Acts 20

Paulo yana taꞌiꞌili Masedoniya yo Gilisi aidiyai

Walo iꞌovi, na Paulo taumulitao iyogaedima na iꞌabiye wahiyaladi, yo iꞌawa yauwedo, na ilau Masedoniya. Na Masedoniya tupwanao aidiyai, iꞌabiye wahiyaladi yana taꞌiꞌili aidiyai, na mulitai Gilisi ainai imamahalavane. Tenemai waiꞌena tonuga imiyamiya na muhamuhana wagaena iꞌadau Siliya vehabana, na tupwana walo ibenalei ebeha Yudeyaone hiloiloina vehabana habi abiꞌavivinina, eeta yana amwaha ibui na Masedoniya holanaena ilau gwaipilene. Pilosi natuna yehana Sopata Beliya towahona yo Tesalonaika hitau bwau, Alisitako yo Sikanidosi na Debi towahona yehana Gayosi yo Timoti yo Tikiko yo Tilopimo Esiya tupwanaena, teina hiya maudoidi Paulo baidanao hilalaune. Hibom teina hilau mugai wagaena ta Tilowasi ainai hihaꞌwahaꞌwa. Na ai Pilipai ainai amiyamiya ana higa pwalawa aꞌavana aiꞌaina apaihowai na mulitai agelu, na ahubena 5 holadiyai asagesagena, na mulitai aluwu Tilowasi, na ama geluwo alobaidi na ahubena 7 amiyamiya.

Paulo yana paihowa Tilowasi ainai

Tapwalolo ainai amiya ahaigai yo aꞌaiꞌai Bada abanuwatuwu avivinina avai, na Paulo iꞌaubabada tomowa aidiyai. Iꞌaubabadane neta ilau ta boniyai gamwagamwana ivai wuwuna ebeha mata iꞌahubena na ilau. Na vada ana hae dova vada tonuga adi hae ainai amwalae, na lampa bagibagilidi agabudi. Na hevali ehebo yehana Yutikosi vada ana awaꞌeda ana heva ainai imiya, na mehena iꞌenoꞌeno, na Paulo howola iꞌauꞌaubabada na Yutikosinane iꞌeno iꞌiwahi, ya ibeꞌu dobi baleꞌuwai, eeta hiꞌaitulu hiꞌavalai na hiꞌabihini, na hesi bada imwalowoiꞌo. 10 Na Paulo iꞌaitulu ta ainai ipwagogo na iꞌatuhapwali, na aidiyai iwalo, ‘Havena amꞌateꞌatehawawali wuwuna yawahina imiyamiya’. 11 Eeta Paulo imwalaeuyo na beledi iꞌaiyauya aidiyai, na iniulidi hibom yadi bodao aidiyai, na hiꞌai ta baidadiyao hiꞌauꞌaubabada ana higa iꞌahubena, na hitowolo ta hilaugabaidi. 12 Na hevalinane hiꞌavalaihini mayawahina ta mayadi nuwadaumwali hilalaune.

Tilowasi ainaena aꞌadau Molita vehabana

13 Amugai alau wagai na aꞌuꞌe ta atata iꞌiline Asosi ainai na ebeha tenem ainai Paulo adoꞌoi, wuwuna iwalo alimaiyai iwalo, ‘Wagaena amlau na yau aeguwena yalau.’

14 Haugana Asosi ainai na ilobaigai ta igelu, na alalaune Mitilini ainai. 15 Tenem ainaena na agegeluyowa atau ahubena Kiyo bwanabwanana vahilinaena alalaune. Iꞌahubenama ta Samo ainai aduna, na iꞌahubenauyo ta agegeyoꞌawane Melito ainai adudunane. 16 Paulo bada iwaloꞌo alimaiyai ebeha Epeso alaugabaei, na havena ahubena agabagabaei Esiya tupwanao aidiyai, wuwuna nuwanuwana ilau mwayamwayau ebe howahowana Yelusalem ilobai Penitikosi aiꞌaina ana ahubena ainai.

Paulo yana walovelau Epeso aidiyai

17 Eeta Melito ainaena na walo ivetamalei ta ilalaune Epeso ainai tauyemidiwo yadi taumugaiwo hihaꞌwahaꞌwaidi. 18 Haugana himahalava ta Paulo iwalo aidiyai, iwalo, ‘Omiu amhanahanapui yagu mumuga haugana tamiyamiya baidaguwao, Esiya ainai yagu laoma mugai ainaena na ana higa wau teina. 19 Neta Bada vehabana yapaipaihowa mayagu nuwadobi yo mayagu dou yo hinage muya yalobaidi ahubena ehebo ehebo aidiyai Yudeya yadi loinaena. 20 Na nigele ehebo hava Bada wasana namwanamwana ana walomahalava yayanuwavi, na hesi maudoina yaveꞌitagomiu yami tapwalolo aidiyai, yo yami vada ehebo ehebo aidiyai. 21 Na yagu veꞌita alimiyai dova Yudeya alimiyai na hinage omiu vali tomowao dova, maudoimiu yaguguyaꞌo alimiyai ta yami mumuga yababana aidiyena amnuwabuiꞌo Yaubada ainai na Bada Yeisu amyemidiyei.

22 Ta ainaena Aluꞌaluwa Veꞌahihi yana loinaena yalau Yelusalem, na nigele yayahanapui hava mata imahalava aliguwai. 23 Na hesi dalava ehebo ehebo aidiyai Aluꞌaluwa Veꞌahihi iwalowalo mahalava aliguwai ebeha howola abo Yelusalem ainai pai yo muyamuya yalobaidi. 24 Na nigele yawahigu vehabana yayanuwanuwatuwu na yayanuwavi yo yayaꞌauhi. Na hesi yagu amwaha yo yagu paihowane Bada Yeisu imomohegauwa vehabana yanuwanuwatuwu na ebeha yaveꞌovi, neta veꞌiꞌila ana walomahalava wasa namwanamwana vehabana Yaubada ainaena.

25 Haugana baidamiu tamiyamiya Yaubada yana Abaloina vehabana yaguguya na yalau yo yalaoma. Na wau yahanapuiyaꞌo ebeha mata nigele manigu amyaꞌitauyoi. 26 Ainaena teina hauga yawalo mahalava alimiyai ebeha Yaubada yana loinao maudoidi bada yamohe gomiuꞌo, nigele teya yayadawani alimiyai. Eeta ebe teya alimiyena iꞌwadalele neta nigele yau agu veꞌewa. 28 Na hesi taumugaiwone omiu ambom amꞌita aviviniuyoigomiu na yami sipiwone amꞌita avivinidi, wuwuna Aluꞌaluwa Veꞌahihi yami paihowa imohegomiu ta Yaubada yana boda amꞌita avivinidi, wuwuna yada Bada Yeisu ꞌwahinanaena igimwalaigitaꞌo. 29 Yahanahanapui hinage yagu lautuluhanai mata tauveꞌita yababadi, dova edewa manimanini, hilaoma na sipi tupwadi hiveyababadi. 30 Na omiu howola alimiyena tomowa hitowolo na hiveꞌita oyaꞌoyama alimiyai yo tupwana taumulitao hiniulidi hibom yadi bodao aidiyai. 31 Ainaena amꞌita avivinidi yo hinage yagu guguya amnuwatuwu avivini, neta bolimai tonuga holadiyai nigele yayaꞌaiyawasi, ahubena yo boniyai aidiyai, mamehelinogu yaguguguguya ehebo ehebo alimiyai.

32 ‘Na wau Yaubada nimanai ta yana veꞌiꞌila walona ainai yamwauwigomiu, iya mata iꞌabiye wahiyalagomiu. Natunao masemaseleda vehabada na awanamwanamwa imwauwi taꞌimiyamiya mata imohegomiu. 33 Haugana yau baidamiu tamiyamiya, nigele teya yaiya yana mane yo yana aleꞌo namwanamwadi yayavenuwadi. 34 Na hesi amhanapuiyaꞌo ebeha teina nimaguwena agu yo yagu tobwatobwa yalobalobaidi, na hinage augeluwo yahaguhaguidi. 35 Yagu mumuga ainaena yaveꞌitagomiu ebeha ilowoinanegita na ita yada paihowaena tautapitapiya tahaguidi. Dova hinage Bada Yeisu yana walo amnuwatuwui, iwalo, “Tavai mohilei, yaliyayana ihabulu, na aiyauya yaliyayana imwalaꞌi iꞌalili”.’

36 Paulo yana walo iꞌovi na aetutulina iꞌatuwomalei babada baidanao na hiꞌawaꞌawanoi Yaubada ainai. 37 Na maudoidi Paulo hiꞌatuhapwali na hidouwi iꞌovi na hivelauwei. 38 Na hinuwayababa mwalaꞌina wuwuna iwalo aidiyai, ‘Mata nigele amyaꞌitayoigau’. Na hidobiyei wagai ta hivevegelune.

Copyright information for `KUD