Luke 20

Yeisu ana loina vehabana

(Madiu 21:23-27; Maki 11:27-33)

Ehebo hauga ainai Yeisu iveꞌiveꞌita vada tapwalolo mwalaꞌina ainai, wasa namwanamwana iwalowalo mahalavaei tomowa aidiyai, na taupwaoliwo yo loina ana tauveꞌitao yo hinage babadao hilaoma ta Yeisu hipanivilaei hiwalo, ‘Yaiya towaho yana loinaena ta teina dova upaipaihowane?’

Ainaena Yeisu iwalo aidiyai, iwalo, ‘Mugai yapanivila alimiyai. Yaiya yana loinaena ta Yoni tauꞌabiye bapitaiso ipaipaihowane, Yaubada bo teya tomowa?’

Ainaena hibom hinuwanuwatuwu, hiwalo, ‘Yana walone mata vedova tayemaihane? Wuwuna ebe tawalo, “Yaubada ainaena”, mata iyemaiha iwalo, “Hava yede vehabana ta Yoni nigele amyayemidiyeine?” Na ebe tawalo, “Tomowa aidiyena”, mata bodaone gaimaena hitalaigita, wuwuna tomowa maudoina Yoni hiyemidiyei ebeha iya ehebo tauwalo mahalava.’

Eeta yana panivilawa nigele hiyayemaiha iliꞌilimani hiwalo, ‘Nigele ayahanapui’.

Ainaena Yeisu hinage iwalo, ‘Yau hinage havena alimiyai yawalowalo mahalava yaiya yana loinaena ta teina dova yapaipaihowane’.

Taubada yana oya ana taupaihowa walo vegevegedina

(Madiu 21:33-46; Maki 12:1-12)

Yeisu tomowadine iwalo vegevegediyedi, iwalo, ‘Ehebo towaho yana oya iꞌumai gologolowa aꞌava, na yana taupaihowao iloinaedi ta hiꞌita avivini, na ibom ilau hali tupwai ta nemai imiya daodao. 10 Na gigina ana hauga ainai taubadawa yana hevali ehebo ivetamalei ta ebe waini ainona tupwanawa ana tauꞌita aviviniwowa aidiyena ivaidima. Ilaulau ta nigele hiyamohei, na bada hisapi ta nimanima aꞌavana hivetamalei ta ilalau gwaipilene. 11 Eena taubadawa yana hevali bwauna ivetamalei aidiyai ta hitalai na hinage hiꞌabiye hinimaya na nimanimaꞌaꞌavana hivetamalei ta iwuwuyone. 12 Na hinage tonugana ivetamalei aidiyai yo hinage hitalai yeꞌiꞌiwahi na hiheusili mahalavaei oyaena.

13 ‘Ainaena oyawa taniwagana inuwanuwatuwu ta iwalo, “Hava hinage mata yapaihowaine? Nuwana yau taꞌi natugu moiha yavetamalei eeta ebe hiveꞌahihiyei wuwuna ibom natugu.”

14 ‘Na hesi haugana tauꞌita aviviniwowa taubadawa natunane hiꞌita ilaolaoma hibom hiꞌauꞌaubabada hiwalo, “Augeluwo, towahone tenem ilaolaomane, ibom taubadawa natuꞌeheꞌehebona taꞌi, ainaena mata taꞌoiye mwalowoi na ita oyane taloinaei”. 15 Eeta hiꞌabi avivini ta oyaena higabaei aituluwei maseleyai na nemai higohaye mwalowoine.

‘Hava mata taubadane yana tauꞌita aviviniwone aidiyai ipaihowaine?
16 Walo moiha taubadane mata ilaoma na tauꞌita aviviniwone iꞌoiye mwalowoidi ta ebe oyane ana tauꞌita avivini vagadi imohedi.’

Ainaena babadaowa Yeisu yana walo teina dova hibenalei ta hiwalo, ‘Mata nigele tenem dova!’

17 Na Yeisu iꞌitadi ta aidiyai iwalo, ‘Vedova yede teina walone Yaubada yana Buki ainai hava ana nuwamasele? Na iwalo:

“Logidiwa iya tauvada abi hitaꞌwataꞌwataei, teina wau itaugwaipile ta inamwanamwa diꞌwa.”
18 Ebe yaiya ibeꞌu logidine ainai, mata ilogawowoli ta tupwatupwadi, na ebe logidinane ibeꞌu teya ewanai mata tauna iꞌoipihapihagi.’

19 Tenem ainai taupwaoliwo yo loina ana tauveꞌitao teya amwaꞌamwaha hibehabehaei ta ebe Yeisu hiꞌabi avivini, wuwuna hihanapuiyaꞌo ebeha hibom vehabadi iwalowalo vegevegedine, na hesi nigele hiyaꞌabi avivini wuwuna boda aidiyai himeheuhi.

Sisa yana takesi

(Madiu 22:15-22; Maki 12:13-17)

20 Eeta hauga maudoina Yeisu hiꞌitaꞌita auhi ta ebe hava yana lauhapuli hilobai, na hiwalo mahalava tauloina ainai ta ilauvetalaei, ainaena tomowa tupwadi hivetamaledi Yeisu ainai ebeha panivilaena hiꞌoyamaei ta yana lauhapuli hilobai. 21 Ainaena tomowadine hilaoma ta Yeisu hiwalo auli, hiwalo, ‘Taubada, moiha owa yam walowo yo yam veꞌitao maudoina dumwadumwaludi, yo hinage ahanapuigoꞌo ebeha nigele teya tomowa uyamehemeheuhei, na hesi owa Yaubada yana nuwatuwuwo ana tauveꞌita moiha. 22 Eeta vedova, howahowana Tauwasawasa Sisa ainai takesi tamwauwi, bo nigele?’

23 Na hesi Yeisu bada yadi oyama ihanapuiyaꞌo, ta aidiyai iwalo, 24 ‘Yede manene amvaiyama ta yaꞌita’. Eeta himohei na iwalo aulidi, iwalo, ‘Amwalo aliguwai yaiya teina aluꞌaluwana yo yehana manene ainai?’

Na hiya hiwalo, ‘Tauwasawasa Sisa’.

25 Eeta Yeisu iwalo, ‘Ehe, ainaena Sisa yana ginauli, ammoheuyoi Sisa ainai, na Yaubada yana ginauli Yaubada ammohei’.

26 Yeisu yana walo teina boda mehediyai maudoina dumwadumwaluna, nigele teya walo hapuli ainaena hiyalobai, na hesi mayadi nuwapwanopwano himiya nobu.

Taumwalowoiwo yadi towolouyo

(Madiu 22:23-33; Maki 12:18-27)

27 Hinage tupwadi Sadusiyao, hiya nigele hiyayemidi taumwalowoi yadi towolouyo vehabana, hilaoma ta Yeisu ainai hipanivila, hiwalo, 28 ‘Taubada, ada loina teina dova Mosese ileleyaꞌo, iwalo, “Ebe teya towaho itawahola na nigele natunao na imwalowoi, towahonane tahina hiwapenane itawaholai ta ebe waihiune ilabalaba neta natunaone taumwalowoine miyalaenao”.’

29 Eeta abaꞌita himohei, hiwalo, ‘Ehebo towaho matahinao himiyamiya adi bagibagili hitau 7, na adi tautuwane itawahola na mulitai mwanena nigele iyalabalaba, na towahonane imwamwalowoine. 30 Na vahalinaena waihiune itatawaholaine. 31 Yo hinage tonugadine na maudoidine adi bagibagili 7 dova hinage. Nigele natudiyao na himwalowoi ovine. 32 Na bada tomowaone maudoidi himwalowoiꞌo, na mulitai waihiuwa hinage imwamwalowoine. 33 Hava unuwatuwui teina tomowaone vehabadi, aiteya towaho wahiune mwanena moiha, haugana ebe mwalowoiyena hitowolouyo? Wuwuna hitau 7 bada hitawaholaiyaꞌo.’

34 Eeta Yeisu yadi walo iyemaiha, iwalo, ‘Amnuwatuwu avivini neta hauga teina ainai waihiu na towaho hitawatawahola, 35 na hesi hauga ilalaoma ainai ebe waihiu na towaho mwalowoiyena hitowolouyo nigele mata hiyatawahola. 36 Wuwuna mata hiya dova tausagenawasao na mata havena hiyamwalomwalowoi, na hesi Yaubada iꞌawa natunaedi, wuwuna mwalowoiyena hitowolouyoꞌo.

37 ‘Mosese mugai bada iveꞌita iliꞌilimanigitaꞌo taumwalowoi yadi towolouyo vehabana. Haugana nuꞌula awawai ilaulau na Yaubada aiwa hawahawawalina ainaena iwalo auli, iwalo, “Yau Abelaham yo Aisake yo Yakobo yadi Yaubada!”. 38 Teina tahanapui ebeha iya nigele taumwalomwalowoi yadi Yaubada na hesi hiya mayawahidi yadi Yaubada, wuwuna teina babadaone Yaubada yana tupwai teina hauga mayawahidi himiyamiya.’

39 Tenem ainai loina ana tauveꞌitao himeheuhi, ta tupwadi hiwalo, ‘Tauveꞌita, yam yemaiha inawanamwa alili’, ainaena nigele teya panivila hiyamohei.

Besinana towahona iya Deivida yana huhu

(Madiu 22:41-46; Maki 12:35-37)

41 Eeta Yeisu hinage ipanivila aidiyai, iwalo, ‘Vedova ta tupwadi tomowa hiwalo Deivida yana huhu ainaena Yaubada yana Besinana mata imahalava, 42 wuwuna Sam ainai Deivida iwalo:

“Yaubada iwalo yagu Bada ainai, iwalo:
Nima tautuwaguwena umiya,
43 ana higa amꞌalehao yamwau aituluwedi aem elauhanai.”
44 Deivida iya Besinana iꞌawa badaei, vedova yede ta Deivida tubuna ainaena mulitai abo Besinana ilaoma?’

Loina ana tauveꞌitao yadi mumuga

(Madiu 23:1-36; Maki 12:38-40)

45 Boda maudoidi hibenabenali na Yeisu ana taumulitao aidiyai iwalo, 46 ‘Tahiguwao, havena loina ana tauveꞌitao yadi mumuga ammulimulitaedi. Wuwuna hiya mumugadi taꞌi dova hauga maudoina nuwanuwadi adi aleꞌowo daodaodi hiliꞌwaliꞌwadi na tomowa ahiꞌahipudiyai hilaulau gwaipileuhi ta ebe hiveꞌahihiyedi. Na hinage nuwanuwadi yadi abamiya namwanamwadi vada tapwalolo aidiyai yo hinage yemahuli adi haugai nuwanuwadi ebe vatavatai himiyamiya. 47 Na hinage tomowa maudoidi mehediyai Yaubada ainai yadi awanoi daodaona, na hesi yadi awanoine nigele namwanamwana, wuwuna atediyai hinuwanuwatuwu vedova mata hiwahiwapewo hiꞌoyamaedi ta yadi tobwatobwao hivaidi. Ainaena Yaubada mata maiha yababana imohedi.’

Copyright information for `KUD