James 2

Havena tomowa adi ita vehabana tawahewahei

Tahiguwao, omiu yada Bada Yeisu Besinana namwanamwana ana tauyemidiwo havena yami vesinuwa ammwaumwauwi tauwasawasao aidiyai. Eeta ebe tomowa bwau hiluwu yami vada tapwalolo holanai, ehebo iya tauwasawasa ana aleꞌo namwanamwana na hinage ana pasa namwanamwadi, na bwaunane wewelohena ana aleꞌo biꞌibiꞌidi. Ta ebe bwauwone amiꞌitadi mata tauwasawasane amveꞌahihiyei na ainai amwalo, ‘Abamiya teina namwanamwanane ainai umiya’, na wewelohewa mata ainai amwalo, ‘Netai utowolo’ o ‘Umiya hevalai’. Na ebe yami vesinuwa teina dova, ana ita nigele namwanamwana, wuwuna nuwatuwunane nigele iyadumwalu.

Tahiguwao, yagu walo teina ambenaledi, neta ebeha Yaubada tauwewelohe baleꞌuwai ivesinuwaedi ta ebe yemidi ainaena hivewasawasa wuwuna Yaubada yana Abaloinane iwalo yemidiyenaꞌo ta ainai himahalava, ebe ibom hiyemidiyei. Na hesi tauwewelohewone nigele amyaveꞌahihiyedi. Na amnuwatuwui tauwasawasa yadi laulau, hiya hauga maudoina loina vitavitaina adiyena hiyemoyemodegomiu na lauvetala haugadi aidiyai hiveꞌewaigomiu.

Amnuwatuwui hinage ebeha yada Bada yehana imohegita na hiya hesi yehanane hiꞌawaꞌawa yababaei.

Na yada Bada yana loina mwalaꞌina Buki Veꞌahihi ainai iwalo, ‘Am geluwo uvelauwedi dova ubom amvelaune’. Teina mumuga namwanamwana. Na ebe tupwadi tomowa amveꞌahihiyedi na tupwadi tomowa nigele, neta bada loinanane amloꞌeyaꞌo na ambom yami mumuga amꞌabiye yababayaꞌo.

10 Ta ebe yaiya loina ehebo iloꞌe neta bada loina maudoina hinage iloꞌediꞌo. 11 Wuwuna loina maudoina adi taumohe ehebo mohimohili taꞌi na iwalo, ‘Havena meheganawali’, na hinage iwalo, ‘Havena lauwunu’. Na ebe nigele amyameheganawali, na hesi amlauwunu neta bada yana loina amloꞌeyaꞌo. 12 Ainaena yami walo yo yami paihowa amꞌita avivinidi, wuwuna Yaubada howola abo ivesinuwa yana loinaena, na yana loinane neta tomowa yawahida ada livahi vehabana.

13 Ebe yaiya ana gelu nigele iyaꞌatemuyamuyaei, Yaubada hinage towahonane mata nigele iyaꞌatemuyamuyaei. Eena ebe yaiya tauꞌatemuyamuya Yaubada yana lauvetala mata nigele iyameheuhei.

Yemidi paihowa baidana

14 Tahiguwao, hava ana namwanamwa ebe yaiya iwalo, ‘Yau yayemidiꞌo’, na nigele iyavehaguhagu, yana yemidine mata iveginauli awaꞌawawa na mata nigele hagu iyalobai.

15 Na ebe tanuwatuwui tahidao yo nuhudao vehabadi, hiya nigele adi aleꞌo yo hinage nigele adi, 16 na aidiyai tawalo velau tawalo, ‘Yauwedo ammiya namwanamwa na amꞌai iliꞌilimani’, na ebe nigele hagu tayamohemohedi, hava yada walone ana namwanamwa? 17 Teina dova yemidine ebe yemidi aꞌavana, na nigele paihowa baidana, yemidinane yemidi mwalomwalowoina.

18 Na ebe tupwadi tomowa hiwalo, ‘Owa mayam yemidi na yau mayagu paihowa’. Yau yagu maiha yawalo, ‘Yam yemidine nigele paihowa baidana? Na yau teina yagu paihowaena yagu yemidi yaveꞌitaei na owa mata vedova yam yemidine ana oleya uveꞌitaeine.’.

19 Owa uyemidi ebeha Yaubada ehebo, awa? Ehe neta ausala, eena unuwatuwu avivini ebeha Tomodulele maꞌana geluwo hiya hinage yadi yemidi dova, na hinage mayadi meheuhi. 20 Owa yauyaulem, Teina abaꞌita yamohego ebeha yemidi aꞌavana, na nigele paihowa, neta ginauli awaꞌawawa.

21 Abaꞌita ehebo teina, tubudawa Abelaham yana paihowa ainaena Yaubada iꞌawa namwanamwaei. Yana paihowane neta natuna Aisake italamwei ta ebeha ipwaoliyei Yaubada ainai. 22 Teina ainaena tahanapui ebeha Abelaham yana yemidi yo yana paihowa hipaipaihowa toyatoyawa, ainaena yana paihowaena yana yemidi moiha iꞌabiye mahalavaei. 23 Eeta Buki Veꞌahihi yana walowa imahalava iliꞌilimani iwalo, ‘Abelaham Yaubada iyemidiyei, eeta yana yemidiwa vehabana Yaubada iꞌawa dumwadumwaluwei’, yo iꞌawa augeluweine. 24 Ainaena tahanapui ebeha Yaubada iꞌawa dumwaluwegita yada paihowaena na nigele ebeha yada yemidi aꞌava ainaena.

25 Abaꞌita bwauna teina! Lehabi ibom mehemeheganawalina na yana paihowa namwanamwana ainaena Yaubada iꞌawa dumwaluwei, wuwuna Yosuwa yana tauyewasao hitau bwau ihaguidi, eeta vali amwahaena hilalaune.

26 Dova taꞌi ebe tauda nigele Aluꞌaluwana neta bada mwalomwalowoina, na ebe yemidi nigele paihowa baidana, yemidinane mwalomwalowoina.

Copyright information for `KUD