Luke 22

Yudasa nuwanuwana Yeisu ihuhulaei

(Madiu 26:1-5; 14-16; Maki 14:1-2; 10-11; Yoni 11:45-53)

Buidiꞌwa guyauna ana hauga bada ilauvahavahaliyaꞌo ta pwalawa aꞌavana nigele ana abiye seseha hiꞌaiꞌai. Hauganane ainai taupwaoliwo yadi babadao yo loina ana tauveꞌitao hinuwanuwatuwu behabeha vedova na Yeisu hiꞌabi avivini ana oiyemwalowoi vehabana, na hesi nigele howahowadi, wuwuna boda himeheuhedi.

Tenem ainai Tomodulele Yudasa ainai iluwu, ibom yehana bwauna Isakaliyota, na hinage Yeisu ana taumulita ehebo hitau 12 aidiyena. Eeta Yudasa ilau taupwaoli yadi babadao yo vada tapwalolo ana tauꞌita ita aviviniwo aidiyai baidadi hiꞌulewahi ta ebe vedova na Yeisu ihuhulaei ta hiꞌabi avivini. Ainaena Yudasa yana walo vehabana hiyaliyaya na ainai hiwalo yemidi ta ebe ana maiha himohei. Ta Yudasa aidiyai italam, ainaena hauga namwanamwana ihaꞌwahaꞌwai ta ebe Yeisu aidiyai ihuhulaei na hiꞌabi avivini, na havena tomowa mehediyai.

Buidiꞌwa guyauna

(Madiu 26:17-25; Maki 14:12-21; Yoni 13:21-30)

Buidiꞌwa guyauna ana ahubena bada ilaomaꞌo ta pwalawa nigele ana abiye seseha hiꞌaiꞌai, yo hinage sipi natunatudi hiwunuidi Buidiꞌwa ana abanuwatuwu avivini vehabana. Ainaena Yeisu ana taumulitao Yoni na Pita ivenuwamwauwedi, iwalo, ‘Amlau ta Buidiꞌwa guyauna vehabada amꞌatububuni’.

Na hiwalo, ‘Havaidova ainai nuwanuwam ebe aꞌatububuni?’

10 Yeisu aidiyai iwalo, ‘Amlau Yelusalem ammahalava na ebe towaho ehebo bwahi abagoi iꞌavaꞌavalai amlobai, towahonane ammulitaei, na ebe vadai iluwu omiu hinage vadanane ainai amluwu. 11 Na vadane taniwaganane amwalo auli teina dova, amwalo, “Yama tauveꞌita teina dova iwawalone, iwalo, Nuwanuwagu teya tupwa utalamwei ta maꞌagu taumulitao Buidiꞌwa guyauna aꞌai?” 12 Iya mata tupwa mwalaꞌina ewai iveꞌitagomiu, ta ainai Buidiꞌwa guyauna amꞌabinonovai vehabada.’

13 Eeta taumulitaowa hilau ta hava dova Yeisu iwawalo mahalavaeiwa ginauli maudoina hilolobaidine, ta vadanane ainai Buidiꞌwa guyauna hiꞌaꞌatububunine vehabadi.

Bada yana ai

(Madiu 26:26-30; Maki 14:22-26; 1 Kolinita 11:23-25)

14 Bada aiꞌai hiꞌatububuniyaꞌo ta Yeisu mayana tauyewasao himiya ahaiyama ta baidanao hiꞌaiꞌai, 15 na yadi ai holanai Yeisu iwalo aulidi, iwalo, ‘Nuwanuwagu mwalaꞌina na omiu baidagwao Buidiꞌwa aiꞌaina teina taꞌai na ebe mulitai taugu imuya. 16 Moiha, yagu ai teina yana abaꞌovi, ta havena hinage Buidiꞌwa guyauna yaꞌaiꞌaiuyoi ana higa ana hanapu moiha imahalava Yaubada yana Abaloina ainai.’

17 Ainaena waini mavedina ivai ta vehabana iꞌawa yauwedo Yaubada ainai na mulitai iwalo aulidi, iwalo, ‘Vedi teina amvai ta ehebo ehebo maudoimiu amnuma. 18 Na yawalo alimiyai hauga teina na tuluhanai, waini teina havena mata yanumauyoi ana higa Yaubada yana Abaloina imahalava.’

19 Mulitai aiꞌai ivai ta iꞌawa yauwedo na itomwatomwahi ta imohemohedi na iwawalone iwalo, ‘Teina taugu, omiu yamomohegomiu agu abanuwatuwu avivini vehabana teina dova ampaipaihowai.’

20 Dova hinage ai tuluhanai na vedi ivai ta iwalo, ‘Teina ꞌwahinagu Yaubada yana waloyemidi vauvauna tomowa maudoimiu vehabamiu mata isagena’. 21 Aine alonai Yeisu iwalo, ‘Amꞌita, tauhuhulaegaune towahonane iya baidagu teina abaꞌaine ainai. 22 Tomowa Moihagu mata Yaubada yana nuwatuwuwena yamwalowoi, na yaiya tauhuhulaegaune neta iya taunuwayababa!’

23 Ainaena ana taumulitaone hibom aidiyai hiꞌauꞌaubabada, hiwalo, ‘Yaiya yede yana nuwatuwu tenem dova ta ebeha ipaihowai?’

Vetauloina vehabana

24 Yeisu ana taumulitaone aidiyena veꞌawapaꞌipaꞌiꞌi imahalava ebeha yaiya ihae alili maudoidi aidiyena. 25 Eeta Yeisu iwalo aulidi, iwalo, ‘Baleꞌuwai tauwasawasao yadi tomowao aidiyai hiloiloina, ta taupaihowao yadi loinao hiꞌawaꞌawa namwanamwaedi, 26 na omiu nigele dova hiya, na hesi yaiya omiu alimiyena ihae howahowana imiyaꞌaitulu dova heda, yo hinage ami taumugaiwo hivetaupaihowa vehabamiu.

27 ‘Yaiya tomowa iya ihae aliline? Tomowane abaꞌaiyai imiyamiyane bo tomowane ipaipaihowane? Nuwana tomowane abaꞌaiyai imiyamiyane iya ihae alili, bo? Na yau gamwagamwanimiyai dova taupaihowa.

28 ‘Moiha omiu yagu miya vitai aidiyena amtowolo wahiyalaꞌo ta teina hauga baidaguwo tamiyamiya. 29 Ainaena hava dova Tamagu yagu abaloina imohegauꞌo omiu hinage dova yamomohegomiu, 30 ta omiu yagu abaloina ainai baidaguwo mata taꞌai yo tanuma, yo hinage vatavata wasawasa aidiyai ammiya na Isileli yadi huhuwo 12 amloinaedi.’

Pita yana uvala Yeisu iwalo mahalavaei

(Madiu 26:31-35; Maki 14:27-31; Yoni 13:36-38)

31 Hinage Yeisu iwalo, ‘Saimoni, ubenali, Tomodulele bada talam ivaiyaꞌo ebeha maudoimiu itowoigomiu, yo iwaheigomiu dova oya ana taupaihowa yana witiwo iwahewaheidi, 32 na hesi havena towoiwone ainai utapitapiya, wuwuna bada vehabam yaꞌawanoiꞌo yamtowolo wahiyala vehabana. Ta ebe aiteya hauga uꞌita gwaipile tahimwao hinage uꞌabiye wahiyaladi.’

33 Na Pita iwalo, ‘Bada, yatalamwegauꞌo mata owa baidagu talau vada paipaiyai ta tamwalowoi’.

34 Na Yeisu iwalo, ‘Pita yawalo moiha alimwai, mata masigiliyena mulitai abo amꞌam towahona idou, owa mata mai tonuga uuvalaegau ebeha nigele uyahanapuigau’.

35 Eena Yeisu ipanivilaedi iwalo, ‘Haugana yavetamalegomiu na amlaulau havena yami mane ana abadoꞌo amvavai yo havena yami peha yo aehumahuma amvavaidi. Hauganane ainai vitai amlobai, bo nigele?’

Na hibom hiwalo, ‘Nigele teya hinage hava’.

36 Ainaena Yeisu iwalo, ‘Hesi wau yami mane ana abadoꞌo yo yami pehi amvaidi. Na ebe yaiya alimiyena nigele yana elepa aleꞌaleha ana aleꞌo ivegimwalaei ta maihanane ainaena yana elepa aleꞌaleha igimwalai.

37 ‘Yawalo auligomiu ebeha teina wuwuna ta Buki Veꞌahihi ainai iwalo, ‘Iya taumumuga yababao baidanao hivahili eheboidi, wuwuna hava vehabagu hilelelelene iyeyemala moiha.

38 Yo hinage hiwalo, ‘Bada, uꞌita teina elepa aleꞌalehao bwau’.

Na Yeisu iyemaihadi iwalo, ‘Neta badagi’.

Yeisu iꞌawaꞌawanoi Yaubada ainai

(Madiu 26:30-46; Maki 14:32-42)

39 Yeisu dalava mwalaꞌina ilaugabaei ta mayana taumulitao hilau gwaipile Olibe oyana ainai. Hauga tupwadi teina dova yadi paihowa. 40 Dalavanane ainai hilaoma ta Yeisu ana taumulitao iwalo aulidi iwalo, ‘Amꞌawaꞌawanoi Yaubada ainai ta ebe havena abatowoi amveꞌaveꞌalodi’. 41 Na ilaugabaidi ta ilau lovai dova gaima ta gabaei ana daodao na aetutu tulina iꞌatuwomalei ta iꞌawaꞌawanoi, 42 iwalo, ‘Tamagu yo, ebe nuwanuwam muya vedina teina aliguwena uvaivehulu. Havena yau yagu nuwatuwu ainaena, na hesi owa yam nuwatuwuwena upaihowai.’

43 Ainaena Yaubada yana tausagenawasa galewaena imahalava ta Yeisu iꞌabiye wahiyalane, 44 na hesi nuwanane ivitai moiha, na iꞌawanoi hamahamadudu, ta yamuyamumuna dova ꞌwahina isagesagena baleꞌuwai.

45 Yeisu yana awanoi iꞌovi na itowolo ta ilau gwaipileuyo, ana taumulitaowa aidiyai, na ilobaidi nuwayababa ainaena bada hiꞌeno iꞌiwahiꞌo, 46 eeta iwalo aulidi, iwalo, ‘Havena amꞌenoꞌeno. Amtowolo na amꞌawaꞌawanoi, ta ebe havena towoi amveꞌaveꞌalo.’

Yeisu hiꞌabi avivini

(Madiu 26:47-56; Maki 14:43-50; Yoni 18:3-11)

47 Yeisu howola iꞌauꞌaubabada na boda himahalava, Yudasa baidadi, ibom Yeisu ana taumulita ehebo, na bodaone imumugaiyedine. Yudasa ilaoma Yeisu vahalinai ta ebeha inihoi, 48 na Yeisu iwalo, ‘Yudasa, ebeha yau Towaho Moihagu nihowena uhuhulaegau, bo?’

49 Na Yeisu ana taumulitaowa hihanapuiyaꞌo hava mata imahalava, ainaena hiwalo, ‘Bada yama elepa aleꞌalehao ayepaihowadi, bo havedi?’ 50 Na ehebo ana taumulita yana elepa aleꞌaleha ilauhini ta taupwaoli mwalaꞌina yana taupaihowa talina tautuwana itomvehulune.

51 Na Yeisu iwalo teina mumugane amlaumwau, ‘Havena neta dova!’ Na mulitai Yeisu towahowa talinanawa iꞌabisawahi ta iꞌabiye namwanamwane.

52 Eeta taupwaoli babadadiyao yo vada tapwalolo ana tauꞌita aviviniwo yo Yudeya yadi tauloinao hilalaomane, na Yeisu aidiyai iwalo, ‘Hava ta dova yau tauꞌaivavali na mayami elepa aleꞌalehao yo yami wepasi amlaoma habi abiꞌavivinigau! 53 Na hava ta nigele amyaꞌabi avivinigaune ahubena bagibagilidi haugana ahiꞌahipumiyai yamiyamiya vada tapwalolo mwalaꞌina holanai, na yaveꞌiveꞌita tomowa aidiyai. Hesi teina omiu yami mahana haugana yo guguyou yana wahiyala iloina.’

Pita mai tonuga Yeisu iuvalaei

(Madiu 26:57-58; Maki 14:53-54; Yoni 18:12-18, 25-27)

54 Eeta Yeisu hiꞌabi avivini ta hilawei taupwaoli yadi tauloina mwalaꞌina yana vadai. Na Pita amwaha daodaowena imulimulitaedi.

55 Vadanane ana abwalu holanai taupaihowao aiwa hivatali ta himwaimwaibwa. Pita iꞌitadi ta aidiyai hinage iluluwune ta himiyamiya. 56 Eena taupaihowa ehebo waihiuna Pita ivinuvinunui ta iwalo, ‘Towahone teina mwalona Yeisu baidana yaꞌiꞌitadine’.

57 Na Pita iuvala, iwalo, ‘Waihiu, Yeisu nigele yayahanapu towoi’.

58 Mulitai ehebo hinage towaho Pita ivinuvinunui ta ainai iwalo, ‘Owa ehebo ana taumulita’.

Na Pita iwalo, ‘Towaho! Yau nigele!’

59 Eena tupwana himiya daodao na towaho ehebo hinage alinana mwalaꞌina ana geluwo aidiyai iwalo, ‘Moiha teina towahone iya Yeisu ana taumulita ehebo, wuwuna iya Galili towahona’.

60 Na Pita iwalo, ‘Augelu, towahone vehabana uwalowalone nigele yayahanapui’. Howola iꞌauꞌaubabada na bada amꞌam towahona idodoune.

61 Eena Bada iꞌita gwaipile ta Pita ivinuvinunui, na tenem ainai Pita inuwatuwui haugana Bada yana walo iwalo, ‘Mata boniyaine, mulitai abo amꞌam idou owa uuvalaegau mai tonuga’. 62 Ainaena Pita nuwana iyababa mwalaꞌina ta imahalava maseleyai na idoudou vehuludi.

Yeisu yana lauvetala Yudeya yadi babadao mehediyai

(Madiu 26:54-68; Maki 14:55-65; Yoni 18:19-24)

63 Tauꞌalehaone Yeisu hiꞌabi avivini na hiꞌabiꞌabitalawahiyei na hitalatalai. 64 Yo hinage mehena hihumadi ta ebe havena iꞌitaꞌitadi na hiwalo, ‘Uwalo mahalava yaiya itatalaigone?’ 65 Na tupwadi hinage walo yababadi aidiyena hiwalowalodebai.

66 Iꞌahubena gabaei, ta tauꞌulewahiwo yo taupwaoli babadadi yo loina ana tauveꞌitao himiya ahaiyama, ta ahiꞌahipudiyai Yeisu hivetowolo. 67 Na hipanivilaei, hiwalo, ‘Uwalo dumwalu alimaiyai ebeha owa Besinana towahona’.

Eeta Yeisu aidiyai iwalo, ‘Nigele amyayemidiyegau ainaena havena yawalowalo mahalava alimiyai,
68 wuwuna ebe panivila yamohegomiu nigele mata amyayemaihadi. 69 Na amhanapui ebe hauga teina iꞌovi na mulitai yau Towaho Moihagu mata Yaubada Tauwahiyala nima tautuwanai yamiyamiya.’

70 Ainaena maudoidi hiwalo, ‘Yede, owa Yaubada Natuna?’

Eena yadi walo iyemaiha, iwalo, ‘Bada amwaloꞌo neta yau’.

71 Eeta hiwalo, ‘Yana walo yababana bada tabenalenaꞌo, ainaena havena ana tauveꞌewao vehabadi tanuwanuwatuwu, wuwuna bada tabom tabenalenaꞌo hava iwawalowedine’.

Copyright information for `KUD