Acts 22

‘Tahiguwao yo tamaguwao, ambenabenali na mehemiyai yau vehabagu yagu walo yawalowei.’

Tomowaone hibenabenali na Paulo Yudeya alinadiyena iꞌauꞌaubabada eeta hinobo iliꞌilimani. ‘Yau towaho Yudeyaena. Na Silisiya dalavana yehana Tasisi ainai yatutubuine, na hesi teina Yelusalem ainai yamwalaꞌi ta yaseꞌulu, yagu tauveꞌita yehana Gameliyela, na iveꞌitagau tubudao yadi loina wahiwahiyalana ainaena. Na yaꞌaipate moiha ta Yaubada ainai yatalam wegau dova maudoimiu wau yami talam. Na yemidi vauvauna teina ana taumulitao yaveꞌalehaedi, na towatowaho yo waiwaihiu vada paipaiyai yamwauluwuwedi, na tupwadi yaꞌoiye mwalowoidi. Taupwaoli mwalaꞌina yo tauꞌaleha babadadiyao howahowana hava yawalowaloweine hiꞌawa moihaei. Hiya Yudeya tomowadiyao Damasiko ainai himiyamiya yadi leta hileledi ta abeha yalawedi. Eeta yalaulau tenemai ta Bada Yeisu ana taumulitao ebeha gulawa pwawapwawatiyena yapaipaidi yo yalawedi Yelusalem ainai ta hilauvetalaedi.

‘Ta mahana alaꞌalapwahiyai yalaulau, na Damasiko ainai ebeha yamahalava, na masele mwalaꞌina galewaena imahalavama, na imasele taꞌiꞌiliyegau. Eeta baleꞌuwai yabeꞌu, na alina ehebo yabenalei aliguwai, iwalo, “Saulo, Saulo, hava vehabana uꞌabiꞌabiye muyagaune?”.

‘“Na yapanivila, Bada, yaiya owa?”.

‘Na iwalo aliguwai, “Yau Yeisu Nasaletiyena, uꞌabiꞌabiye muyagaune”.
Hauga tenem ainai towatowahowone baidaguwao alaulau maselenane hiꞌiꞌitane, na hesi towahone iwalowalo laoma aliguwai ainona nigele hiyahanapui.

10 ‘Na yawalo, “Bada, hava yapaihowai?”.

‘Na iwalo aliguwai, “Utowolo, na Damasiko ainai ulau, na tenemai amloina ubenalei”.
11 Na masele yana wahiyalaena mehegu igibu, ainaena hiya baidaguwao alalauwa hiꞌabinimaigau, ta alalaune Damasiko ainai.

12 ‘Na Damasiko ainai ehebo towaho yehana Ananayasi, imiyamiya ibom Yaubada ana tauyemidi moiha, na Mosese yana loina ana taumulita, na Yudeya tupwana ana taumiyao hiꞌawa namwanamwaei. 13 Na Ananayasinane ilaoma vahaliguwai itowolo, na iwalo aliguwai, iwalo, “Tahigu Saulo, mehem imaseleuyo”, tenem ainai mehegu inamwanamwauyo, na towahonane yaꞌiꞌitane.

14 ‘Na iwalo aliguwai, “Tubudao yadi Yaubada ivesinuwaigo yo yana nuwatuwu uhanapui, yo Taudumwalune uꞌita, na alinana ubenalei. 15 Ibom vehabana uwalo mahalava, yo hinage hava uꞌitayaꞌo na ubenalenaꞌo vehabana tomowa maudoidi uwalo aulidi. 16 Na hava uhaꞌwahaꞌwaine? Utowolo na yehana uyogaei, na ainaena ubapitaiso, yo yam yababa iwuwa gabaedi.”

17 ‘Mulitai yalau gwaipile Yelusalem, na vada tapwalolo ainai yaꞌawaꞌawanoi, na dova yaꞌeno nivinivi. 18 Bada yaꞌita, iwalowalo aliguwai, iwalo, “Ulau mwayamwayau na Yelusalem ulaugabaei, wuwuna howola yam walowena vehabagu mata hisosomanaego?”.

19 ‘Na yawalo ainai, “Bada, hibom bada hihanapuigauꞌo ebeha yadi vada tapwalolo ehebo ehebo aidiyai amtauyemidiwo yatalatalaidi, yo vada paipaiyai yamwaumwauwidi. 20 Na hauganane yam tauwalo mahalava Sitiveni hiꞌoiye mwalowoi, yau hinage vahalinai yatowotowolo, na yadi paihowao aidiyai yatalam, na hinage tautalaiwone adi ꞌwamao yaꞌita avivinidi.”

21 ‘Eeta Bada iwalo aliguwai, “Teina ainaena mata yavetamalego na ulau dalava amwaha daodaowai nigele Yudeya aidiyai”.’

Paulo iwalo tauꞌaleha adi tauloina ainai

22 Tomowa hinobu na hibenabenali ana higa Paulo walowone teina iwalowedi, na hinage hivetuwuni na hiwuiwui alinadi mwalaꞌina ainaena hiwalo, ‘Taꞌoiye mwalowoi towaho teina nigele iyalowoinanaei ebeha imiyamiya’.

23 Na dova hiyogayoga, ta yadi modiꞌini vehabana adi luwuluwuwo higabagabaehinidi, na namonamo hinage higabagabaehinidi. 24 Na tauꞌaleha adi tauloina yana tauꞌalehao iloinaedi, iwalo, ‘Towaho teina amlau vadai, yo sapi bagibagilina ammohei, na ana higa iwalo mahalava hava yadi modiꞌini ainai vehabana’. 25 Na hilawei vadai, na hipai habisapina, na tauꞌalehao adi taumugai vahalinai itowolo, na Paulo taumugainane iwalo ainai, ‘Yau bada yave-Lomao, na nigele teya loina iyamiyamiya ta ebeha amsapigau, wuwuna nigele teya hava yagu lauhapuli amyalolobai lauvetala ainai’.

26 Eeta taumugaine Paulo yana walo ibenalei, ta ilau mwayamwayau ilau yadi aleha ana tauloina ainai, na ipanivilaei iwalo, ‘Hava ebeha upaihowai towahone ainai? Towaho teina iya Lomaena?’

27 Ta tauloinane ilaoma na Paulo iwalo ainai, ‘Uwalo moiha owa Loma towahone?’

Na Paulo iwalo, ‘Ehe, yau towaho Lomaena’.

28 Eeta tauloinane iwalo, ‘Yau nigele Loma natudi na hesi mane mwalaꞌina yamwauwi ta yaluluwune alodiyai’.

Na Paulo iwalo, ‘Yau Loma natudi wuwuna Tasisi ainai hilabahigaune.’.

29 Eeta tautalainaowa maiꞌehebo na hilaugabaeine. Na tauꞌaleha yadi tauloina iꞌitaꞌita ta imeheuhi moiha wuwuna loina idiꞌwai ta Paulo Loma towahona na iwalo ta aena yo nimana hipaipaidine.

Paulo yana lauvetala Yudeya yadi tauloina mehediyai

30 Tauꞌalehaone yadi tauloina inuwanuwatuwu mwalaꞌina ebeha ihanapui hava vehabana Yudeyaone Paulo hiveveꞌewaine. Eeta iꞌahubena na iwalo ta taupwaoliwo babadadiyao yo tauꞌulewahiwo maudoidi himiya ahai. Eena Paulo vada paipaiyai ivaivehulu ta ilawei yo mehediyai ivevetowolone.

Copyright information for `KUD