Colossians 2

Nuwanuwagu amnuwamasele ebeha yau yapaipaihowa mwalaꞌina omiu vehabamiu yo hinage taumiya Laodisiya vehabadi, yo hinage hiya manigu nigele hiyaꞌita vehabadi. Ta ebe ainaena hibom velauwena hiꞌawa heliheliyam moiha maꞌadi lautowoi namwanamwana yo mayadi nuwamasele moiha. Ainaena hiyaliyaya mwalaꞌina, wuwuna bada nuwadi imaseleꞌo mwalona nuwatuwu dawadawanina vehabana, neta iya Besinana. Na Besinana ainai hanapu yo nuwamasele maudoina wasawasadi himiyamiya. Yawalowalo ebeha havena vali tomowa yadi walo amꞌamnana ainaena hiꞌoyaꞌoyamaegomiu. Teina hauga taugu imiyawahi alimiyena, na yagu nuwanuwatuwu alimiyai imiyamiya, na yayaliyaya yami miya namwanamwana yo yami yemidi wahiwahiyalana Besinana ainai vehabadi.

Besinana baidada

Eeta Besinana Yeisu yada Bada ainai amꞌatetalamꞌo, ainaena ibom taꞌi yana wahiyalaena amlaulau. Wuwuna Besinana yami yemidi ana wahuwahu, na yami yemidi ana abiyemwalaꞌi, yo ana abiyewahiyala, dova hiveveꞌitagomiune, ta vehabana amꞌawa yauwedo mwalaꞌina.

Havena teya yaiya iꞌoyaꞌoyamaegomiu tomowa yadi hanapu aidiyena, yo aluꞌaluwa yababadi yadi nuwatuwena wuwuna yadi nuwamaselene ginauli awaꞌawawa baleꞌuwena, na nigele Besinana ainaena.

Besinana ibom ainai Yaubada yana wahiyala yo hinage mumugana maudoina himiyamiya. 10 Na Besinana ainaena miya namwanamwa moihana bada amlobaiyaꞌo ta tausagenawasao yo aluꞌaluwa yababadi maudoidi iwahiyala gabaedi, na iloiloinaedi.

11 Na hinage Besinana ainaena yami veꞌiveꞌilala amlobaiyaꞌo ana ita dova hapi, nigele hapi ababwaꞌabwaꞌala ꞌwapina ainai, na hesi mumuga baleꞌu atemiyai itom gabaediꞌo. 12 Hinage Besinana baidamiu bapitaiso amvaiyaꞌo neta himagaiyegomiuꞌo, na Besinana baidamiu yami bapitaisowa ainaena amtowolouyoꞌo, wuwuna Yaubada yana wahiyala amyemidiyei neta Besinana mwalowoiyena iꞌabiye towoloyaꞌo.

13 Omiu mwalona nigele hapi amyavai, ta yami mumuga yababana ainai ammwalowoi moiha, na hesi Besinana baidada yawahi vauvauna Yaubada imohegitaꞌo na yada pwanoliwone inuwahamuidiꞌo.

14 Ada vagavaga ana loina vitaina bada itomgabaenaꞌo, na ana aiwa lagalagana ainai hitutuye patune vehabada. 15 Na hinage Tomodulele yo maꞌana geluwo maudoidi imwau aituluwedi, na ana aiwa lagalagana ainai adi hinimaya imwauwi yo iwahiyala gabaedi.

16 Nigele howahowana teya yaiya iꞌawaꞌawa yababaegomiu amiu bo ami bwahi bo yami guyau bo waiꞌena vauvauna ana haugai bo tapwalolo aidiyai, dova Yudeyaone. 17 Ginauliwone abaꞌita taꞌi, na hesi adi hanapu moiha Besinana ibom ainaena iꞌabiye maseledi.

18 Na havena yaiya teya iꞌawaꞌawa yabababaegomiu wuwuna omiu nigele amyatapwatapwalolo mayami nuwadobi tausagenawasa aidiyai. Tomowadine yadi nuwamasele niviniviyena vehabana hinuwahaehae baleꞌu ana nuwatuwu aidiyena. 19 Na hesi Besinana nigele hiyaꞌabi avivini, ibom uluꞌuluda, na ita Besinana taunao ehebo ehebo, na taunane ehebo taꞌi ainai tapaipaihowa yana namwanamwa vehabana, yo taunane imwalamwalaꞌi Yaubada yana paihowa ainaena.

Yawahi vauvauna Besinana ainaena

20 Mwalona ammwalowoiꞌo Besinana baidamiu, neta aluꞌaluwa yababadi yadi loina alimiyai bada iꞌoviꞌo, na hava vehabana howola ampaipaihowa dova baleꞌu yadi paihowa? Hava vehabana tomowa yadi veꞌitao 21 yo yadi loinao ammulimulitaedi, ebeha havena ginauli laulaugagayodi amꞌabiꞌabitowoidi yo amlaulautowoidi?

22 Teina ginauli sawasawalidi na ebe tayepaihowadi mata hiꞌovi. Wuwuna tomowa yadi nuwatuwuwena yo yadi veꞌita aidiyena hilalaomane. 23 Teina loinaone adi ita aꞌava dova hanapu moiha, na adi taumulitao himumuga mayadi nuwadobi, yo hinage taudi hilaugagayowedi, na hesi loinadine nigele teya yadi wahiyala, ainaena taudi yana nuwatuwu dawadawanidi iloiloinaedi.

Copyright information for `KUD