahowana na ibom tauna iloinaei, na hesi mwanena towahone iloina. Hinage towaho, nigele howahowana na ibom tauna iloinaei na hesi mwanena waihiuna iloina. Na mwanemiyao havena amꞌenoꞌeno wahi gabaedi. Ebe yami nuwatuwu ehebo ainaena ahubena vihaꞌaꞌava amhudiuyowegomiu ebeha Yaubada ainai amꞌawanoi aboꞌamꞌeno bwauyo, na havena ammiyamiya wahi alili, mata dova ta nuwatuwu dawaniwo alimiyai himahalava ta Tomodulele yana towoiyena iꞌabiye beꞌugomiu. Ebe nuwanuwamiu na amtawahola, inamwanamwa, na havena yaloiloinaegomiu ebeha maudoimiu amtawahola. Yau nigele yayatawahola, ainaena ebe tupwamiu dova yau. Hesi Yaubada ada guyau imohegita ta tupwamiu amtawahola na tupwamai nigele.

Eena omiu ꞌwahiꞌwahiꞌi yo hiwahiwapewone ami venuwamwau teina ebeha havena amtawatawahola, neta inamwanamwa ammiyamiya, dova yau nigele yayatawahola. Ebe nuwanuwamiu na amtawahola, inamwanamwa, amtawahola, ta ebe havena nuwalele iꞌabiꞌabiye yababagomiu.

10 Omiu tautawahola yada Bada yana loina yawalo mahalava alimiyai ebeha havena amvinavinawahe. 11 Na hesi ebe yaiya waihiu mwanena mwalona ivinawaheyenaꞌo yana amwaha bwau namwanamwadi himiyamiya, neta ebe waihiunane iya imiyamiya na havena itawatawahola, na inamwanamwa hinage ebe ilaugwaipileuyo mwanena ainai. Na hinage towatowaho mwanediyao havena hivinavinawaheyedi.

12 Teina hinage tupwana nuwatuwu yau aliguwena, na nigele yada Bada yana loinaena, neta ebe yaiya owa towaho mwanem nigele iyayemidi Yaubada ainai, na yana nuwatuwu dova na baidam ammiyamiya, havena uvinavinawaheyei. 13 Hinage dova ebe ehebo waihiu owa mwanem nigele iyayemidi Yaubada ainai, na nuwanuwana na baidam ammiyamiya, havena uvinavinawaheyei. 14 Ebe yaiya towaho bo waihiu mwanena nigele Yaubada iyayemidiyei, na hesi baidana himiyamiya, howola abo tauyemidine mwanena Yaubada iꞌabiye namwanamwa, na ainaena natudiyao tupwa masemaselena ainai himiyamiya.

15 Na ebe yaiya owa mwanem nigele Yaubada ainai iyayemidi na nuwanuwana na ivinawaheyego, uꞌabi gabaei na havena unuwanuwavi. Wuwuna Yaubada nuwanuwana ammiya daumwali, na nigele nuwanuwana yo ammiya manimanini. 16 Omiu towatowaho bo waiwaihiu mata vedova na mwanemiyao amꞌabiye nuwabuidi ta hiyemidi, taꞌiꞌita. Nigele tayahanapui?

Yada miyamiya Yaubada iloinaedi

17 Yada paihowa bada Yaubada iꞌaiyauyaꞌo ehebo ehebo alidai, ainaena abapaihowadine aidiyai tamiyamiya. Teina yagu loina tauyemidi tupwa maudoina aidiyai. 18 Ebe yaiya owa Yudeya tomowana na Yudeya yadi ilaꞌilala mwalona hihapigo taumwai na mulitai Yeisu Besinana ainai uyemidi, havena unuwanuwavitai Yudeya yadi ilaꞌilala vehabana. Na ebe nigele veꞌiveꞌilalane alimwai, havena hihapihapigo. 19 Wuwuna hapi nigele ginauli mwalaꞌina, na ginauli mwalaꞌina hesi Yaubada yana loina adi mulita. 20 Havaidova ainai umiyamiya na Yaubada iyogaego ta uyeyemidiyeine neta ainai umiyamiya. 21 Ebe yaiya owa ehebo Yaubada yana taupaihowa ta haugana unuwabui, havena unuwanuwatuwu alili yam paihowa awaꞌawawane vehabana, na ebe yam hawahawaga itaumahalava mata uwuyo yam dalavai. 22 Moiha taꞌi, taupaihowa baleꞌuwai ebe Besinana ainai hiyemidi, Yaubada howahowana yadi yababa aidiyena ilivahidi, na hinage towatowaho mwalaꞌidi ebe Besinana ainai hiyemidi, hivetau paihowa iya vehabana. 23 Wuwuna Besinana iyemaihagitaꞌo ta ita yana bodao. Eeta havena amtalatalamwegomiu vali taubadao aidiyai. 24 Ainaena tahiguwao, yami abamiya hava ainai na Yaubada iyogaegomiu ta amyemidiyeine neta ainai ammiyamiya, Yaubada baidamiu.

Hiya vavahala yo hiwahiwape adi loina

25 Omiu nigele tawatawaholamiu amivenuwamwau. Nigele loina teya Bada iyamohegita na iꞌatemuyamuyaegau ta abatowolo dumwadumwaluna imohegau eeta teina yawalowalo auligomiune. 26 Ainaena hauga teina hauga vitaina na yagu nuwatuwu ebeha havena amtawatawahola. 27 Na ebe yaiya owa bada utawaholaꞌo, mamwanem ammiyamiya. Na ebe yaiya owa nigele uyatawahola, havena waihiu ubehabeha. 28 Na hesi ebe yaiyadiwo bada hitawaholaꞌo neta nigele lauhapuli, na hesi tawatawaholadi yadi paihowa mwalaꞌina, ainaena nuwanuwagu na yaꞌabiye malamalaigomiu.

29 Tahiguwao, yagu aubabada ainona neta teina hauga bada iꞌahubaliꞌo, ainaena tawatawaholamiu ilowoinanegomiu na ebe ammumuga dova hiya nigele hiyatawahola. 30 Na omiu taudou ampaihowaigomiu ta dova hiya nigele taunuwayababa, na omiu tauyaliyaya ampaihowaigomiu ta dova hiya nigele tauyaliyaya na omiu taugimwala dova abo nigele yami tobwatobwa. 31 Havena baleꞌu teina yana ginauliwo vehabadi amnuwanuwatuwu alili, wuwuna hauga bada iꞌahubaliꞌo na baleꞌu teina isawali.

32 Ainaena nuwanuwagu na havena ginauli baleꞌu vehabadi amnuwanuwatuwu alili, na hesi ammumuga dova nigele hiyatawahola. Wuwuna hibom nigele hiyatawahola Yaubada yana paihowa aꞌava vehabana hinuwanuwatuwu mwalaꞌina, ebeha nuwanuwadi na yada Bada hiꞌabiye yaliyaya. 33 Na hiya tawatawaholadi baleꞌu yana ginauliwo nuwanuwadi na ebeha aidiyena mwanediyao hiꞌabiye yaliyayadi. 34 Eeta nigele howahowadi na amwaha bwau aidiyena hilaulau. Na hinage vavahala yo waiwaihiu hiya nigele hiyatawahola, howahowadi na hinuwanuwatuwu mwalaꞌina, na ainaena taudi na aluꞌaluwadi hiꞌmoheuyoidi Yaubada ainai, na hesi tawatawaholadi hinuwanuwatuwu ginauli baleꞌu vehabadi na ebeha aidiyena mwanediyao hiꞌabiye yaliyayadi. 35 Yagu walo teina ainaena nigele tawahola yayaꞌauhi, na hesi habi haguigomiu, Yaubada yana paihowa aidiyai ampaihowa namwanamwa, na havena vali ginauli vehabadi amnuwanuwatuwu.

36 Ebe owa towaho teya yaiya vahala baidam amꞌawa heliheliyamꞌo bada taꞌi Besinana vehabana ammiyawahi na ammiyamiya. Na ebe am vahalane bada ivewaihiu mwalaꞌiꞌo, ta vehabana unuwanuwatuwu neta amꞌamna upaihowai ta yam nuwalele ebeha utawaholai, neta nigele teya yababana. 37 Na ebe towaho yana nuwatuwu iwahiyala na havena itawatawahola na ebe howahowana na iꞌalamaꞌiꞌita na havena itawatawahola na hinage ebe nigele yaiya aidiyena iyanuwanuwayababa laugagayo teina vehabana, neta inamwanamwa alili. 38 Eeta ebe yaiya itawahola neta inamwanamwa, na ebe nigele iyatawahola neta inamwanamwa alili.

39 Na ebe yaiya waihiu tawatawaholana na mwanena baidana himiyamiya na ebe towaho imwalowoi, waihiune howahowana na itawaholauyo. Na neta ana lowoinana na Yaubada ana tauyemidi towahone ehebo baidana hitawahola. 40 Na hesi yanuwatuwui ebeha waihiune ibom imiyamiya, na havena itawatawaholauyo, neta inamwanamwa alili, nuwana Yaubada aluꞌaluwana yana nuwatuwu teina dova.

Copyright information for `KUD