Luke 21

Hiwape ehebo yana velau

(Madiu 12:41-44)

Yeisu ivinuvinunu na wasawasao yadi velau mane ana abamwau ainai himwaumwauwidi. Ivinuvinunu na ehebo hiwape wewelohena iꞌita lobai, ihae ta yana velau mane bwau habuludi dova toea ehebo imwamwauwine. Ainaena Yeisu iwalo, ‘Moiha maudoidi aidiyena hiwapene tenem yana velaune imwalaꞌi alili, wuwuna tomowa maudoidi yadi tupwa mwalaꞌidi himiyamiya, na hesi hiwapene tenem wewelohena, na yana mane maudoina imwauwiyaꞌo na nigele teya hinage yana tupwa iyamiyamiya ta ebe ainaena ana igimwala’.

Hauga vitai mata imahalava

(Madiu 24:1-14; Maki 13:1-3)

Yeisu ana taumulitao tupwadi vada tapwalolo mwalaꞌina ana ita namwanamwana hiꞌitayaꞌo ta Yeisu ainai hiwalo, ‘Taubada, vada tapwalolo mwalaꞌina teina ana pasao adi ita hinamwanamwa alili, wuwuna gaima mwalaꞌidi aidiyena hiꞌaꞌabine, na hinage tomowa yadi velau tobwatobwa namwanamwadi aidiyena hiyeyepasane’.

Eeta Yeisu aidiyai iwalo,
‘Vadaone wau amꞌitaꞌitadine, mata hauga ilalaoma ainai maudoidi hiloꞌevehuludi na nigele hinage teya tupwana amyaꞌitauyoi’.

Eeta Yeisu ainai hipanivila, hiwalo, ‘Tauveꞌita uwalo alimaiyai aiteya hauga ainai vada tapwalolone mwalaꞌinane mata hiloꞌene, na aiteya veꞌiveꞌilala adi oleya aidiyena ahanapui ebeha ginauliwowa uwawalowedine mata himahalava?’

Ta Yeisu aidiyai iwalo, ‘Amꞌita avivinigomiu mata dova ta tomowa tupwadi hiꞌoyamaegomiu, wuwuna howola abo tomowa bagibagilidi yehaguwena hilaoma na himugai pwanoliyegomiu na hiwalo, “Yau Yaubada yana Besinana”, ta hiwalo, “Hauga bada imahalavaꞌo”. Na hesi havena yadi walo ammulimulitaedi. Na ebe hinage aleha yo manini wasadi ambenaledi, havena amꞌateꞌatehawawali, wuwuna ginauli teina mata himahalava mugai na hesi baleꞌu yana abaꞌovi ana hauga howola.’

10 Na hinage iwalo, ‘Mulitai mata teya boda hiveꞌaleha teya boda ainai. Yo hinage teya abaloina iveꞌaleha vali abaloina ainai. 11 Na hauganane ainai mwaniꞌiniꞌi dalava bagibagilidi aidiyai, yo vahali mwalaꞌina, yo dawodawowo mwalaꞌina, yo hinage mata abanuwapwanopwano na abameheuhi galewaena himahalavama. 12 Na mulitai teina ginauli himahalava, mugai ami alehao hiꞌabi avivinigomiu na hiꞌabiye muyagomiu, na hinage vada tapwalolo aidiyai hilauvetalaegomiu na vada paipaiyai hihiwaluwuwegomiu. Na hinage mata tauwasawasao yo tauloinao mwalaꞌidi aidiyai hilawegomiu ta hilauvetalaegomiu wuwuna omiu yagu bodao. 13 Yami lauvetala aidiyai wasagu amwalo mahalavaei aidiyai. 14 Na havena yami nuwatuwu bahudi, ebe haugana amtowoi ta aidiyai amꞌaubabada. 15 Wuwuna yau mata walo dumwaluna yo hanapu yamohegomiu, ta ebe ami alehao havena hiꞌawaꞌawa oyaꞌoyamaegomiu. 16 Haugana ainai mata tamamiyao yo hinamiyao yo tahimiyao yo yami huhuwo yo hinage ami geluwo hihuhulaegomiu, na tupwadi alimiyena hiyemwalowoidi. 17 Mata yehagu vehabana na tomowa maudoidi hitaꞌwataꞌwataegomiu. 18 Na hesi mata nigele uluꞌulumiyai vahu ehebo iyaꞌwadalele. 19 Yami towolo wahiyala vehabana mata livahi moihana amlobai.

Yelusalem ana abiye yababa vehabana

(Madiu 24:15-21; Maki 13:14-19)

20 ‘Ebe aiteya hauga ainai Yelusalem amꞌita na tauꞌalehao himiya gwaigwaipileyei amhanapuiyaꞌo ebeha bada Yelusalem yana hauga yababana ilalauvahavahali. 21 Ainaena Yudeya ana taumiyao howahowana ebe oya aidiyai hidena. Na hinage Yelusalem ana taumiyao howahowana ebe dalavaena himahalava. Hinage dova hiya nuꞌulai hipaipaihowa havena dalavai hiwuyowuyouyo. 22 Ahubenaone teina aidiyai Yaubada yana loina mata imahalava tomowa aidiyai, ta ebe Yaubada yana Buki yana walomahalava mugai ana moiha maudoina imahalava.

23 ‘Hauga tenem ainai tauhiuhiumao yo tauvehuhuwo mata hiveꞌatemuyamuya, wuwuna hauga vitaina taumiya baleꞌu vehabadi, na tenem ainai mata Yaubada yana modiꞌiniyena taumiya Yudeya miyavitai moiha hilobai. 24 Neta mata tauꞌalehao tupwadi tomowa hiꞌoiye mwalowoidi na tupwadi hiꞌabi avivinidi ta dalava vagana vagana aidiyai hivetamaledi, na alehanane ainai, nigele Yudeya mata hiwahiyala ta Yelusalem maudoina hiloinaei na ainai hilaulau gwaigwaipile ana higa yadi hauga ilaumwau.

Yeisu yana laugwaipilema

(Madiu 24:29-31; Maki 13:24-27)

25 ‘Hinage mulitai mata veꞌiveꞌilala himahalavama mahana yo waiꞌena yo utui aidiyena, na taumiya baleꞌu maudoidi mata yadi meheuhiyena hitai, wuwuna bagodu woiyawa udoidi mata hilasahaema, na ainaena mayadi meheuhi mwalaꞌina hihaꞌwahaꞌwa ebeha aiteya ginauli yo hinage aiteya yababa mata baleꞌuwai imahalava, wuwuna ginauli bagibagilidi galewai himiyamiya yadi wahiyala mata hitapiya. 27 Na hauga tenem ainai taumiya baleꞌu maudoidi Towaho Moihagu hiꞌitagau yaloyalovi aidiyena yaꞌaiꞌaituluma mayagu wahiyala yo mayagu wasawasa mwalaꞌina. 28 Na ebe veꞌiveꞌilalaone teina hivetuwuni mayamayauni na amꞌitadi, howahowana amꞌatepatu na amꞌita hae, wuwuna ami taulivahi bada ilalaoma.’

Hapelo ana walo vegevegedi

(Madiu 24:32-35; Maki 13:23-31)

29 Yeisu hinage ehebo walo vegevegedi iwalowei, iwalo, ‘Aiwane hapelo yo hinage tupwadi aiwao ebe amꞌitadi na ainodi vauvaudi imwaumwauwidi, amhanapuiyaꞌo ebeha ehive ana hauga ilalauvahavahali. 31 Dova hinage ebe veꞌiveꞌilalaone amꞌita lobaidi, amhanapuiyaꞌo ebeha iuꞌiuna na Yaubada yana loina imahalavama.

32 ‘Moiha yaso teina nigele mata amyaꞌovi ana higa ginauli teina himahalava. 33 Galewa yo baleꞌu mata hisawali na hesi yagu walowo mata nigele hiyasawali.

Amꞌita avivinigomiu na amꞌabiꞌabinonovai

34 ‘Amꞌita avivinigomiu ta havena amyemayemahuli yo numanuma wahiwahiyalana adi numa aidiyai amlaulau alaꞌalabili, yo hinage havena yami miyamiya baleꞌuwai vehabana amnuwanuwatuwu alaꞌalabili, mata dova ta ahubenanane ainai Yaubada iveꞌaluwagavaigomiu ta dova vinaya ainaena iꞌonagomiu. 35 Wuwuna ahubenanane ainai mata taumiya baleꞌu maudoidi iveꞌaluwagavaidi loina yana mahalava ainaena. 36 Ainaena amꞌatububuni vateyai na hauga maudoina amꞌawaꞌawanoi ta ebe mayami atepatu ginauli teina aidiyena amwahiwahiyala na ebe yau Tomowa Moihagu meheguwai amtowolo.’

37 Hauga tenem aidiyai Yeisu vada tapwalolo ainai iveꞌiveꞌita, na lavilaviyena iwuyo Olibe oyana ainai ta iꞌeꞌenona, 38 na malatomtom habuluna tomowa ehebo ehebo hilaulau vada tapwalolo mwalaꞌina ainai Yeisu habibenaleina.

Copyright information for `KUD