Luke 2

Yeisu yana tubui

(Madiu 1:15-25)

Yoni yana hauga heda ainai ehebo tauwasawasa mwalaꞌina yehana Sisa Ogusito imiyamiya, na yana loina imwauwi ta ebe dalava ehebo ehebo tomowanao yehadi hileledi. Loina teina ivetuwuni haugana Kwiliniyo yana hauga vetauloina Siliya ainai. Ainaena tomowa maudoidi hilau dalava tamadiyai na yehadi nemai hileledi.

Yosepa hinage Nasaletiyena itowolo neta Galili holanaena ta ilau Yudeya, Deivida yana dalava yehana Betelehem ainai wuwuna Yosepa iya Deivida yana huhu. Eena iya Meli ainai Yosepa hiwalo abiꞌabiyei baidana hilau ta ebe nemai yehadi hileledi, na Meli bada ihiumaꞌo. Haugana Betelehem ainai himiyamiya yana ahubena ilobaiya ta ilalabalabane. Na ilabalaba ta yana tautuwa towaho iꞌavalai na aleꞌo ainaena ihuma ta lagulagu yadi abaꞌai ainai imwamwauwine. Wuwuna vada taumana bada imwauꞌo, na nigele teya hinage tupwa vehabadi ta ainai hiꞌeno.

Sipi adi tauꞌita aviviniwo Yeisu hiboꞌeyei

Na tupwanane ainai Sipi adi tauꞌita aviviniwo masigiliyena hihilahilawa na yadi sipiwone hiꞌitaꞌita avivinidi, na Bada yana tausagenawasa iveꞌaluwagavaidima na masele pigapigabuna ainaena maudoidi himeheuhi. 10 Eeta tausagenawasane iwalo aulidi, iwalo, ‘Havena ammehemeheuhi, na hesi amyaliyaya, wuwuna wasa namwanamwana yavaiyama alimiyai na ainaena mata tomowa maudoina yadi abayaliyaya. 11 Wasanane teina, wau masigiline Deivida yana dalavai Taulivahiwa bada itubuiꞌo iya Bada Yaubada yana Besinana towahona. 12 Na ana abaꞌataiyede teina, iya gamanane aleꞌo ainaena hihuma na lagulagu yadi abaꞌai ainai iꞌenoꞌeno mata amlobai.’

13 Maiꞌehebo na tausagenawasa bagibagilidi himahalava, tausagenawasanane baidadi Yaubada hinoꞌonoꞌowei, 14 hiwalo, ‘Yaubada ewa aliliyai ta noꞌowei, na baleꞌuwai ana tauyemidiwo himiya daumwali’.

15 Iꞌovi na tausagenawasaowa hilau gwaipile galewai, na sipi adi tauꞌita aviviniwone hibom aidiyai hiwalo, ‘Betelehem ainai talau ta ginauliwa iꞌaubabadaeiwa hola taꞌita’.

16 Eeta himwayamwayau hilalaune, na Meli yo Yosepa na gamane lagulagu yadi abaꞌai ainai iꞌenoꞌeno hilolobaidine. 17 Hiꞌita iꞌovi na gamane tamana yo hinana hiwalo aulidi hava dova tausagenawasa yana walo aidiyai gamane vehabana. 18 Eena tupwadi tomowa wasanane hibenalei ta hiꞌaluwagavai moiha tauꞌitaꞌita sipiwone yadi aubabada vehabana. 19 Na Meli walo maudoina inuwatuwu avivinidi ta vehabadi inuwanuwatuwu behabeha. 20 Na tauꞌitaꞌita sipiwone hilau gwaipile na yadi walo vetuvehae ainaena Yaubada yehana hiꞌabiye mwalaꞌi, wuwuna tausagenawasane yana walomahalava aidiyai ana moiha hiꞌitayaꞌo.

Yeisu hilawei vada tapwaloloyai

21 Wiki ehebo iꞌovi, ta gamane yana veꞌiveꞌilala neta tauna hihapi na yehana himwauwi Yeisu, iya mwalona tausagenawasa Meli imomoheine haugana howola nigele iyahiuma.

22 Na mulitai Meli ana abiye masele ana ahubena ainai natunane ilawei Yelusalem habi moheina Bada ainai dova Mosese yana loina. 23 Yaubada yana loina teina dova hilele, iwalo, ‘Hedaheda tautuwa towatowahodi amtalamwedi Bada ainai’. 24 Na hinage yadi pwaoli Yaubada ainai hilawedi, dova yana loina imwauwi iwalo, ‘Yami pwaoli gabubu bwau bo natunatudi bwau’.

Simiyoni yana walo

25 Hauganane Yelusalem ainai ehebo taubada yehana Simiyoni imiyamiya. Ibom towaho namwanamwana, na hinage Yaubada iveꞌahihiyei mwalaꞌina na ihaꞌwahaꞌwa Isileliwone adi livahi vehabana. Towahonane Aluꞌaluwa Veꞌahihi ainai imiyamiya. 26 Na Aluꞌaluwa Veꞌahihi iveꞌita ebeha mata nigele iyamwalowoi ana higa Bada yana Besinana towahona iꞌita mugaiyei na abo imwalowoi. 27 Na Aluꞌaluwa Veꞌahihi ivenuwamwauwei, ta Simiyoni iluluwune vada tapwalolo mwalaꞌina ainai, na Yosepa yo Meli gamane Yeisu hiꞌavalaiyama vada tapwalolo mwalaꞌina ainai, ta hava dova Mosese yana loina hiꞌawa abiyei. 28 Simiyoni gamawa iꞌavalai ta Yaubada ainai iꞌaꞌawa yauwedo, iwalo:

29 ‘Yaubada yam waloyemidi aliguwai bada yalobaiyaꞌo, eeta teina taꞌi utalam ta mayagu yaliyaya yamwalowoi.
30 Wuwuna yam livahine tomowa maudoidi vehabadi uꞌabinonovaiyaꞌo,
31 teina ainaena umwamwau mahalavaeine bada meheguwena yaꞌitayaꞌo
32 ta hiya ganamuli yadi masele, na ai yam bodao Isileliwone yama wasawasa vehabana.’
33 Na tamana yo hinana hiꞌaluwagavai mwalaꞌina yana walowone natudine vehabana. 34 Iꞌovi na Simiyoni iwalo velauwedi, na iwalo Meli ainai, iwalo, ‘Uꞌita gamane teina, Yaubada ivesinuwaei mata howola abo Isileliwo bagibagilidi iꞌabiye beꞌudi na bagibagilidi iꞌabiye towolodi na iya mata hinage iyemala veꞌiveꞌilala tomowa aidiyai, na tupwadi hiꞌawa oyaꞌoyamaei, 35 eeta yadi nuwatuwu dawadawanidi imwau mahalavaedi. Na owa Meli mata yam nuwayababane dova elepa aleꞌaleha atem iwomali.’

Ana yana walo

36 Tenem ainai ehebo tauwalo mahalava waihiuna imiyamiya, yehana Ana, iya Panuweli natuna, na hinage Ase yana huhu ehebo. Waihiunane bada iveꞌaiꞌaihaleꞌo, na mugai itawahola ta mwamwanena himiyamiya dova bolimai 7. 37 Eena bada ihiwapeꞌo na imiyamiya bolimai 84 na hesi vada tapwalolo mwalaꞌina nigele iyalaulaugabai ahubena yo boniyai aidiyai, Yaubada iveꞌahihiyei na iꞌawaꞌawanoi yo ihudihudi. 38 Hauga tenem ainai waihiunane ilaoma na Yaubada ainai iꞌawa yauwedo, na gamanane vehabana iꞌaubabada, iwalo, ‘Gamane teina Yelusalem ada Taulivahiwa tahaꞌwahaꞌwaine’.

Yadi wuyo Nasaleti ainai

39 Eeta paihowa maudoina hiveꞌovidi hava dova Yaubada yana loina, na hilalau gwaipilene Galili, wuwuna hiya Nasaleti yadi dalava. 40 Na gamane imwalaꞌi mayana wahiyala, na mayana hanapu, wuwuna Yaubada gamanane ivelauwei mwalaꞌina.

Gama Yeisu tauveꞌitao baidanao hiꞌauꞌaubabada

41 Bolimai ehebo ehebo aidiyai Yeisu hinana yo tamana hihaehae Yelusalem, Buidiꞌwa guyauna vehabana. 42 Na haugana Yeisu ana bolimai 12 ilobai baidadi hihahaene guyaunane ainai. 43 Eeta guyaune iꞌovi na maudoidi hilaulau gwaipile yadi dalavai, na gamawa Yeisu Yelusalem ainai imiyamiya. Na tamana yo hinana nigele hiyahanapui, 44 na yadi nuwatuwu ebeha iya bodaone holadiyai. Ainaena hilaulau ta imasigili, na Yeisu hibehabehaei yadi bodaone yo adi geluwo aidiyai, 45 na nigele hiyalobai, ta hiwuyo Yelusalem hibehabehaei, 46 na hesi nigele hiyalobai ana higa ahubena tonuga hiꞌovi, abo hilolobaine vada tapwalolo mwalaꞌina holanai, Yudeya yadi tauveꞌita baidanao ibenabenali aidiyai yo ipanipanivilaedi. 47 Na yana maihao namwanamwadi yo dumwaludi hibenaledi, ainaena maudoidi hiꞌaluwagavai. 48 Na haugana tamana yo hinana hiꞌita, hiꞌaluwagavai mwalaꞌina eeta hinanane iwalo, ‘Natugu, hava vehabana teina dova upapaihowaine, ta mayama nuwayababa tamamne baidagu abehabehaego?’

49 Eeta Yeisu iwalo, ‘Hava vehabana ambehabehaegaune? Nigele amyahanapui neta Tamagu yana vadai yamiyamiya?’ 50 Na tamanane yo hinanane nigele nuwadine iyamasele yana walone vehabana.

51 Iꞌovi na baidanao hilau gwaipile Nasaleti, ta nemai yadi walowo imulitaedi. Na hesi hinanane ginauli teina vehabana inuwanuwatuwu mwalaꞌina. 52 Na Yeisu imwalamwalaꞌi mayana hanapu na Yaubada iyaliyaya mwalaꞌina yo tomowa hinage dova hiyaliyaya ainai.

Copyright information for `KUD