Ephesians 4

Boda ehebo

Yau Bada yana taupaihowa paipaina, yagu nuwatuwu ebeha yami mumugao hinamwanamwa ta dova iya iyogaegomiu yana mumuga. Na mayami nuwadobi, yo mayami atetalam, yo mayami alamaꞌiꞌita, na ehebo ehebo amvelauyoigomiu, yo amnuwatuwu avivini ami geluwo aidiyai. Na amꞌaipate wahiyala, ta ebe Aluꞌaluwa Veꞌahihi iꞌuinigomiu, ta mayami nuwadaumwali ammiya yaliyaya.

Moiha ita bada ehebo, Aluꞌaluwa Veꞌahihi hinage ehebo taꞌi, ta iyogaegita omiu yo ai, na tanuwanuwatuwu ada livahi ehebo aꞌava hauga ilalaoma vehabana. Yada Bada hinage ehebo taꞌi, yada yemidi ehebo taꞌi, yada bapitaiso hinage ehebo taꞌi. Tamada Yaubada ehebo taꞌi, iya ginauli maudoidi ewadiyai, na hinage alidai imiyamiya. Na Besinana yana wasawasa ainaena ada yau iꞌaiyauya. Teina vehabana Buki Veꞌahihi yana walo, iwalo:

“Haugana ihae ewai ana alehao iwahiyala gabaedi, na tomowa iꞌaiyauyanei adiyau.”
Walo teina ebeha “ihae galewai”, na vedova? Nigele iyabom iyahae na hesi iꞌaitulu baleꞌu holaꞌalilinai. 10 Na iya tauꞌaitulune ihae ta galewa ihae gabaei ewai, ainaena iya tupwa maudoidi aidiyai imiyamiya na iloiloina.

11 Na yana aiyauyane teina dova, ebeha tupwadi tomowa tauyewasao, na tupwadi tauwalo mahalava na tupwadi tauguguya na tupwadi taumugai na tupwadi tauveꞌita. 12 Na maudoida yada paihowa ehebo ehebo neta yana boda ada hagu vehabana na ebeha tawahiyala, Besinana bodana yana mwalaꞌi vehabana. 13 Na maudoida tayemidi ovi, na hinage Yaubada Natuna tahanapui mayada mumuga hunadi, dova Besinana yana mumuga hunana, na namwanamwana maudoina.

14 Teina ainaena heda mumugana alidaena talaugabaidi, wuwuna mwalona yada hanapu tapitapiyana ainai veꞌita vagadi yo vagadi hiꞌabiꞌabiye nuꞌuvigita, neta tupwadi tauꞌoyama yadi veꞌita amꞌamnadi yo yababadi aidiyena. 15 Na hesi ilowoinanegita na velauwena tawalowalo moiha, eeta yada mumuga maudoidi himwalaꞌi uluꞌuluda Besinana yana mumuga dova. 16 Wuwuna ita Besinana taunao, na yau vagadi yo vagadi imohegita ebeha ta tubweuyoidi yo tavehaguhaguyoigita velauwena na tawahiwahiyala.

Mumuga miyamiyana na mumuga vauvauna

17 Teina hinage Bada yehanaena yaguguya alimiyai ebeha yami mumuga taumiya ganamuli dova amlaumwauwi, wuwuna yadi nuwatuwu awaꞌawawa aidiyena. 18 Yadi hanapu higuguyou, na nigele Yaubada yawahina aidiyai iyamiyamiya, eeta yadi uluꞌulu yaiya aidiyena bada talinadi ituiꞌo. 19 Ainaena bada hiyababa aliliꞌo, ta hitalamwedi mumuga meheꞌayo aidiyai, na mumuga biꞌibiꞌidi maudoidi nuwadi ivai.

20 Na omiu Besinana yana mumuga bada amhanapuiyaꞌo ebeha vagana. 21 Wuwuna mwalona amwaha moiha ambenalenaꞌo ta Yeisu vehabana hiveꞌitagomiu.

22 Ainaena mumuga miyamiyana amtaꞌwataꞌwataedi, neta paihowadine mwalona ampaipaihowaidi, hauganane nuwadawaniwo hiꞌabiꞌabiye yababagomiu moiha, 23 na hesi howahowana yami nuwatuwuwo yo atemiu hivauvauyo. 24 Ta ainaena mumuga vauvauna amvai, Yaubada yana mumuga dova, wuwuna iya atedai mumuga dumwadumwaluna yo masemaselena imwauwiyaꞌo.

25 Ainaena oyama amtaꞌwataꞌwataei na maudoimiu amwalowalo dumwalu ehebo ehebo alimiyai, wuwuna maudoida Besinana tauna yaunao. 26 Na ebe ammodiꞌini, havena ammumuga yababa, na hesi amtowoi na amnuwadaumwali mwayamwayau. 27 Havena Tomodulele yana hawahawaga ammohemohei ta ivetauloina alimiyai. 28 Tauꞌaivavali ilowoinanedi na hilaumwau, na hesi ginauli namwanamwadi nimadiyena hipaihowaidi, ta paihowanane ana maiha ainaena hagu himohemohedi tauwewelohe aidiyai.

29 Havena hinage teya walo yababana amꞌataꞌataidi, na hesi walo namwanamwa aꞌavadi tomowa adi hagu vehabana, hava hauga ehebo ehebo ana lowoinana vehabana amꞌauꞌaubabada, ta ainaena yaiyadiwo hiya hibenalegomiu yami aubabadaena mata hagu hilobai. 30 Havena Aluꞌaluwa Veꞌahihi nuwana amꞌabiꞌabiye yababa, wuwuna Aluꞌaluwa Veꞌahihinane dova veꞌiveꞌilala alidai, ebeha howola abo ada abiye vauvau talobai.

31 Na hinage yababaone teina dova amtaꞌwataꞌwataedi: walo abelena, modiꞌini, awapaꞌipaꞌiꞌi, manini, awayabayababa, na hinage walo hinahinali, 32 Hesi amvehaguhaguyoigomiu, yo amnuwahegoya ta ami geluwo yadi yababa amnuwahamuidi ehebo ehebo ainai, dova Yaubada yami yababao Besinana ainaena inuwahamuidiꞌo.

Copyright information for `KUD