Hebrews 5

Taupwaoliwo mwalaꞌidi Yaubada ivesinuwaediꞌo tomowa aidiyena ta imwauwidiꞌo na iya mehenai hipwaopwaoli ita tomowa yada mumuga yababa vehabadi. Ilowoinanei na yada taupwaoliwone hinuwanamwanamwa taunuwapwanopwanowo yo taulaupwanowo aidiyai, wuwuna taupwaoliwone hiya tomowa taꞌi mayadi tapiya. Eeta hiya yadi pwanoli vehabana na hinage tomowa bagibagilidi yadi pwanoliwo vehabadi hipwaopwaoli Yaubada ainai.

Nigele howahowana na teya yaiya yana nuwatuwuwena ivetaupwaoli, na hesi Yaubada yana yogaena, dova mugai Yaubada Eloni iyogaei ta ivetaupwaoline. Hinage Besinana nigele ibom iyaꞌabi hiniuyoi ta ivetaupwaoli, na Yaubada ivesinuwaei ta iwalo auli, iwalo:

“Owa natugu, wau taꞌi yaꞌawa natuguwegoꞌo.”
Na hinage yana walo bwauna iwalo, ‘Owa yamvetaupwaoli imiya vateyai dova Melikisedeki’.

Haugana Yeisu baleꞌuwai ivetomowa mohili ta imiyamiya mayana dou yo mamehelinona iꞌawaꞌawanoi Tamana ainai, ta nuwanuwana mwalowoiyena ihaloi. Na tamana yana awanoi ibenalei yana veꞌahihi vehabana. Yeisu iya Yaubada Natuna, na hesi muya ilobai ta yana alamaꞌiꞌitaena iꞌawa abi moiha. Ainaena yana mumuga maudoina dumwadumwaluna. Eeta ebe taꞌawa abi, livahi miyamiya vateyaina Yeisu ainaena mata talobai. 10 Wuwuna Yaubada Yeisu ivesinuwaei ta ivetaupwaoli mwalaꞌina dova Melikisedeki.

Havena Yaubada tataꞌwataꞌwataei

11 Ginauliwone teina vehabadi neta walodi hibagibagili alili himiyamiya. Nuwanuwagu yo yawalo mahalavaedi alimiyai, na nigele howahowana wuwuna amteibabaꞌo. 12 Hauga teina ilowoinanegomiu na vali tomowa aidiyai amveꞌitadi na nigele howahowamiu, wuwuna Yaubada wasana ana walomoiha nigele amyahanapui ainaena howola aveꞌiveꞌitagomiu. Omiu huhu aꞌava ilowoinanegomiu wuwuna aiꞌai yaiyaina nigele howahowamiu. 13 Eeta omiu dova hedaheda amwaha dumwadumwaluna nigele nuwamiu hiyamasele moiha, ainaena ami lowoinana ebe veꞌita hegohegoyadi aidiyena aveꞌai mugaiyegomiu. 14 Na ebe yaiyadiwo yadi nuwatuwuwo hihuna, hiya dova aiꞌai yaiyaina adi tauꞌaiwo, wuwuna nuwadi bada imaseleꞌo ainaena howahowadi hivesinuwa hava namwanamwana na hava yababana.

Copyright information for `KUD