Luke 19

Yeisu na Sakiusa

Yeisu Yeliko ainai iluwu ta dalavane holanaena ilaulau. Dalavane ainai ehebo takesi tauvai adi taumugai imiyamiya, yehana Sakiusa, ibom wasawasa ehebo. Na haugana Yeisu ilaulau, Sakiusa nuwanuwana na Yeisu iꞌita ebeha iya yaiya, na hesi nigele howahowana yo iꞌita, wuwuna ibom towaho ubwaꞌubwana taꞌi, na hinage boda mwalaꞌina. Ainaena itau mugai ta aiwa ehebo imwalaei, yehana sikamole, ta ebeha tenem ainaena Yeisu iꞌita, haugana ebe vahalinaena ilaulau.

Na haugana Yeisu ilaoma vahalinai, ilau taꞌai ta Sakiusawa iꞌiꞌitane, eeta iwalo auli iwalo, ‘Sakiusa, uꞌaitulu mwayamwayauma, wuwuna mata owa na yau yam vadai tamiyamiya’. Sakiusa mwayamwayauwena iꞌaitulu na mayana yaliyaya Yeisu baidana hivelobaloba.

Tenem ainai tomowa ginauli teina hiꞌitadi, na hiꞌulumiya hiwalo, ‘Vedova ta Yeisu iluluwune tauyababa yana vadai’.

Na Sakiusa itowolo ta Bada iwalo ainai iwalo, ‘Bada, wau mata ainai yagu tobwatobwa maudoina yatom bwauwi ta tupwa ehebo maudoina tauwewelohewo yamohedi. Yo hinage ebe yaiya ainaena mugai yaꞌaivavali yayemaiha maꞌana lauhepoi vehopali dova yamohei.’

Ainaena Yeisu iwalo auli, iwalo, ‘Teina vadane ainai livahi wau imahalavaꞌo, wuwuna towaho teina ibom ehebo Abelaham yana boda. 10 Moiha yau Tomowa Moihagu yalaoma taulaupwanopwano yabehaedi ta livahidi, towaho teina yalobaiyaꞌo dova.’

Walo vegevegedi mane vehabana

(Madiu 25:14-30)

11 Eeta Yelusalem ainai himahamahalava, na bodaone hinuwanuwatuwu ebeha Yaubada yana Abaloina muhamuhana ivetuwuni, ainaena walo vegevegedi teina imohedi, 12 iwalo, ‘Ehebo tauloina bada iꞌatububuniꞌo ta ilalau tupwa amwaha daodao ainai ta ebe nemai ivetauloina, na mulitai abo ilau gwaipilema, 13 yana taupaihowao iyogaidima na adi veguveguyai mane ehebo ehebo imohedi na iwalo, “Ami veguveguyai teina amyepaihowadi ta ana lauhepoi amlobaidi, ana higa yawuyouyoma!”.

14 ‘Na mulitai tauloinawa yana bodao tupwadi hitaꞌwataꞌwataei, nigele nuwadi ivetauloina, ainaena wasa hivetamalei, hiwalo, “Towaho neta nigele nuwanuwamai yo alimaiyai ivetauloina”.

15 ‘Na bada taꞌi ivevetauloinane, ta haugana ilau gwaipilema, na yana taupaihowaowa iyoga ahaidima ta ebeha nuwanuwana na ihanapui viha adi veguveguyaiwa aidiyena lauhepoi hilobaidiꞌo. 16 Ta ehebo towaho imugai ta yana taubada mehenai itowolo na iwalo auline, iwalo, “Yam mane ehebo mugai umomohegauwa teina ana lauhepoi hinage 10 yalolobaidine”.

17 ‘Eeta taubadawa iwalo, “Ausala owa tauꞌawa abi moiha, wuwuna ginauli habuluna na uꞌabiye mwalaꞌi ainaena am maiha yamohego, neta dalava 10 aidiyai uvetauloina”.

18 ‘Na towaho bwauna hinage ilaoma ta iwalo, “Taubada, yam manewa ehebo mugai umomohegauwa teina ana lauhepoi 5 yalolobaidine”.

19 ‘Ainaena ibom hinage iwalo auli, iwalo, “Dalava 5 aidiyai uvetauloina”.

20 ‘Na tonugadiwa hinage ilaoma ta iwalo, “Taubada, yam manewa teina, aleꞌo ainaena yahuma ta yamwau dawani iliꞌilimani. 21 Wuwuna yamatauhego owa towaho yaiyaim na yam mane uvaivai tomowa vagadi yadi paihowa aidiyena. Ainaena yam manewa teina uvaiuyoi.”

22 ‘Teina taupaihowane ainai iwalo, “Owa taupaihowa yababana. Walo hava awamwena hiꞌaiꞌaitulu mata aidiyena yaveꞌewaigo. Uhanapuiyaꞌo neta yau tomowa abiꞌabitauꞌwatagu. Hava nigele aliguwena yavaivai yo hava nigele yayaꞌumaꞌumai yavaivai 23 Ainaena hava ta yagu mane nigele banikai uyamwauwine? Eeta yagu laugwaipilema haugana ainai yagu mane maꞌana lauhepoi yayavaine!”

24 ‘Ainaena tupwadi tomowa vahalinai hitowotowolo iwalo aulidi, iwalo, “Yagu manene ainaena amvai na towahone ibom lauhepoi mwalaꞌina ilolobaine ammohei”.

25 “Na hiya hiwalo, “Taubada, havena amohemohei, wuwuna iya bada mane 10 ivaidiꞌo ta howahowana”.

26 ‘Na taubadawa aidiyai iwalo, “Bada taꞌi ammohei wuwuna ebe yaiya ana veguveguyai ilauhepoiyei, tupwana hinage mata ilobai, na hesi ebe yaiya nigele iyalauhepoiyei hava ainai imiyamiya mata ainaena hivai vehulu. 27 Eena teina hauga agu alehaowa hiya hitaꞌwataꞌwataegau ta ebeha nigele nuwanuwadi aidiyai yavetau loina, amvaidima ta meheguwai amꞌoiye mwalowoidi.” ’

Yeisu yana luwu Yelusalem

(Madiu 21:11; Yoni 12:12-19)

28 Yeisu yana walo teina iꞌovi na hihaehae Yelusalem vehabana, 29 na yadi lau ainai Bedipegi yo Betani vahalidiyai himahamahalava, neta Olibe oyana elauhanai, eena ana taumulitao bwau ivetamale mugaiyedi dalavadine aidiyai na iloinaedi, 30 iwalo, ‘Dalavane tenem mehedaine ainai ammugai ta mata ehebo lagulagu amꞌita, neta doniki yauyaubona, iya tomowa nigele hiyagelugelui, lagulagunane amlivahi ta amlawenama. 31 Na ebe yaiya iwalo, “Hava vehabana neta lagulagune amlivalivahine?” towahonane amwalo auli, amwalo, “Taubadane nuwanuwana”.’

32 Eeta hilau ta ginauli maudoina hilobaidi dova Yeisu iwawalowediwa. 33 Na haugana donikiwa hilivalivahi, ana taniwagane ipanivilaedi, iwalo, ‘Hava ta yagu lagulagune amlivalivahine?’

34 Ta hiwalo, ‘Bada nuwanuwana’.

35 Ta lagulaguwa hilauvai na hilalaweine Yeisu ainai, na adi aleꞌowena dagelana hiꞌoihamui, ta Yeisu ainai igelu taohani. 36 Ilaulau na tomowa bagibagilidi adi aleꞌowo amwahai hiveheyedi.

37 Na bada hilaomaꞌo Yelusalem vahalinai ta hiꞌaꞌaitulu Olibe amwahana ainai na ana taumulitaone bodadi mayadi yaliyaya Yaubada hiwalowalo vetuvehaeyei wuwuna bada yana paihowa wahiwahiyaladi hiꞌitadiꞌo, 38 hiwalo, ‘Owa Tauwasawasa, Bada yehanaena ulaoma Yaubada iꞌawa namwanamwaego!’ ‘Nuwadaumwali galewai na walo vetuvehae owa haehae alilim alimwai!’.

39 Ainaena Palisiwo tupwadi bodaone aidiyena Yeisu hiwalo auli, hiwalo, ‘Taubada am taumulitaone uwalo aidiyai ta hilaumwau’.

40 Na Yeisu iwalo, ‘Havena yalaulaugagayowedi, wuwuna ebe hiya hinobu mata hinage gaimaone hiwui’.

Yeisu idou Yelusalem vehabana

41 Yeisu imahamahalava Yelusalem vahalinai na dalavane mwalaꞌina iꞌita na nuwana iyababa ta idou, iwalo, 42 ‘Ebe wau teina nuwadaumwali amwahana uhanapui, na hesi wau mehemwai bada itauꞌaidawaniꞌo. 43 Hauga ilalaoma mata am alehao maꞌwapeyadi hiꞌaligwaigwaipileyego na tupwa maudoina ainai hiwutuꞌauꞌauhigo 44 yo higohaloꞌego baleꞌuwai. Na tomowa alomwai mata hiꞌabiye yababadi. Vada maudoidi mata hiꞌovi, na mata nigele gaima ehebo yawenai iyamiyamiya, wuwuna nigele uyaꞌita lobai haugana Yaubada ilalaowa tauhaguigo.’

Yeisu vada tapwalolowena iheusilidi

(Madiu 21:12-17; Maki 11:15-19; Yoni 2:13-22)

45 Yeisu iluwu vada tapwalolo holanai na tauvegimwalao iheusilidi, na iwalowedi, 46 iwalo, ‘Buki Veꞌahihi ainai Yaubada yana walo hileleyaꞌo iwalo:

“Yagu Vadane neta abaꞌawaꞌawanoi, na hesi omiu ambui ta ebeha yami abaꞌaivavali”.’
47 Na ahubena ehebo ehebo vada tapwalolonane ainai iveꞌiveꞌita, na taupwaoli mwalaꞌidi yo loina ana tauveꞌitao yo hinage taumugaiwo hiꞌaiꞌaipate ta ebe Yeisu hiꞌoiye mwalowoi, 48 na hesi nigele howahowadi, wuwuna Yeisu yana veꞌitao tomowa bagibagili alilina nuwadi ivaiyaꞌo.

Copyright information for `KUD