Hebrews 13

Mumuga namwanamwana

Hauga bagibagilina amvelavelauyoigomiu ta dova tahimiyao amvelavelauwedine. Na hinage taumanao amyogaedi alimiyai, dova mwalona tupwana tomowa taumanao hiꞌita avivinidi na hesi taumanaone hiya tausagenawasao, na dalava taniwagadi nigele hiyahanapuidi. Na hinage ami geluwo amnuwatuwu avivinidi hiya vada paipaiyai himiyamiya, na amhaguidi dova omiu vada paipaiyai baidamiyao ammiyamiyane. Dova hinage ami geluwo hiya taumiyavitai amnuwatuwu avivinidi yo amhaguidi, wuwuna omiu tomowa taꞌi dova hiya! Maudoimiu tawahola amveꞌahihiyei na tautawahola maudoimiu havena ampwanopwanoli wuwuna taupwanoliwo yo tauꞌaihiganiwo howola abo Yaubada ilauvetalaedi. Havena tobwatobwa baleꞌuwai nuwamiu ivaivaidi na hesi amyaliyaya hava bada amlobalobai vehabana, na havena vali ginauli yo vali ginauli vehabadi amꞌaiꞌaipate, wuwuna Yaubada iwalo:

‘Mata nigele yayanuwanuwapwanopwanowego nuwana yalaulaugabaigo.’
Ainaena mayada atepatu moiha tawalo,

‘Bada iya agu tauhagu
eeta havena hava yamehemeheuhei,
nuwana ebe tomowa hipaipaihowa yababana aliguwai’.
Ami taumugaiwo amnuwatuwu avivinidi wuwuna mugai Yaubada wasana himohegomiuꞌo na hinage amnuwatuwui ebeha yadi yemidi ainona namwanamwana bada hilobaiyaꞌo, ainaena yadi yemidi amveꞌaoꞌaonaedi.

Yeisu Besinana mumugana mwalona ta wau ta hauga hilalaoma aidiyai mata nigele iyaꞌabibuibui. Ainaena havena veꞌita vagadi yo vagadi ambenabenaledi, wuwuna ateda bada hiwahiyalaꞌo Yaubada yana veꞌiꞌila ainaena na nigele hudi aidiyena. Hudi aiꞌai vehabana tomowa himulimulitaedi nigele howahowana hiꞌabi haguigita. 10 Na ita mayada abapwaoli, eeta vada veꞌahihi baleꞌuwai ana taupwaoliwo nigele howahowana yo hiꞌai abapwaoli ainai. 11 Moiha, yadi taupwaoliwo mwalaꞌidi lagulagu ꞌwahinadi hivaivaidima tupwa veꞌaveꞌahihi moiha holanai, na mumuga yababadi vehabadi hipwaopwaoli Yaubada ainai, na mulitai lagulaguwowa taudi higabu vehuludi dalava tuluhanai. 12 Ainaena Yeisu hinage dalava tuluhanai muya ilobai ta ebe ꞌwahinanaena iꞌabiye maselegita.

13 Ita hinage howahowana talau dalava tuluhanai neta Yeisu ainai, na abahinimaya talobai dova iya.

14 Wuwuna teina baleꞌuwai nigele teya yada dalava miyamiya vateyaina, ainaena ilowoinanegita na dalava miyamiyavateyaina tabehaei hauga ilalaoma vehabana.

15 Eeta Yeisu yana hagu ainaena hauga maudoina aidiyai Yaubada tawalowalo vetuvehaeyei. Teina yada pwaoli nonovana, ebe iya yehana taꞌawa mwalaꞌiyei.

16 Ehebo pwaoli hinage Yaubada nuwanuwana mwalaꞌina, neta tavelau tomowa aidiyai yo yada tobwatobwaena tahaguidi.

17 Yami taumugaiwo aidiyai amꞌawa abi na amtalamwegomiu yadi loinao aidiyai, wuwuna aluꞌaluwamiune hiꞌitaꞌita avivinidi, eeta ebe hauga ilalaoma yami mumuga vehabana hiwalo mahalava Yaubada ainai. Ilowoinanegomiu na amꞌaipate iliꞌilimani ta yami paihowa vehabadi hiyaliyayaigomiu na nigele ebeha hiꞌabiye hinimayagomiu, eeta mata hagu amlobai.

18 Nuwanuwamai hinage ai vehabamai amꞌawaꞌawanoi Yaubada ainai. Teina taꞌi anuwatuwuiyaꞌo ebeha yama mumuga ausaladi, ta nuwanuwamai mumuga namwanamwanane ainai atowolo vateyai. 19 Ainaena ateguwena yaꞌawaꞌawanoi alimiyai ta ebe yami awanoiyena yagu amwaha idumwalu na yalau gwaipile mwayamwayauwa alimiyai.

Awayauwedo

20 Yaubada miyadaumwali ana taumohe, na iya hinage yada Bada Yeisu mwalowoiyena iꞌabiye towolouyoine, na Yeisu yana tauyemidiwo ita ada tauꞌita avivini moiha, na iya ꞌwahinana ainaena ada waloyemidi namwanamwana na miyamiya vateyaina imohegita.

21 Yaubada howahowana ginauli maudoina namwanamwadi imohegomiu na aidiyena yana nuwatuwu maudoina ammulita iliꞌilimanidi ta Yeisu Besinana yana paihowaena Yaubada iꞌabiye namwanamwagomiu hava dova yana nuwatuwu na vehabamiu iyaliyaya. Ainaena Yeisu Besinana tawalo vetuvehaeyei, nigele yana abaꞌovi. Moiha.

22 Tahiguwao, yami leta teina bada ahuꞌahubalina na yaꞌawanoi alimiyai mayami alamaꞌiꞌita yagu guguya teina ambenalei.

23 Nuwanuwagu hinage ada gelu Timoti wasana ambenalei, wuwuna bada vada paipaiyene hilivahiyaꞌo, ainaena ebe imwayamwayau aliguwai, mata baidagu alaowa alimiyai.

24 Yama awayauwedo yavetamalenawa ami taumugaiwo yo tauyemidiwo maudoimiu alimiyai. Na Italiwone hinage yadi awayauwedo hivetamalenawa maudoimiu alimiyai.

25 Yaubada yana veꞌiꞌila maudoimiu imiya vahaligomiu. Moiha.

Copyright information for `KUD