Hebrews 11

Yemidi vehabana

Yada yemidi ainaena ta nuwatuwu avivini ebeha yada nuwanuwatuwuhae ginauli nigele tayaꞌitadi mata taꞌitadi. Tubudao mwalona tanuwatuwu avivinidi hiya yadi yemidiyena Yaubada iꞌawa namwanamwaedi. Ita hinage yada yemidi ainaena tahanahanapui ebeha Yaubada yana walo ainaena baleꞌu maudoina iꞌaꞌabiye maseledine, neta ginauliwowa nigele tayaꞌitadiwa aidiyena ginauli maudoina taꞌitaꞌitadi iꞌaꞌabiye maseledine.

Na Abeli hinage mayana yemidi ipwaoli Yaubada ainai, Abeli yana pwaoli Keni yana pwaoli inamwanamwa gabaei, na Yaubada iyaliyaya Abeli yana pwaoli vehabana, ta iꞌawa dumwaluwei. Abeli bada imwalowoiꞌo na hesi yana yemidi ainaena iveꞌiveꞌita alidai.

Inoke hinage yana yemidiyena nigele iyamwalowoi na hesi mayawahina Yaubada ivai galewai na tomowa nigele hiyalobai, ta Yaubada iwalo mahalava mugai ebeha, Inoke iya vehabana iyaliyaya.

Moiha, ebe nigele tayayemidi Yaubada ainai, nigele mata vehabada iyayaliyaya. Wuwuna ebe nuwanuwada na Yaubada ainai tahululau, tayemidi mugai ebeha Yaubada imiyamiya ta yada yemidiyena ana taumulitao ita iyemaihagita.

Nowa hinage Yaubada iveꞌita hava mata imahalava aidiyai, eeta Nowa imeheuhi, na yana yemidiyena waga mwalaꞌina iꞌabi ta ainaena iya mayana huhuwo ihahaloidine. Na yana lauꞌabi ainaena iveꞌitaei neta iya towaho dumwadumwaluna Yaubada mehenai na tomowa maudoidi hiya tauyababao.

Abelaham hinage yana yemidiyena Yaubada yana yoga imulitae ta yana dalava ilaugabaei na yana dalava vauvauna vali tupwa ibehaei, eeta itowolo ilau na nigele iyahanapui aiteya tupwa ainai ilaulaune. Na hinage yana yemidiyena dalava walowalo yemidinawa ainai manatunao Aisake yo Yakobo himimiyane, dova taumana na yadi vada lagulagu ꞌwapina ainaena hiꞌaꞌabidine, dalavane Yaubada iwalowalo yemidiyeiwa ebeha Abelaham ainai ivedalava, na mulitai tubunao hinage yadi dalava. 10 Na Abelaham inuwatuwuiyaꞌo ebeha dalava mata yaiyaina ainai iluwu, neta Yaubada yana nuwatuwuwena iyemasele na dalavane mata nigele iyasawali.

11 Abelaham mwanena yehana Sela hinage ivemala aiꞌaihaleꞌo na yana yemidiyena tauna iwahiyala ta ihihiumane, wuwuna Yaubada yana waloyemidiwa iyemidiyei moiha.

12 Moiha, Abelaham bada ivetautaubadaꞌo ta muhamuhana imwalowoi, na hesi boda mwalaꞌina iyadayada ainaena adi bagibagili dova utuiwone galewai, na hinage dova namonamo leꞌawai adi bagibagili.

13 Teina tauyemidiwone mayadi yemidi na hesi himwalowoiꞌo ainaena waloyemidiwone ainodi nigele hiyalobaidi na hesi amwaha daodaowena hiꞌitayamaꞌo na hiꞌawa yauwedo vehabana, na hinage hibom hiꞌawa taumanaedi dova taumanao tupwa teina baleꞌu ainai.

14 Moiha, ebe taꞌawa taumanaegita, neta bada tawalo mahalavaꞌo ebeha yada dalava moiha tabehabeha. 15 Na babada mugamugaidi yadi dalavao hilaugabaidi, na ebe nuwanuwadi na hilau gwaipile, mata amwaꞌamwaha hibeha na hilau gwaipile, 16 na hesi nigele hiyalau gwaipile, wuwuna nuwanuwadi dalavane namwanamwa gaugauna neta galewai. Ainaena Yaubada nigele iyahinimaya na hesi iya yadi Yaubada moiha, ta yadi dalava bada iꞌatububuniyaꞌo.

17 Abelaham hinage mayana yemidi hauganane abatowoi ilobai Yaubada ainaena ebeha natu mohimohilina Aisake ipwaoliyei Yaubada ainai. Mwalona Yaubada yana waloyemidiwo imohei Abelaham ainai, 18 ta iwalo, ‘Howola Aisake ainaena yam boda imahalava’. Na Abelaham natunane italamwei ta ebeha iꞌoiye mwalowoi, 19 wuwuna Abelaham ihanapuiyaꞌo Yaubada howahowana taumwalowoiwo iꞌabiye towolodi, ainaena abaꞌita bada ta natunane mwalowoiyena iyemaiha.

20 Aisake hinage yana yemidiyena natunaone Yakobo yo Iso iwalo yemidiyedi yadi abanamwanamwa hauga ilalaoma vehabana.

21 Yakobo hinage haugana habi mwalowoi yana digona ihagui ta itowolo ta Yaubada ainai ipwagogo, na yana yemidiyena Yosepa natunao bwau yadi abanamwanamwa mulitai vehabana iwalo mahalavaeine.

22 Yosepa hinage ana bolimai yana abaꞌovi ainai yana yemidiyena iwalo mahalava Isileliwo yadi mahalava Itipita ainaena na iwalo aulimugaiyedi ana mwau magaiyai vehabana.

23 Mosese haugana hilabahi, tamana yo hinana yadi yemidiyena himwaudawani waiꞌena tonuga holanai, wuwuna gamane ana ita namwanamwa gaugauna, na hinage tauwasawasa Pelo yana loina yaiyaina nigele hiyameheuhei.

24 Mosese hinage haugana ivetowaho, yana yemidiyena nigele nuwanuwana na tomowa hiwalo, “Mosese iya Pelo tubuna”, wuwuna Pelo natuna waihiuna Mosese ivai iꞌita avivini ta iꞌawa natunaei. 25 Eena Mosese nigele nuwanuwana, ta hauga ahuꞌahubalina ainai iyaliyaliyaya mumuga yababana vehabana, na hesi nuwanuwana ebeha Yaubada yana tomowao baidanao himiyavitai. 26 Na nigele nuwana wasawasa baleꞌu Itipita holanai na hesi muya Besinana vehabana ivesinuwaenaꞌo, wuwuna ihanapuiyaꞌo howola abo maiha namwanamwana ilobai. 27 Ainaena yana yemidiyena Itipita itauvehulu na nigele tauwasawasa Pelo yana modiꞌini iyameheuhei na hesi iꞌatepatu wuwuna iꞌitayaꞌo Yaubada mehenai imiyamiya, ta iꞌalamaꞌiꞌita ta Yaubada nigele mehenaena iyaꞌita na hesi yana yemidiyena iꞌiꞌitane. 28 Na hinage yana yemidiyena Buidiꞌwa guyauna hipapaihowaine na ꞌwahina ainaena yadi vadao hiꞌoihiulidine, ebeha havena tautuwao adi tauꞌoiye mwalowoi aidiyai iluwuluwu na iꞌoiꞌoiye mwalowoidi.

29 Bodadine yadi yemidiyena niꞌu hawahawawalina higeyoꞌawai dova toputopu leleyaina ainaena hilalaune, na Itipitaone himulitaedi ebeha hinage higeyo awa ta nigele howahowadi, na maudoidi hihahanenene.

30 Na hinage haugana Isileliwo dalava Yeliko hitaꞌiꞌiliyei mabodadi ahubena 7 aidiyai, yadi yemidi ainaena dalavanane ana abwalu mwalaꞌina iguli ta hiluluwune. 31 Eeta dalava taniwagadiyaowa hiwunui veꞌovidi yadi awasewa vehabana. Na hesi waihiu yehana Lehabi iya mehemeheꞌayona nigele hiyaꞌoiye mwalowoi, wuwuna waihiunane mayana yemidi, hauganane mwalona Yosuwa yana tauꞌalehao bwau ivetamaledi dalavanane ainai hiluwu na Lehabinane ihahaguidine.

32 Na hava mata yawalo auligomiune tauyemidi bagibagilidi vehabadi? Neta Gidiyoni, Belaki, Samisoni, Yepita, Deivida, Samwela na hinage tauwalo mahalavao, nigele howahowada yehadi tavahiliveꞌovidi. 33 Hiya yadi yemidiyena hiwahiyala adi alehao aidiyena, na hinage yadi tomowao hiloina dumwadumwaluwedi na hinage Yaubada yana waloyemidi ainona hilobaidi, na hinage laiyoni manimaninidi awadi hiꞌabiye taludi, yo hinage 34 aiwa alahawahawawalidi mwalaꞌidi hibohoidi yo aleha elepadi mehedi hidena gabaedi ta yadi hauga tapiya ainai hiwahiyala, yo aleha ainai hiwahiyala alili, ta adi alehao hibagibagili alili hiheuheusili budeyanaedi. 35 Na tomowa tupwadi waiwaihiu hinage yadi mwadimwadiwo mwalowoiyena hitowolouyo. Tupwadi hinage tauyemidiwone adi alehaone aidiyena muya hilobaidi, ainaena hitowoidi ebeha hiꞌabiye gwaipiledima na yadi yemidi hilaumwau, ta hitowoi ahayaidi, wuwuna hiyemidi wahiyala ebeha howola abo mwalowoiyena hitowolouyo na yawahi namwanamwana hivai. 36 Tupwadi hinage adi alehao hiꞌabiꞌabitalawahiyedi na balavaiyena hitalatalaidi na hinage vada paipaiyai himwauluwuwedi na hipaipaidi. 37 Tupwadi hinage gaima mwalaꞌidi aidiyena hiveꞌalagaimaidi, na tupwadi hitomtom bwauwedi, na tupwadi elepa aleꞌaleha aidiyena hiꞌoiꞌoiye mwalowoidi, na tupwadi sipi yo gouti ꞌwapidi hilaulauliꞌwa ta mayadi wewelohe himiyamiya lalaꞌauhi. 38 Na hesi tauyemidiwone taumiya baleꞌu hinamwanamwa gabaedi ainaena nuꞌula awawai yo oya aidiyai hilowolowouhi, na hinage toputopu gudadi yo gaima gudadi aidiyai hiꞌenoꞌeno lalaꞌauhi. 39 Ta tauyemidiwowa auꞌaubabadadi namwanamwadi bada tabenalediꞌo na hesi Yaubada yana waloyemidi ainona moiha nigele hiyalobai, hiya yadi hauga ainai, 40 na hesi abanamwanamwa ita vehabada Yaubada iꞌaubabadaenaꞌo, ebeha hiya howola abo baidadao tamiya namwanamwa.

Copyright information for `KUD