Ephesians 5

Yaubada yana velauwena bada iꞌawa natunaegomiuꞌo, ainaena iya yana mumugane amveꞌaoꞌaonaei. Hinage amvelavelauyoigomiu dova Besinana yana velaune, ta italamweuyoi na ivetaupwaoli Yaubada ainai ita vehabada ta imwamwalowoine dova pwaoli panena Yaubada ibenalei ebeha namwanamwana.

Omiu Yaubada ana tauyemidiwo, ainaena ilowoinanegomiu na pwanoli yo meheꞌayo yo wasawasa ana nuwalele amlaugabaidi, na havena vehabadi hava teya amwalowalowei. Hinage havena mumuga biꞌibiꞌidi amꞌataꞌataidi yo walo awaꞌawawa amꞌataꞌataidi, yo walo talawahi wuwuna walodine nigele adi lowoinana holamiyai, na hesi yami walowena Yaubada amwalo vetuvehaeyei.

Moiha, tauyababa nigele howahowana hiluwu Besinana yo Yaubada yadi abaloina ainai, dova hiya taupwanoli yo taumeheꞌayo yo tauꞌaiduma, wuwuna tobwatobwa ana nuwalele ainona teina, ebeha yada yemidi tamwauwi tobwatobwa aidiyai, na nigele Yaubada ainai.

Masele vehabana

Mumuga teina vehabadi Yaubada loina ana tauhoꞌewo imodiꞌiniyedi, eeta havena teya yaiya yana walo awaꞌawawaena iꞌoyaꞌoyamaegomiu. Na hinage havena loina ana tauhoꞌewo baidamiyao amꞌawaꞌawa auꞌaugelu. Wuwuna omiu guguyou mwalona ainaena bada amgeyoꞌawamaꞌo Bada yana masele ainai, eeta masele mumugadi ampaipaihowaidi. Ta mumugaone namwanamwadi yo dumwaludi yo moihadi himahamahalava masele ainaena.

10 Na hinage hava yada Badane nuwanuwana amtowoi ta amhanapuidi na ampaihowaidi. 11 Na guguyou ana paihowa awaꞌawawa aidiyena amdena, ta amveꞌitadi ebeha yababadi. 12 Moiha taꞌi abahinimaya, ebe hiya yadi paihowa dawadawanidi vehabadi taꞌauꞌaubabada. 13 Na masele ana taupaihowa mata yababao iꞌabiye mahalavadi. 14 Wuwuna masele ginauli biꞌibiꞌidi mata iꞌabiye mahalavadi ta ainodi tahanapuidi. Teina vehabana na hiꞌauꞌaubabada na hiwalo:

“Owa tauꞌenoꞌeno, mwalowoiyena utowolo
ta Besinana maselena imaseleigo.”
15 Ilowoinanegomiu na yami mumuga amꞌita iliꞌilimanidi na havena ampaipaihowa awaꞌawawa, na hesi amhanapui iliꞌilimani. 16 Havena yami hawahawaga amgabagabaei, wuwuna teina taꞌi hauga yababa alilina. 17 Ainaena havena amyauyaule, na hesi nuwamiu imasele, hava Yaubada dova yana nuwatuwu vehabamiu.

18 Havena weꞌaha wahiwahiyalana ainaena amnumanuma yauyaule, neta ginauli abasilahe, na hesi Aluꞌaluwa Veꞌahihi iꞌoiye mwaugomiu. 19 Na amwaliwali maꞌami geluwo, wali tapwalolo, yo Sam walinao, yo hinage walibui aidiyena, mayami yaliyaya atemiyena amwali yada Bada ainai. 20 Na hauga maudoina amꞌawaꞌawa yauwedo ginauli maudoidi vehabadi, yada Bada Yeisu Besinana yehanaena Tamada Yaubada ainai.

Hiya tawatawaholadi adi loina

21 Yami veꞌahihi Besinana ainai dova hinage omiu ambom amveꞌahihiyuyowegomiu. 22 Omiu waiwaihiu tawatawaholamiu mwanemiyao yadi walo amveꞌahihiyedi, dova yami veꞌahihi Besinana ainai. 23 Wuwuna waihiu ana taumugai neta mwanena, dova Besinana ita yana boda ada taumugai na ada Taulivahi, na ita dova tauna yaunao. 24 Ainaena ita Besinana yana boda ta tamulitaei, dova hinage waiwaihiu mwanediyao yadi nuwatuwu himulimulitaedi.

25 Tautawahola towatowaho ilowoinanegomiu na mwanemiyao amvelauwedi, dova Besinana yana boda ivelauwegita, eeta iya italamyowei ta imwalowoi vehabada. 26 Ada abiye masele vehabana, neta yada yababa ana abaꞌuwa weꞌahana yana walo ainaena. 27 Ainaena ita mata iꞌita lobaigita yana boda namanamalina, na nigele ebeha biꞌi bo hava yababana alidai, na hesi maudoina bada namwanamwana, na vauvauna.

28 Neta dova towatowaho ilowoinanegomiu na mwanemiyao amvelauwedi, omiu taumiu dova. Wuwuna ebe yaiya mwanena ivelauwei, neta ibom bada ivelauyowenaꞌo.

29 Wuwuna nigele teya hinage tomowa ibom tauna ainai iyaveꞌaleha, na hesi iꞌita avivini na ana aiꞌai imohei tauna ana hagu vehabana, dova Besinana yana boda ita iꞌita avivinigita. 30 Eeta ita iya tauna yaunao. 31 Yaubada yana Buki iwalowei:

“Towaho tamana yo hinana ilaugabaidi na mamwanena himiya ehebo, dova tau ehebo taꞌi.”
32 Walo teina dova walo vegevegedi dawadawanina, na ana hanapu neta Besinana yo tauyemidiwo vehabada. 33 Eeta ilowoinanegomiu na ehebo ehebo mwanena ivelauwei ibom dova, na waihiu tawatawaholana howahowana mwanena iveꞌahihiyei.

Copyright information for `KUD