Luke 18

Hiwape ehebo yana awanoi tauloina ehebo ainai

Ehebo walo vegevegedi Yeisu imohedi ta ebeha havena awanoi ainaena hitapitapiya. Teina dova iwalo, ‘Ehebo dalava ainai tauloina ehebo mwalaꞌina imiyamiya, iya nigele Yaubada iyameheuhei na hinage tomowa nigele iyaveꞌahihiyedi. Na tupwanane ainai hinage ehebo hiwape imiyamiya, hauga bagibagilina hiwapenane imahamahalava tauloinane ainai na iꞌawaꞌawanoi hagu vehabana iwalo, “Taubada, agu aleha ainaena uvedumwalugau”.

‘Hauga ehebo ehebo dova yana paihowa na hesi tauloinane nigele nuwana ihagui. Na ehebo hauga ainai tauloinanane tauna isosomana na iya ibom ainai iwalo, “Badagi, Yaubada nigele yayameheuhei na hinage tomowa nigele yayaveꞌahihiyedi, na hesi hiwapene teina yana lau alaꞌalabilima aliguwai vehabana yavedumwalu ana aleha ainaena, mata dova ta agu tausosomana imwauwi”.’

Ainaena Yeisu hinage iwalo aulidi iwalo, ‘Taubada teina yana walo vehabana am nuwanuwatuwu walo moiha ibom towaho yababana na hesi hiwape ihagui. Hinage dova Yaubada yana tomowao vesivesinuwadi ihaguidi hauganane ebe hiꞌawaꞌawanoi hamahamadudu ainai ahubena yo boniyai aidiyai, na yana hagune mata dumwaluna ipaihowa aidiyai.

‘Na vedova omiu yami nuwatuwu ebe hauganane Yau Tomowa Moihagu yalau gwaipilema baleꞌuwai, viha tomowa mata mayadi yemidi yalobaidi hitowotowolo wahiyala?’

Palisi na takesi ana tauvai yadi awanoi

Tomowa tupwadi hinuwanuwatuwu ebeha hiya taudumwalu na vali tomowa nigele, eeta Yeisu iwalo vegevegediyedi teina dova, 10 iwalo, ‘Ehebo hauga ainai tomowa hitau bwau hiluwu vada tapwalolo mwalaꞌina ainai habi awanoi Yaubada ainai. Ehebo Palisi na ehebo takesi ana tauvai. 11 Palisiwa ibom itowololau lovai iꞌawaꞌawanoi iwalo, “Yaubada yo, yaꞌawa yauwedo alimwai wuwuna yau nigele dova augeluwo mumugadine wuwuna hiya hiꞌaiꞌaivavali, yo hiꞌoyaꞌoyama yo hipwanopwanoli, na yau nigele dova takesi ana tauvaine tenem. 12 Yau hesi wiki ehebo ehebo ahubena bwau yahudihudi, yo hinage yagu tobwatobwao aidiyena tupwadi yamohemohego.”

13 ‘Na hesi takesi ana tauvaine lovaena itowolo na mayana hinimaya nuwanuwana itutututu na ipwagogo na iꞌawaꞌawanoi iwalo, “Yaubada yo, bada uhanapuigauꞌo ebeha yau tauyababa ainaena uꞌatemuyamuyaegau!”.’

14 Eeta Yeisu aidiyai iwalo, ‘Moiha, towaho teina yana awanoine vehabana mata ana awanamwanamwa ilobai Yaubada ainaena, na hesi Palisine nigele. Wuwuna ebe yaiya iꞌabihiniuyoi mata hiꞌabiye talu, na ebe yaiya iꞌabiye taluyoi mata Yaubada iꞌabihini.’

Hedaheda Yeisu iwalo velauwedi

(Madiu 19:13-15; Maki 10:13-16)

15 Tupwadi tomowa natudiyao habuludi hilauvaidima ta ebe Yeisu iꞌabi towoidi, na ana taumulitaone hiꞌaꞌauhidine.

16 Na Yeisu iwalo lau aidiyai iwalo, ‘Hedaheda amtalamwedi ta aliguwai hilaoma. Hedaheda teina dova Yaubada yana Abaloina ilowonanaedi moiha. 17 Wuwuna ebe yaiyadiwo dova teina hedahedaone yadi yemidine, howahowana Yaubada yana Abaloina ainai hiluwu, na ebe nigele, mata nigele hiyaluwu.’

Tobwatobwa vehabana

(Madiu 19:16-30, Maki 10:17-31)

18 Yudeya yadi taumugai ehebo ilaoma na Yeisu ipanivilae, iwalo, ‘Taubada yahanahanapui ebeha owa tauveꞌita namwanamwana, ainaena hava yapaihowai ta ebe yawahi vateyai yalobai?’

19 Na Yeisu towahonane iwalo auli iwalo, ‘Vedova ta uꞌaꞌawa namwanamwaegau? Wuwuna nigele teya yaiya iyanamwanamwa, bada Yaubada ibom. 20 Na Yaubada yana loinao bada uhanapuidiꞌo, neta ebeha: Havena pwanoli, havena yemwalowoi, havena aivavali, havena veꞌewa oyaꞌoyama. Na hinage tamam yo hinam uveꞌahihiyedi.’

21 Na towahowa iwalo, ‘Yagu hauga heda ainaena ta wau loinaone teina yamulita iliꞌilimanidiꞌo’.

22 Yana walo teina dova Yeisu ibenalei, eeta iwalo, ‘Ehebo ginauli hinage nigele alimwai, neta yam tobwatobwa maudoina uvegimwalaedi na adi maihaone tauwewelohe aidiyai uꞌaiyauyaei, na ulaoma ta umulitaegau ta ebe howola abo yamtobwatobwa galewai ulobai’. 23 Walone teina towahonane ibenalei ta inuwayababa moiha wuwuna yana tobwatobwa imwalaꞌi alili.

24 Yana nuwavitaine bada Yeisu ihanapuiyaꞌo, eeta tomowa aidiyai iwalo, ‘Ebe yaiyadiwo hiya mayadi tobwatobwa mwalaꞌina yadi luwu Yaubada yana Abaloina ainai ivitai alili. 25 Moiha, kameli iya lagulagu mwalaꞌina, ta tupwana ivitai na nidili gudana ainaena iluwu, na hesi wasawasao yadi luwu Yaubada yana Abaloina ainai ivitai alili.’

26 Taumulitaowa Yeisu baidanao himiyamiyawa walonane hibenalei ta hipanivila hiwalo, ‘Ebe teina dova, yaiya yede howahowana na awanamwanamwane ilobai?’

27 Eeta aidiyai iwalo, ‘Hava tomowa aidiyai nigele howahowadi, mata Yaubada ainai ginaulinane malamalaidi’.

28 Ainaena Pita Yeisu ainai iwalo, ‘Taubada, ai mata vedova? Wuwuna bada yama dalavao alaugabaidiꞌo na amumulitaegone’.

29 Na Yeisu maudoidi iwalo aulidi iwalo, ‘Yawalo dumwalu alimiyai ebe yaiyadiwo omiu yami dalava yo mwanemiyao yo tahimiyao yo tamamiyao yo hinamiyao yo natumiyao amlaugabaidi na Yaubada yana Abaloina ainai amtalamwegomiu, 30 hauga teina ainai maiha mwalaꞌina amlobai, na hinage hauga ilalaoma ainai yawahi vateyai amvai’.

Yeisu yana mwalowoi iwalo mahalavaei

(Madiu 20:17-19; Maki 10:32-34)

31 Yeisu hitau 12 iyoga ahaidi ta iyemiya wahiyedi na aidiyai iwalo, ‘Teina hauga tahahae Yelusalem na ginauli maudoina tauwalo mahalavao mwalona hileleyaꞌo yau Tomowa Moihagu vehabagu muhamuhana himahalava ta amꞌitadi. 32 Mugai hivaigau nigele Yudeya aidiyai, na hiꞌabi talawahiyegau yo hiꞌabiye hinimayagau na hihowaigau, 33 yo hinage balavaiyena hipwediligau na abo hiꞌoiye mwalowoigau, na ahubena tonuga ainai mwalowoiyena yatowolouyo.’

34 Na ana taumulitaowa nigele teya yana walone ana nuwamasele aidiyai iyaluwu.

Yeisu ehebo taumehegibugibu iꞌabiye namwanamwa

(Madiu 20:29-34; Maki 10:46-52)

35 Yeisu Yeliko ainai imahalava na ehebo taumehegibugibu amwahai imiyamiya, na iꞌawaꞌawanoi mane yo tobwatobwa vehabadi. 36 Towahowa Yeisu mayana bodao alinadi ibenalei ta isupuna na iwalo, ‘Yaiyadiwo neta?’

37 Na hiwalo, ‘Yeisu towaho Nasaleti ilaolaomane’.

38 Na taumehegibugibunawa iyoga mwalaꞌi na iwalo, ‘Yeisu yo, owa Deivida yana huhu, uꞌatemuyamuyaegau!’.

39 Na tomowaowa himugai ta towahonane hiꞌauhi hiwalo, ‘Ulau mwau havena uyogayoga!’.

Na iyoga hamahamadudu iwalo, ‘Deivida tubuna yo, uꞌatemuyamuyaegau’.

40 Yeisu itowolo na iwalo aidiyai ta towahowa hiyogaenama. Na ilaoma ta ipanivila? iwalo, 41 ‘Hava nuwanuwam yapaihowai alimwai?’

Na iwalo, ‘Bada, nuwanuwagu ebeha mehegu hinamwanamwa?’

42 Na Yeisu iwalo, ‘Uvinunuyo wuwuna yam yemidi ilivahigoꞌo’.

43 Tenem ainai mehena himasele ta iꞌawa yauwedo Yaubada ainai na Yeisu imumulitaeine. Na bodaone hiꞌita, ta maudoidi Yaubada hinoꞌowei.

Copyright information for `KUD