Acts 5

Ananayasi yo Sapaila

Towaho ehebo mamwanena yadi tanovi higimwalaei, na manena hivaiyama. Towahonane yehana Ananayasi na mwanenane Sapaila. Hitaubwaune hiloina ta tupwana mane hidawani, na ana tupwa Ananayasi ivaiyama tauyewasaone aidiyai, na iꞌoyama iwalo teina tanovi manena maudoina.

Eeta Pita iwalo auline, ‘Ananayasi hava vehabana Tomodulele nuwam ivai na tanovi ana maiha tupwana umwaudawanine? Neta yam oyama Aluꞌaluwa Veꞌahihi ainai. Mwalona nigele uyavegimwalaei, tanovine owa yam abaloina, hinage hauganane uvegimwalaei manena owa yam abaloina. Na hava vehabana atemwai unuwanuwatuwu dawani mane vehabana na uꞌoyama. Na yam oyama teina nigele alimaiyai yo tomowa aidiyai, na hesi Yaubada ainai.’

Pita yana walo teina Ananayasi ibenalei na ibeꞌu ta imwamwalowoine. Ainaena tomowa maudoidi wasane hibenalei na himeheuhi mwalaꞌina. Na hevahevali hilaoma ta tauna aleꞌowena hihuma na hiꞌavala mahalavaei ta magaiyai himwamwauwine.

Dova mahana hawahawagana tonuga hiꞌovi na mwanenane imahalava ta nigele iyahanapui hava imamahalavane. Na Pita ipanivilaei iwalo, ‘Sapaila, yami tanovine amvegimwalaeine, viha ana maiha amvavaine? Dova mwanem iwalo alimwai?’

Na Sapaila iwalo, ‘Ehe moiha, neta dova’.

Eeta Pita iwalo, ‘Vedova ta amtau bwau ebeha Bada Aluꞌaluwana amtowoi? Ubenalei, mwanemne ana taumagaiwone hiluluwuma na hiꞌavala mahalavaego hinage yam oyama vehabana.’

10 Mai ehebo na Sapaila ibeꞌu Pita aenai, ta imwamwalowoine na hevahevaliwone hiluwuma ta hiꞌita bada imwalowoiꞌo, ta hiꞌavalai na hilau himagaiyai mwanenane vahalinai.

11 Ainaena tauyemidi maudoidi himeheuhi mwalaꞌina na hinage yaiyadiwo wasanane hibebenaleine hinage himeheuhi.

Alaꞌalawowoli yo ilaꞌilala

12 Hinage boda ahiꞌahipudiyai Yeisu yana tauyewasao alaꞌalawowoli na ilaꞌilala bagibagilidi hiꞌabiye mahalavadi. Na tauyemidi maudoidi himiya ahaidi vada tapwalolo ainai, Solomoni yana tupwai.

13 Na boda maudoidi himeheuhi ta nigele hiyaluwu tauyemidi baidadiyao, na tomowa maudoidi tauyewasao hiveꞌahihiyedi na hinoꞌowedi mwalaꞌina. 14 Na hesi tauyemidiwone yadi boda imwalamwalaꞌi towatowaho yo waiwaihiu yaiyadiwo Bada hiyemidiyei neta hiluwuluwu. 15 Tauyewasao yadi paihowa aidiyena na tauꞌasiyebwao hilauvaidima ta amwahai gwalatau yo halabi aidiyai hiveveꞌenodine. Ebe Pita yana lau ainai, na mahana ihinali ta aluꞌaluwana italu tauꞌasiꞌasiyebwaone aidiyai mata hinamwanamwa. 16 Hinage dalavaone Yelusalem vahalinai adi taumiyao himiya ahaidima na yadi tauꞌasiyebwao yo tupwadi yaiyadiwo aluꞌaluwa yababadi hiꞌabiye asiyebwadi hivaidima ta maudoidi hiꞌabiye namwanamwadi.

Yeisu yana tauyewasao hiꞌabiye muyadi

17 Taupwaoliwo yadi babadao mwalaꞌidi yo Sadusiyao yadi boda baidadiyao himanini na hiꞌalomagigiliyedi. 18 Ainaena hitowolo na Yeisu yana tauyewasao hiꞌabi avivinidi na vada paipaiyai himwamwauwidine.

19 Na boniyaiyena Bada yana tausagenawasa vada paipai ana awaꞌeda ihoꞌe na ilauvaidi ta himamahalavane. 20 Na iwalo aidiyai, ‘Amlau vada tapwalolo ainai ta nemai amtowolo yo tomowa aidiyai walone yawahi namwanamwadi vehabadi amguguyaedi’.

21 Ainaena tausagenawasa yana walo hibenalei na iꞌahubena ta vada tapwalolo ainai hiluwu, na boda hiveꞌiveꞌitadi.

Taupwaoli mwalaꞌina yo maꞌana geluwo Isileliwone babadadiyao hiyogaedi yo hiya tauꞌulewahi himiya ahai, neta Isileliwone yadi boda mugamugaina. Na maudoidi hiyogaedima ta yadi taupaihowa vada paipaiyai tupwana hivetamaledi ta Yeisu yana tauyewasao hilauvaidima, na hilauvetala mehediyai.
22 Na hilau ta vada paipai aꞌavana hiꞌiꞌitane, na hiwuyoma hiwalo, 23 ‘Vada paipai guduguduna aꞌiꞌitane, na ana tauꞌita aviviniwone hitowotowolo awaꞌedane ainai, na hauganane awaꞌedane ahoꞌe alonane nigele teya tomowa ayaꞌita.’

24 Na vada tapwalolo ana tauꞌita avivini mwalaꞌidi yo taupwaoliwo mwalaꞌidi wasa hibenalei ta hiꞌatehawawali mwalaꞌina, hava mata imahalavane.

25 Ainaena ehebo towaho aidiyai ilaoma iwalo, ‘Tomowaone vada paipaiyai ammwamwauwidiwa, vada tapwalolo ainai hiveꞌiveꞌita boda aidiyai’.

26 Eeta vada paipai taniwagana yana hevali baidana hilau ta tauyewasaowa hilauvaidi ta hiwuwuyone. Na hesi nigele hiyatotoyaidi wuwuna himeheuhi hiwalo mata tomowa himodiꞌini na tauꞌita aviviniwone hiveꞌalagaimaidi. 27 Tauyewasaone hiluwuwedi ta tauꞌulewahiwo mehediyai hivetowolodi. Na taupwaoli yadi tauloina ipanivilaedi, iwalo, 28 ‘Waloꞌauhi wahiwahiyalana amohegomiuꞌo, awalo havena Yeisu yehanaena amveꞌiveꞌita boda aidiyai. Na amꞌitayaꞌo hava ampapaihowaine? Yami veꞌita amtaluye dabalala ta Yelusalem iꞌoiye mwau, na teina towahone yana mwalowoi vehabana ebeha amveꞌewaigai.’

29 Na Pita yo tauyewasao tupwadi hiwalo, ‘Ilowoinanegai na Yaubada yana walo amulitaei na havena tomowa yadi walo. 30 Walo moiha omiu Yeisu aiwa ainai amtutuye patu na ana higa imwalowoi, na tubudao yadi Yaubada Yeisu iꞌabiye towolouyoine, 31 na iꞌabihini nimatautuwanai imwamwauwine ta ibom Taumugaiyegita yo Taulivahigita, ta ebeha tanuwabui, na ainaena ita Isileliwone yada yababa inuwahamuidi. 32 Eeta ai ginauli teina vehabadi awalowalo mahalava na hesi Aluꞌaluwa Veꞌahihi ibom tauwalo mahalava, iya Yaubada yana aiyauya ana tauꞌawa abiwo alidai.’

Gameliyela yana walo

33 Na tauloinao Yeisu yana tauyewasao yadi walo teina hibenaledi, na adi modiꞌiꞌini moiha, na nuwanuwadi ta hiꞌoiye mwalowoidi. 34 Na ehebo aidiyena yehana Gameliyela ibom Palisi na loina ana tauveꞌita, na maꞌana veꞌahihi tauꞌulewahiwo bodadi aidiyai, itowolo na iloina ta ebeha Yeisu yana tauyewasao himahalavaedi hauga ubwaꞌubwana ainai. 35 Ainaena mulitai iwalo tauloinao aidiyai, ‘Omiu Isileli ee, amꞌita avivinigomiu na havena amloiloina wahiyala teina tomowaone aidiyai. 36 Amnuwatuwu avivini haugana mwalona Tudesi imahalava ebeha ibom taumugai vagana ehebo, na tomowa adi bagibagili dova 400 hiluwu yana boda ainai, na hesi Tudesinane hiꞌoiye mwalowoi, na ana taumulitao hitaubudebudeyanaedi, na yadi boda iꞌoꞌovine.

37 ‘Na mulitai tomowa vahilina haugana ainai, ehebo hinage towaho Galiliyena itowolo mahalava yehana Yudasa na tomowa tupwadi iniulidi na himumulitaeine. Iya hinage tomowa tupwadi hiꞌoiye mwalowoi na ana taumulitaone hiloloꞌuhagwaline.

38 ‘Ainaena teina hauga yawalo alimiyai, ebeha havena hava amloiloina towatowaho tenem vehabadi. Ebe adi loina nuwana yadi paihowa teina tomowa aidiyena imahalava, howola abo hitapiya. 39 Na hesi ebe yadi loina Yaubada ainaena imahalava, nigele howahowamiu na amꞌauhidi, wuwuna mata dova ta Yaubada amveꞌalehaei.’

40 Eeta Gameliyeli yana loina himulitaei, na tauyewasao hiyogaedima aidiyai, na hisapidi, na hiwalo, ‘Havena Yeisu yehanaena amꞌauꞌaubabada tomowa aidiyai’.

41 Na tauꞌulewahiwo hilaugabaidi, yo hilau hibom yadi boda aidiyai mayadi yaliyaya, wuwuna howahowana muyamuya hilobaidi Yeisu yehanaena. 42 Ahubena ehebo ehebo aidiyai himiyamiya ahai vada tapwalolo mwalaꞌina holanai na hinage tomowa yadi vada aidiyai Yeisu ibom Besinana towahona wasana namwanamwana hiveꞌiveꞌitaei yo higuguguguyaei.

Copyright information for `KUD