James 1

Awayauwedo

Aꞌawa yauwedo omiu Yaubada yana tomowao huhu 12 aidiyena amlolouhagwaline na amlau ammiya taumana tupwa maudoina aidiyai. Teina yami leta yaleleyawa. Yau Yemesa, Yaubada yo yada Bada Yeisu Besinana yadi taupaihowa.

Yemidi yo hanapu

Tahiguwao, vitaidi amlobaidi vehabadi amyaliyaya, wuwuna tahanapui ebeha teina abatowoine yemidiyena tatowolo wahiyala. Hauga maudoina amtowolo wahiyala na ana higa amhuna iliꞌilimani ta Yaubada yana paihowa maudoina howahowamiu.

Na ebe yaiyadiwo omiu Yaubada ana hanapu moiha nigele alimiyai, Yaubada ainai amꞌawanoi ta alimiyai iꞌaiyauya. Wuwuna iya Tautalam na Tauꞌaiyauya moiha. Na amꞌawanoi mayami yemidi moiha na havena yami nuwatuwu bwau, wuwuna hiya mayadi nuwatuwubwau hiya dova bagodu hilasalasa niꞌu awawai, na yaumai ihivehiveyedi. Taunuwatuwu bwaubwau mata nigele mumuga teya hiyalobai yada Bada ainaena. Wuwuna yadi mumuga maudoina iveꞌitaei ebeha hiya taulauyabayababa.

Tauwasawasao na tauwewelohewo

Ebe ada gelu ehebo iwewelohe iyaliyaya wuwuna Yaubada bada iꞌabihiniyaꞌo.

10 Na hinage tauwasawasa ilowoinanedi yo hiyaliyaya ebe Yaubada imwauꞌaituluwedi, ta tomowa iveꞌitaei yana wasawasao dova awahi tayadi mata hisawali. 11 Wuwuna ebe mahana ihinali aidiyai mata yana wahiyalaena tayadine hiꞌwelai na hibeꞌu na hinage adi ita namwanamwadiwa isawali. Dova taꞌi tauwasawasaone howola mata yadi wasawasaone vehabadi hipaipaihowa na yadi mwalowoi nigele iyabweda.

Abatowoiwo

12 Ebe yaiya owa abatowoiwo aidiyai utowolo tamomohi, uyaliyaya vehabana, wuwuna mata ammaiha namwanamwana Yaubada ainaena ulobai. Neta yawahi miyamiyavateyaina. Teina Yaubada yana waloyemidi maudoida alidai, ebe tavelauwei.

13 Na yaiya ebe owa abatowoiwone ulobaidi, havena unuwanuwatuwu pwano, na uwalo ebeha ‘Yaubada itowotowoigau’. Nigele howahowana na Yaubada tomowa itowoi wuwuna paihowa yababadi Yaubada nigele iyaꞌawa namwanamwaei, 14 na hesi tabom yada nuwatuwu dawani aidiyena nuwatuwu yababadi iniuniuligita. 15 Na yada nuwatuwu dawaniwone aidiyena paihowa yababadi himahamahalava, na mulitai mwalowoi imahalava.

16 Yauwedowo tahiguwao, havena yami nuwatuwu ammwaumwau pwanolidi. 17 Eeta amnuwatuwu avivini ebeha velau namwanamwagaugauna yo hinage velau namwanamwadi moiha galewaena hiꞌaiꞌaituluma Yaubada ainaena, ibom taꞌi masele adi Tauꞌabiye mahalava na hinage nigele howahowana imwaugwaipiledi, dova abaꞌailogulogu hibuibuidi.

18 Na yana nuwatuwu ibom ainaena, na hinage yana walomoiha ainaena, iyemasele mugaiyegita ta ita yana yemaselewo maudoidi aidiyena tahae alili.

Walo ana benali na ana paihowa

19 Tahiguwao, howahowana na walo ambenalei iliꞌilimani, na havena waloveuyo yo modiꞌini aidiyai amwahiwahiyala. 20 Wuwuna tomowa yadi modiꞌini Yaubada yana amwaha dumwadumwaluna nigele iyalowoinanei. 21 Eeta yami mumuga yo yami paihowa yababadi amtauvehuludi, na amtalamwegomiu Yaubada ainai, na hinage Yaubada walowa atemiyai iꞌuꞌumaiwa amyemidiyei, na amꞌawa abiyei ta ebe ainaena livahi amlobai.

22 Na havena ambenabenali mohili, neta amꞌoꞌoyamaegomiu, na hesi ampaihowai hinage. 23 Wuwuna ebe benali aꞌavana na nigele ana paihowa neta dova towaho ehebo gelasi ainai manina iꞌitaꞌita, 24 na mulitai ilau, na hauga ahuꞌahubalina ainai maninawa ana itawa bada inuwapwanopwanowenaꞌo.

25 Na Yaubada yana loina dumwadumwaluna ainaena yada yababao aidiyena ilivahigita. Eeta ebe yaiya loinanane vehabana inuwanuwatuwui na ipaipaihowai, na nigele iyanuwanuwapwanopwanowei, iya towahonane yana paihowa maudoina yaliyaya aꞌava.

26 Na ebe teya towaho inuwahaehae ebeha iya tautapwalolo moiha, na nigele yana walo iyaꞌita avivini, yana tapwalolone ginauli awaꞌawawa. 27 Na hesi tapwalolo masemaselena yo dumwadumwaluna Yaubada Tamada mehenai teina ebeha hiya sinasinagehedi yo hiwahiwapewo yadi miya vitai ainai tahaguidi, na hinage havena mumuga baleꞌu ainaena taꞌabiꞌabiye biꞌidi.

Copyright information for `KUD