Hebrews 12

Towolo wahiyala vehabana

Tauyemidiwo bagibagilidi himiya taꞌiꞌileyegita na hivinuvinunuigita na howahowada ginauli vitavitaidi alidaena taꞌabi vehuludi na ainaena tasagena wahiyala abasagenane ana amwaha ainai, na mumuga yababadi hiꞌabiꞌabi avivinigita taꞌabi gabaedi. Na Yeisu ainai tavinuvinunu mehedai. Wuwuna Yeisunane yada yemidi yana abavetuwuni na yana abaꞌovi. Haugana Yeisu baleꞌuwai imiyamiya ihanapuiyaꞌo howola mata abayaliyaya mwalaꞌina ilobai, eeta aiwa lagalagana ana muya iꞌalamaꞌiꞌitanei, ta hinimaya nigele iyadena gabaei ana higa ihahaene galewai ta Yaubada nimatautuwanai imimiyane.

Yeisu amnuwatuwui ebeha iꞌalamaꞌiꞌita mwalaꞌina tauyababao yadi aleha ainaena, eeta omiu hinage dova ebeha havena amhabuhabulolo nuwana amtapitapiya. Na haugana mumuga yababana amꞌalehaei yami miya vitai habuluna taꞌi na tomowa nigele hiyaꞌoiyemwalowoigomiu dova Yeisu. Nuwana guguyane amnuwapwanopwanowenaꞌo, guguyanane ainai iꞌawa natunaegomiu, iwalo,

‘Natugu, ebe haugana yada Bada mehem isabui neta habi abiyedumwalugo
teina vehabana unuwatuwu na havena utapitapiya
Wuwuna ebe yaiya Yaubada iꞌawa natunaei na ivelauwei
ilowoinanei na sapi ilobai yana pwanoli vehabadi na ainaena inamwanamwauyo.’
Ta ebe sapi amlobai Yaubada ainaena besiwa amꞌalamaꞌiꞌita ta dova tama maudoidi natudiyao hisapidi habi abiyedumwaludi. Ainaena Yaubada hinage maudoida isapisapigita, na ebe yaiya owa Yaubada nigele iyasapigo neta owa nigele natuna moiha, na hesi owa teya tamabudabuda. Amnuwatuwui hinage ebe tamadao baleꞌuwai hisapigita taveꞌahihiyedi, ainaena ilowoinanegita mwalaꞌina na aluꞌaluwada Tamadi galewai taveꞌahihiyei yo ebe yawahida namwanamwana imohegita. 10 Wuwuna tamadao baleꞌuwai hiya yadi nuwatuwu aidiyena hisapisapigita na hiꞌabiye dumwalugita hauga ahuꞌahubalina taꞌi vehabana, na Yaubada hesi isapisapigita ada hagu vehabana ta ebe iꞌabiye maselegita na tamumuga namwanamwa iya yana mumuga dova. 11 Haugana ada mehesabu ta veꞌalo mata nigele ta yayaliyaya wuwuna muya taveveꞌalone, na hesi hauga ilalaoma ainai mata aino namwanamwana talobai, neta mumuga dumwaluna yo nuwadaumwali. 12 Ainaena yami tapiya amtauvehulu na amwahiyala. 13 Na yami amwaha amꞌabiye dumwaludi, ta ebe peupeudi hilalau havena ainai hibeꞌubeꞌu na hesi aedi hinamwanamwa na hiya hinage hiwahiyala. 14 Amtowoi wahiyala na ammiya daumwali tomowa maudoidi baidamiyao, na hinage amtowoi na yami mumuga himasele maudoina, wuwuna ebe yaiya yana mumuga nigele iyamasele mata nigele Yaubada iyaꞌita. 15 Amꞌita avivinigomiu ta havena teya yaiya alimiyena Yaubada yana veꞌiꞌila ivehuvehulu awawai. Ainaena amꞌita aviviniuyoigomiu mata dova ta gamwagamwanimiyai tomowa tupwadi dova aino abeꞌabelena, wuwuna tomowa bagibagilidi iꞌabiꞌabiye beꞌudi.

16 Havena ampwanopwanoli yo hinage havena Yaubada yana atemuyamuya amtaꞌwataꞌwataei, dova Iso mwalona Yaubada yana waloyemidi iya vehabana na iꞌuneyei tahinane ainai, ana maiha aiꞌai ehebo mohimohili vehabana. 17 Tanuwatuwu avivini ebeha mulitai Iso waloyemidiwa inuwatuwui, ta vehabana idodoune, na nigele howahowana na ivaiyoi wuwuna bada tahina ivaiyaꞌo.

18 Teina taꞌi talaomaꞌo Yaubada ainai nigele dova mwalona Mosese yo Isileliwone baidanao hilau na lautowoi oya Sainai ainai hivaivai. Wuwuna aiwa alaꞌalaha wawalina yo guguyou badobadona yo hogahoga yo wowoli mwalaꞌina 19 yo yoguli alinana, na hinage tomowa alinana oyanane ainai, eeta Isileliwone himeheuhi mwalaꞌina, na hiꞌawaꞌawanoi ta ebeha havena alinane hibenabenaleuyoi. 20 Wuwuna loina hibebenaleine iꞌabiye meheuhidi ebeha, ‘Havena teya, hava oya teina ainai hiꞌabiꞌabitowoi, na ebe ehebo lagulagu ilaoma oyanane ainai, gaimaena hiꞌoiye mwalowoi taꞌi’. 21 Moiha, oyanane abameheuhi mwalaꞌina, ainaena Mosese iya hinage imeheuhi ta iꞌaubabada iwalo, ‘Yagu meheuhi ainaena yabatutuli’.

22 Na ita hesi bada talaomaꞌo Saiyoni oyana ainai, neta Yaubada iya mayawahina yana dalava, Yelusalem galewai, tausagenawasao bagibagili alilidi ainai himiyamiya na hiyaliyayaliyaya dova guyau ainai. 23 Eeta bada ta luwuꞌo Yaubada Natuna tautuwana yana boda alonai ta yehada galewai ilelediꞌo. Ainaena bada talaomaꞌo Yaubada taulauvetalaegita ainai, yo hinage ginauli maudoidi taulauvetalaedi. Na hiya aluꞌaluwadi Yaubada iꞌabiꞌabiye dumwaludi himiyamiya, 24 na hinage ta laomaꞌo Yeisu ainai, iya waloyemidi vauvauna ana taumohe na ꞌwahinana ana lauhiuhiuli ainaena ilivahigitaꞌo, ta nigele dova Abeli ꞌwahinana wuwuna neta abasilahe.

25 Eeta amꞌita avivinigomiu ta iya galewaena iwalowalone alidai havena alinana amtaꞌwataꞌwataei. Wuwuna mwalona tupwadi tomowa baleꞌuwai Mosese yana guguya hitaꞌwataꞌwataei, ta vitai hilolobaine. Na teina taꞌi Yaubada galewaena iguguguguya alidai, ainaena ebe alinana taꞌwataꞌwataei vitai mwalaꞌi alilina talobai.

26 Wuwuna alinana mwalona baleꞌu inuꞌuvi na teina bada iwalo yemidiꞌo ebeha, ‘Howola abo galewa yo baleꞌu hinage yanuꞌuvidi maiꞌehebo taꞌi’. 27 Teina dova iwawalone wuwuna ginauli iyeyemaselediwa ebeha inuꞌuvitowoidi ta ebe ginauli nigele hiyayaiyaine hibeꞌu na ginauli yaiyai aꞌavadi hitowolo vateyai. 28 Teina ada loina vauvauna ainai taluwuluwune, wahiwahiyalana na miyamiya vateyaina, ainaena ilowoinanegita na Yaubada ainai taꞌawa yauwedo na tatapwalolo hava dova yana nuwatuwu ana lowoinana, yo hinage taveꞌahihiyei mayada meheuhi, 29 wuwuna yada Yaubadane dova aiwa alaꞌalahina.

Copyright information for `KUD