Acts 21

Paulo yana lau Yelusalem ainai

Paulo baidamai ama geluwo avelauwedi, na aꞌuꞌe dumwadumwaluna Kosa bwanabwanana ainai. Iꞌahubenama ta aꞌuꞌeuyo Lodi ainai aluwu, na vali ahubena aluwu Patala ainai. Na Patala ainai waga alobai habi geyoꞌawa Pinisiya, ta waganane ainai agelu geyoꞌawa ta alalaune. Alaoma ta Saipilosi bwanabwanana aꞌita lawei na waga higwaipile ta alalaune tupwa yavana na adudunane Taya Siliya tupwanai. Waga ginauli idodoꞌoidi ebeha tenemai ihiwaꞌaituluwedi. Na tupwana Yeisu ana taumulitao alobaidi, ta baidamaiyao amiyamiya ahubena 7. Na Aluꞌaluwa Veꞌahihi yana nuwamaseleyena ama geluwone Paulo hiwalo auli, ‘Havena uhaehae Yelusalem.’ Ainaena yama ahubena hiꞌovi ta adobi wagai, na mamwanediyao yo manatudiyao hidobiyegai dalava yana abaꞌovi leꞌawai, aemai aꞌatuwomaledi na aꞌawaꞌawanoi Yaubada ainai. Na aꞌawa yauwedo, na agelu wagai, na hibom hilau gwaipilene dalavai.

Taya alaugabaei na aꞌadauyo, na Tolemaisi ainai aluwu, na aꞌaitulu ta taumulitao alobaidi na aꞌawa yauwedo, ta ahubena ehebo baidamaiyao amiyamiya. Iꞌahubenama na alau Sisaliya, ta Pilipi iya tauguguya hitau 7 aidiyena yana vadai aluwu, na amiyamiya baidamai. Na Pilipi natunao hitau vehopali waiwaihiudi, na hesi nigele hiyatawahola, hiya yadi paihowa neta Yaubada yana nuwatuwu hiwalowalo mahalavaedi tomowa aidiyai.

10 Ahubena tupwana amiyamiya, na ehebo tauwalo mahalava yehana Agabusi, Yudeyaena idobima. 11 Na alimaiyai ilaoma ta Paulo ana tulituli ivai, na aena yo nimana ipaipaiuyoidi, na iwalo, ‘Aluꞌaluwa Veꞌahihi iwalo teina dova, Yudeya tomowadiyao Yelusalem ainai mata teina tulituline taniwagana hipai, yo himohedi hiya taumiya ganamuli aidiyai.’

12 Ai na dalavanane ana taumiyaone walo teina abenalei, na Paulo aꞌawanoiyei, awalo havena uhaehae Yelusalem.’ 13 Na hesi yama walo igwaipile iwalo, ‘Hava ampaipaihowaine ta teina dova amdoudou na ategu amꞌabiꞌabiyemuya. Bada yatalamwegauꞌo na himwaugau vada paipaiyai yo hiꞌoiye mwalowoigau Yelusalem ainai Bada Yeisu vehabana.’ 14 Na aꞌauhi ahayai ta alaumwauwi ‘Inamwanamwa neta, hava Bada yana nuwatuwu dova ipaihowai.’

15 Ahubenaone hiꞌovi, na yama tobwatobwa aꞌatububuni, ta ahahaene Yelusalem. 16 Na tupwadi Yeisu ana taumulitao Sisaliya ainaena baidamaiyao alau, na hilawegaima Nesoni towaho Saipilosiyena yana vadai, iya Yeisu ana taumulita mugai teya, ebeha ainai amiyamiya.

Paulo na Yemesa yadi velaulobaloba

17 Bada Yelusalem ainai alaomaꞌo, na taumulitao hivelauwegai mayadi yaliyaya. 18 Na iꞌahubenama ta Paulo baidamai alau Yemesa yana vadai, na tenemai tauyemidiwo yadi taumugaiwo alobaidi. 19 Ta Paulo ivelauwedi, na Yaubada yana paihowa nigele Yudeya holadiyai vehabana iꞌauꞌaubabada aidiyai.

20 Na maudoidi hibenalei ta Yaubada hinoꞌowei, na hiwalo Paulo ainai, ‘Tahimai, uꞌita tausani viha boda bada Yeisu ainai hiyemidiꞌo, yo bagibagilidi tauyemidiwone Yudeya, yo Mosese yana loina howola himulimulitaei. 21 Na wasam hibenalei ebeha owa Yudeya vali tupwanao adi taumiya uveꞌiveꞌitadi yo ebeha Mosese yana loina hitaꞌwataꞌwataei, na uwalo aidiyai ebeha havena natudiyao towatowahodi hihapihapidi yo tubudiyao yadi mumuga havena himulimulitaei. 22 Na mata tomowa bodadi hibenalei ebeha bada ulaomaꞌo, ainaena hava mata tapaihowaine? 23 Yama nuwatuwu tenem dova, Towatowaho hitau vehopali yama boda ainaena bada Yaubada ainai hiwalo haeꞌo. 24 Teina tomowaone ulauvaidi ta amlau yo hiꞌabiye maseleuyoidi neta owa baidadi. Na uyemaiha ta ebe vahumiu hiꞌwahi vehuludi. Teina mumugane ainaena na mata tomowa vehabam hiꞌauꞌaubabada na hiꞌawa oyaꞌoyamaeuyowedi. Na mata hiwalo owa hinage Mosese yana loina umulimulitaei. 25 Na Yeisu ana tauyemidiwo hiya nigele Yudeya bada yadi leta avetamalenaꞌo, na ebeha hava dova tomowa hipwaopwaoliyedi vali abayemidiwo aidiyai havena hiꞌaiꞌaidi, na hinage lagulagu maꞌwahinadi yo gadodi hiꞌiꞌiꞌiꞌidi havena hiꞌaiꞌaidi, na hinage havena hipwanopwanoli.

26 Iꞌahubena na Paulo tomowaowa vehopali ilauvaidi ta baidanao hiꞌabiye maseleuyoidi. Na vada tapwalolo mwalaꞌina iluwui ta tomowa iwalo aulidi mata ahubena viha abiye maseleuyoidi iꞌovi na yadi abapwaoli hiꞌaiyauyanedi.

Paulo hiꞌabi avivini

27 Yadi ahubenao muhamuhana na 7 hiꞌovi, ainaena Yudeya hiya mwalona himiyamiya Esiya ainai, hilaoma Paulo hiꞌita vada tapwalolo mwalaꞌina holanai, na boda hiꞌoiye mwahalidi, ta Paulo hiꞌabi avivinine. 28 Na hiwuiwui hiwalo, ‘Ama geluwo omiu Yudeya amhaguigai. Teina iya towahone tupwa maudoina itaꞌiꞌiliyei na tomowa iveꞌiveꞌitadi iwalo Yudeya tomowadi Mosese yana loina yo teina vada tapwalolone havena hiꞌawaꞌawa abiyei. Na wau hinage nigele Yudeya ilauvaidi ta hiluwuma vada tapwalolo mwalaꞌina ainai ta teina tupwa haehaena hiyeyebiꞌine.’ 29 (Teina walowone hiwalowalowedi wuwuna Paulo na Tilopimo Epesowena hiꞌitaꞌitadi na hihae yo hidobi dalavane ainai. Na yadi nuwatuwu hiwalo Paulo Tilopimonane ilauvai ta hiluluwune vada tapwalolo mwalaꞌina alonai.)

30 Teina vehabana Yelusalem maudoidi himodiꞌini, ta hisagenama, na Paulo hiꞌabi avivini, ta vada tapwalolowena hiniuli mahalavaei, na awaꞌeda higuguduidine. 31 Tomowaone bodadi hiꞌaiꞌaipate ebeha Paulo hiꞌoiye mwalowoi ta walo hivetamalei Lomaone yadi tauꞌaleha adi tauloina ainai hiwalo Yelusalemaone maudoidi himamanini. 32 Ainaena ilau mwayamwayau na tauꞌalehao mayadi taumugaiwo ivaidi, na boda aidiyai hisagena aitulu. Na hauganane boda tauꞌalehao mayadi tauloina hilaolaoma hiꞌitadi, Paulo ana talai hilaumwauwi.

33 Eeta aleha ana tauloina idobima na Paulo iꞌabi avivini ta iloina na balavai pwawati bwau aidiyena hipai, na ipanivila boda aidiyai, iwalo, ‘Yaiya iya? Na hava ipapaihowaine?’ 34 Na boda hiyoga alinadi vagana yo vagana, ta aleha ana tauloina nigele howahowana na ibenaledi wui wahiwahiyala ainaina, eeta iloina ta ebeha tauꞌalehao yadi vadai hilawei. 35 Paulo hihaeyei neta vada ana amwaha ainai na hiꞌavalai wuwuna boda tuluhanaena hilaolaoma himodiꞌini alili ebeha hiꞌoiye mwalowoi. 36 Na hinage hiꞌavalai wuwuna tomowaone hiwuiwui hiwalo, ‘Taꞌoiye mwalowoi!’.

Paulo yana walo boda aidiyai

37 Muhamuhana hilauvaiyama vadai, na Paulo aleha ana tauloina iꞌawanoiyei, iwalo, ‘Howahowana walo ehebo alimwai yawalowei’.

Na tauloinane aluwana igavai, na iwalo, ‘Alina Gilisi uhanahanapui?
38 Yagu nuwatuwu owa Itipita towahona, mwalona ulaoma tauꞌoiye mwalowoi 4,000 iyoga ahaidi aleha vehabana, na umugaiyedi nuꞌula awawai.’

39 Na Paulo tauloina yana walo iyemaiha iwalo, ‘Nigele. Yau towaho Yudeyaena na Silisiya tupwanaei dalava yehana Tasisi ainai hilalabahigaune. Tenem dalavane Silisiya ihae alili na yau dalavane towahona. Yaꞌawa yauwedo mwalaꞌina alimwai na utalamwegau yo tomowa aidiyai yaꞌaubabada.’

40 Na ainaena italamwei na Paulo vada ana awaꞌeda ainai itowolo, na nimana iꞌavalaihini, ta hinobu, na maudoidi aidiyai aiꞌaubabada alina Hibulu ainaena.

Copyright information for `KUD